Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Niezbędne informacje o procedurze uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy. Staż ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek: choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

 1. W szczególnych wypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły staż może odbywać osoba legitymująca się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiadająca przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.
 2. Staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.
 3. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w szkole, aby odbyć staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, musi staż rozpocząć i zakończyć w tej samej szkole. Nauczycielowi stażyście, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, nie można zaliczyć odbytego stażu.
 4. Nauczyciel rozpoczyna staż bez złożenia wniosku z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie wskazanego terminu  nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca danego roku szkolnego.
 5. Nauczyciel składa dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć. Powinien on uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz uwzględniać zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 6. Dyrektor przydziela nauczycielowi stażyście opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 7. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego na okres stażu w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
 8. Dyrektor zapewnia prawidłowy przebieg stażu, zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, a także o efektach prowadzonych przez niego zajęć oraz wspiera opiekuna stażu w realizowaniu jego zadań.
 9. Nauczyciel stażysta w czasie odbywania stażu realizuje plan rozwoju zawodowego, a w szczególności:
 • poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

- przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,

- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,

- przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

 • uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawia z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 • prowadzi zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawia je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
 • uczestniczy w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11. Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu w czasie trwania stażu bądź zmienić opiekuna stażu.

12. Nauczyciel za zgodą dyrektora szkoły może wprowadzać zmiany do planu rozwoju zawodowego w czasie trwania stażu.

13. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.

14. W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela stażysty opiekun stażu zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

15. Dyrektor szkoły niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania nauczyciela zawiadamia Radę Rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.

16. Rada Rodziców w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego przedstawia swoją opinię. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

17. Dyrektor szkoły ustala na piśmie ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

18. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

19. Nauczyciel stażysta składa do dyrektora szkoły wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Do wniosku nauczyciel dołącza następującą dokumentację:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych – poświadczone kopie;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !