Rozmowa przed komisją

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przekazanie sprawdzonej dokumentacji po analizie formalnej przez wizytatora do powołania komisji

Nie ma prawnego ani administracyjnego obowiązku, aby komisji przewodniczył wizytator, który dokonywał oceny formalnej dokumentacji załączonej do wniosku. Dlatego w arkuszu analizy formalnej opisywane są w sposób szczegółowy zarówno kwalifikacje nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, jak również elementy  dotyczące przebiegu zatrudnienia i stażu ujęte przez dyrektora w zaświadczeniu. Pozostała dokumentacja, jak wcześniej wskazywano podlega szczegółowej ocenie merytorycznej przez ekspertów podczas prac komisji.

Powołanie komisji

Par. 10 ust. 1; Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju, jak szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą eksperci z listy MEN. Zapis rozporządzenia o składzie komisji podczas jej powoływania powinien być przestrzegany. Nieprzestrzeganie tego zapisu może stanowić podstawę do odwołania się od decyzji komisji.

Niewątpliwie każdy z Państwa przeżywa dylematy i rozterki przed posiedzeniem komisji, niemniej jednak ustawodawca wyraźnie zapisał, że:

komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Uwaga! Nie jest to postępowanie egzaminacyjne, więc nie są to pytania z zakresu posiadanej wiedzy wnioskującego!

 

Komisję kwalifikacyjną powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W skład komisji wchodzą:

 przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !