Podstawy prawne awansu zawodowego

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Awans zawodowy nauczyciela regulowany jest następującymi aktami prawnymi:

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)

·          

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

W zakresie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela, w sprawach nieuregulowanych w powyższych aktach prawnych, zastosowanie mają przepisy proceduralne ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),  w tym zasady ogólne postępowania administracyjnego ustalone w rozdziale 2 art. 6–16. W szczególności są to:

  • art. 10 § 1 k.p.a. – zasada czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;
  •    art. 14 § 1 k.p.a. – zasada pisemności – sprawy należy załatwiać w formie pisemnej;
  • art. 76a.§ 1 i § 2 k.p.a. – poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem;
  • art. 107 k.p.a. – określa niezbędne elementy decyzji administracyjnej.

 

Jeżeli w trakcie swojej pracy zawodowej uzyskałeś wyższy poziom wykształcenia niż określony w otrzymanym przez Ciebie akcie nadania stopnia awansu zawodowego, możesz na swój wniosek otrzymać od dyrektora lub odpowiedniego organu nowy akt nadania tego stopnia uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia (art. 9f ust. 1 KN) .


Warunkiem nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest posiadanie przez nauczyciela:

·         - wymaganych kwalifikacji (wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli);

·         - odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego;

·         - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej (dotyczy to awansu na nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego) lub zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną (dotyczy to ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego).


Twoim zadaniem było napisanie i zrealizowanie Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu, z uwzględnieniem:

·         specyfiki i potrzeb szkoły;

·         zadań do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym;

·         wymagań kwalifikacyjnych potrzebnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

·         Twojej wiedzy, umiejętności i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !