Pliki: 2005

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 165)

 

2009-04-15 12:48:38
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 180)

 

2009-04-15 12:47:41
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 182)

 

2009-04-15 12:46:05
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy. (Dz.U. z 2005r. Nr 104, poz. 873)

 

2009-04-15 12:45:11
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz.U. z 2005r. Nr 215, poz. 1820)

 

2009-04-15 12:42:52
Pobierz
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. (Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1991)

 

2009-04-15 12:42:03
Pobierz