Procedura – krok po kroku

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nauczyciel mianowany ubiega się o stopień nauczyciela dyplomowanego.  

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły.

Staż rozpoczyna z początkiem roku szkolnego, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.

Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu, skierowanego do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go nauczycielowi do poprawy z pisemną adnotacją określającą zakres niezbędnych zmian. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego, zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedłożyć.

 

Informacja dyrektora szkoły o prawie wglądu do akt nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego; nauczyciel w trakcie stażu może wprowadzać zmiany do planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora.

Dyrektor szkoły powinien nauczycielowi odbywającemu staż zapewnić warunki do:

  1. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub podobnego rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
  2. udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
  3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej PPP lub innych placówek i instytucji oświatowych.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi mianowanemu jest:

  1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela Art. 9, ust. 1 pkt 1);
  2. Odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego;
  3. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Nauczyciel może się odwołać od ustalonej oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !