Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

2011-07-12 12:16:24
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu

2011-07-12 12:15:25
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik

2011-07-12 12:12:23
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2011-07-12 12:10:31
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

2011-07-12 12:08:21
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

2011-07-12 12:06:53
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

2011-07-12 12:04:29
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2011-07-12 12:02:47
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej

2011-07-12 12:01:35
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

2011-07-12 12:00:15
Pobierz