Pliki: 2006

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz.U. z 2006r. Nr 43, poz. 293)

 

2009-04-15 12:41:00
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 382)

 

2009-04-15 12:40:05
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler. (Dz.U. z 2006r. Nr 62, poz. 439)

 

2009-04-15 12:38:46
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. (Dz.U. z 2006r. Nr 126, poz. 897)

 

2009-04-15 12:36:24
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2006r. Nr 154, poz. 1099)

 

2009-04-15 12:34:40
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

 

2009-04-15 12:05:02
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej

 

2009-04-15 11:52:40
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

2009-04-15 10:52:13
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 

2009-04-15 10:51:03
Pobierz