Obowiązki i wymagania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

 

1. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

 

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Do wniosku należy załączyć następującą dokumentację:

A. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów.

B. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

C. Zaświadczenie dyrektora szkoły o: 

  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
  • w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu.

 D. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o :

  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

We wniosku można odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

3. TERMIN

W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 

4. INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Kiedy zostaje wydłużony staż?

Art. 9d ust. 5 KN, Art. 9d ust.5 i 5a KN

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc – okres stażu ulegnie wydłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.