Procedura – krok po kroku

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

...Zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela osobę rozpoczynającą pracę w szkole (i posiadającą wymagane kwalifikacje) zatrudnia się na okres jednego roku szkolnego w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Przepisy Karty nie przewidują możliwości zatrudnienia takiej osoby na innych zasadach, w tym również w trakcie roku szkolnego. Zatem nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem nawiązania stosunku pracy, tj. z początkiem roku szkolnego..."

Z dniem nawiązania stosunku pracy osoba zatrudniona uzyskuje automatycznie tytuł nauczyciela stażysty i rozpoczyna dziewięciomiesięczny okres stażu, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.

Wyjątek stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej oraz osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy. Uzyskują one z dniem nawiązania stosunku pracy stopień nauczyciela kontraktowego.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście jest:

 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela Art. 9, ust. 1 pkt 1);
 2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego;
 3. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

W trakcie trwania stażu nauczyciel powinien:

 1. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  a. przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
  b. sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
  c. przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
 2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 3. Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
 4. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli - z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Niezbędne wymagania do zostania nauczycielem kontraktowym obejmują:

 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do realizacji własnego planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

 

PRZ nauczyciela stażysty

 

Dyrektor...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !