Reklamacje i rezygnacje

REKLAMACJE I NOTY KORYGUJĄCE

 • Reklamacje w przypadku wad produktu należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwa FORUM Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: sklep@literka.pl Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację produktu wydawniczego (tytuł i podtytuł) oraz dane Zamawiającego podane przy składaniu Zamówienia.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360), pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy, akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

 • Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,

  • stawce podatku,

  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,

  • wartości sprzedaży netto,

  • wartości sprzedaży brutto,

  • kwocie należności ogółem.

 REZYGNACJE / ODSTĄPIENIA

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

  • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Zamawiającego ich oryginalnego opakowania,

  • e-dokumentacji i e-booków,

  • świadczeń o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13,

60-595 Poznań

tel.: 801 88 44 22, fax: (61) 66 55 888

e-mail: sklep@literka.pl