Dokumentacja i teczka awansu zawodowego

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

1. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela.

Nauczyciel pisze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły zapoznaje się ze sprawozdaniem nauczyciela i ma także obowiązek zasięgnąć opinii Rady Rodziców.

Jeżeli Rada Rodziców nie przedstawi swojej opinii w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego, dyrektor dokonuje oceny bez tej opinii, biorąc pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego sporządzony przez nauczyciela przed rozpoczęciem stażu.

 

Wniosek do Rady Rodziców o wystawienie opinii o nauczycielu


Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego, biorąc pod uwagę:

 • Plan Rozwoju Zawodowego;
 • sprawozdanie z realizacji tego planu;
 • opinię Rady Rodziców oraz swoje własne obserwacje zajęć i zadań wykonywanych przez nauczyciela.

Ocena ta może być pozytywna bądź negatywna.

Ocena musi być sporządzona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od niej.

Nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania - w ciągu 14 dni - od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołania w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

Jeżeli termin rozpatrzenia nie zostanie dotrzymany, nauczyciel ma prawo złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne (nawet jeżeli otrzymał od dyrektora ocenę negatywną).

Jeżeli ostateczna ocena dorobku zawodowego za okres stażu jest negatywna, nauczyciel może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Jeżeli uzyska zgodę dyrektora, odbywa ten staż w tej samej szkole.

Po jego zakończeniu dyrektor ponownie dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

2. Schemat analizy przypadku

Ogólny schemat opisu i analizy przypadku

 1. Określenie problemu
  1. Wstępna charakterystyka problemu:
   - rodzaj zjawiska
   - kogo dotyczy
   - przejawy zjawiska
  2. Metody i narzędzia pomocne w zbieraniu informacji o problemie.
  3. Umotywowanie wyboru problemu.
 2. Podanie motywacji wyboru przypadku 
  • znaczenie problemu w danej społeczności
  • odniesienie się do własnych umiejętności i przygotowania
 3. Oczekiwane efekty działania
  • sformułowanie celów i skutków (efektów) działania
 4. Plan działania
  • zadania
  • strategia
  • techniki
  • narzędzia
 5. Osiągnięte efekty działania
  • dokonanie analizy porównawczej do zakładanych celów
  • próba uogólnienia wyników (czy moje działania mogą być pomocne dla innych)

 

Praktyczne wskazówki, jak ocenić dokumentację składaną do KO o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Aby mówić o praktyce a nie teorii!


Założenie podstawowe jest takie, że każdy z Państwa zna podstawy prawne ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego – czyli dyplomowanego. Kiedy uporacie się Państwo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Edukacji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) i złożycie w Kuratorium dokumentację niezbędną do uzyskania stopnia awansu wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania, zastanawiacie się zapewne, co dzieje się z nią w kolejności.

Otóż następuje:

 • Przydzielenie dokumentacji wraz z wnioskiem wizytatorowi, który dokona oceny pod względem formalnym.
 • Ocena formalna dokumentacji załączonej do wniosku.


Analiza prowadzona jest w oparciu o § 11 cytowanego rozporządzenia:

Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.


Cóż to oznacza?

Wizytator sprawdza, czy załączone dokumenty są zgodne w wymogami rozporządzania, czy ich nazewnictwo uwzględnia zapisy cytowanego rozporządzenia oraz czy dokumentacja jest kompletna. Podczas analizy brane są pod uwagę inne przepisy prawa oświatowego, chociażby zapisy rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 ze zm.)

Nauczyciel oraz dyrektor szkoły lub placówki ubiegający się o awans, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia do wniosku winien załączyć:

1.Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych

Załączacie Państwo kserokopie dyplomów ukończonych studiów, kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych a w przypadku dyrektora szkoły dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.


Do wniosku można załączyć wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, bądź tylko te, które są zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu, ponieważ to one decydują o zgodności posiadanych kwalifikacji w odniesieniu do prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu.


Nie załącza się tu dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe

 

Czyli jeżeli byliście państwo zatrudnieni w okresie odbywania stażu jako nauczyciel matematyki, to musicie Państwo posiadać kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć w danym typie szkoły, w rozumieniu rozporządzenia o kwalifikacjach. Jeżeli dodatkowo, zaś w kolejnym roku stażu, nauczaliście wychowania do życia w rodzinie, to należy posiadać kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć.


Należy zwracać szczególną uwagę na dokumenty, jakimi się państwo legitymujecie, ponieważ bardzo często podczas analizy formalnej dokumentacji okazuje się, że świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie jest równoznaczne z posiadanymi kwalifikacjami do prowadzenia danego typu zajęć. Co to oznacza? Np. ukończenie studiów podyplomowych z informatyki nie jest równoznaczne z posiadaniem kwalifikacji do jej nauczania. Na świadectwie czy dyplomie powinien widnieć zapis: „w zakresie nauczania np. informatyki”, bądź w wykazie realizowanych zajęć w toku studiów powinny znaleźć się zajęcia z zakresu metodyki i dydaktyki przedmiotu, do których nauczania studia nas uprawniają. W przeciwnym razie są to studia doskonalące a nie nadające kwalifikacje. Oczywiście tej oceny powinien dokonać dyrektor szkoły w trakcie zatrudniania Państwa do prowadzenia określonego rodzaju zajęć.


W przypadku braku na świadectwie/dyplomie wykazu realizowanych zajęć w toku studiów można zwrócić się z zapytaniem do uczelni bądź jednostki organizującej takie studia, czy w trakcie ich odbywania uzyskaliście Państwo rzeczywiście kwalifikacje do prowadzenia danego typu i rodzaju zajęć.

Podobny problem występuje z dyplomami ukończenia studiów wyższych, ponieważ bardzo często na dyplomie widnieje tylko zapis: „specjalność/zakres chemia”. W takim przypadku, gdy nie ma zapisu w dyplomie, że uzyskane kwalifikacje są w zakresie: „nauczania chemii”, to powstaje wątpliwość w sprawie posiadania kwalifikacji pedagogicznych, pomimo posiadanych kwalifikacji merytorycznych. Część uczelni wydawała zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych w trakcie odbywanych studiów, jako dodatkowy dokument. Wtedy taki dokument należy załączyć do wniosku jako potwierdzenie posiadanych kwalifikacji pedagogicznych.

 

Jeżeli nie posiadacie Państwo takiego dokumentu, a jesteście przekonani o posiadaniu kwalifikacji pedagogicznych, ponieważ w toku studiów realizowaliście zagadnienia z metodyki i dydaktyki przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów, to można zwrócić się do władz uczelni o wydanie stosownego zaświadczenia w tym zakresie. Innym sposobem jest też przedstawienie indeksu studiów, jeżeli znajdują się w nim zapisy o realizacji zajęć z ww. zakresu. Oceny mogą dokonać kadry kuratorium.


Problem pojawia się...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !