Pliki: 2000

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000r. Nr 99, poz.1073)

 

2009-04-15 13:48:07
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r.

w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz.U. z 2000r. Nr 83, poz.943)

 

2009-04-15 13:47:00
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1066)

 

2009-04-15 13:46:13
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. (Dz.U. z 2001r. Nr 1, poz. 5)

 

2009-04-15 13:45:18
Pobierz