Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jakie dokumenty należy opracować? Młody nauczyciel często przytłoczony jest perspektywą pisania konspektów, ale jest to dla jego warsztatu pracy bardzo ważny element, poprzez konspekty czy scenariusze uczy się bowiem planowania, formułuje cele, co nierzadko jest dla młodych nauczycieli dużym problemem. Konspekt ważny jest również ze względu na rozmowę przed obserwacją lekcji. Opiekun może wskazać ewentualne błędy, może podpowiedzieć inne rozwiązania. Po lekcji konspekt przydatny jest w omawianiu realizacji poszczególnych jej etapów, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny. Konspekt można wykorzystać w latach przyszłych, udoskonalić w wyniku ewaluacji, udostępnić koleżance/koledze, opublikować, można nawet stworzyć bank konspektów w szkole itp.

Opiekun nie powinien zapominać o swojej roli, jako prowadzący lekcje. Jego zadaniem jest przekazanie istotnej wiedzy na temat sposobu prowadzenia zajęć, wykorzystywania metod, w tym metod aktywizujących, sposobu rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych. Podsumowaniem powinna być rozmowa, w której nauczyciel stażysta ocenia, w jaki sposób może wykorzystać w swojej pracy nowo zdobytą wiedzę i jaką wiedzę nabył po danej lekcji.

Następny dokument przydatny obu stronom to harmonogram przewidywanych zajęć. Służy on planowaniu pracy w roku szkolnym i na pewno pomoże uniknąć sytuacji, kiedy to nie będzie spełniony warunek wymagania rozporządzenia o przynajmniej jednej lekcji w miesiącu prowadzonej i jednej obserwowanej. W harmonogramie można ująć daty, tematykę, klasy itp.

Niezbędnym dokumentem będzie dla opiekuna stażu tak zwana karta obserwacji. Opracowując taką kartę można oprzeć się na arkuszach hospitacyjnych. Jest to pomocne narzędzie w celu omawiania obserwowanych lekcji, pozwoli na zapis i analizę dobrych i słabych stron nauczyciela odbywającego staż, a dzięki temu posłuży stażyście autorefleksji, a opiekunowi pomoże w dokonaniu projektu oceny stażu.

1. Kontrakt

Kontrakt między opiekunem stażu, a nauczycielem odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak ogromnie ułatwia planowanie pracy. Sam fakt istnienia kontraktu może mobilizować obie strony do jeszcze większego zaangażowania.

Co powinien zawierać taki kontrakt?

 

Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystąPrzede wszystkim cele współpracy, zadania, formy realizacji danych zadań, określenie zasięgu pomocy ze strony opiekuna stażu, sposób prowadzenia dokumentacji, sposób omawiania lekcji, planowane konsultacje i ich zakres tematyczny, pomoc w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej, osobistej, obserwacje lekcji, a nawet konsekwencje niedotrzymania umowy-kontraktu. Kontrakt może dosyć szczegółowo precyzować rodzaje spotkań i ich częstotliwość np. spotkania instruktażowe, konsultacyjne, informacyjne, poświęcone omawianiu lektury, spotkania diagnostyczne itp.

2. Projekt oceny dorobku zawodowego

Zadaniem opiekuna stażu jest opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.


Projekt oceny stażu powinien odnosić się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, do pozytywnych zmian w warsztacie pracy nauczyciela, sposobu dokumentowania dorobku zawodowego, rozwoju kompetencji i umiejętności nauczyciela, stopnia spełnienia wymagań, rozwoju osobistego i osiągnięć wychowanków, efektywności nauczania itp.

Ocena powinna być rzetelna i obiektywna. Pisząc projekt oceny można oprzeć się na sporządzonym wcześniej kontrakcie: czy i jak strony wywiązały się z zadań; na arkuszach obserwacji lekcji: w jaki sposób wzbogacił nauczyciel swój warsztat pracy i jak wzrosły jego kompetencje.

Dokonując oceny warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: jakich bezpośrednio działań podjął się nauczyciel dla rozwoju własnego i swoich uczniów, czego dokonał dla wzbogacenia warsztatu pracy, jak zrealizowane...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !