Komisja egzaminacyjna

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komisję egzaminacyjną powołuje organ prowadzący szkołę.

W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dyrektor szkoły;
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

W pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; a na wniosek nauczyciela, w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel:

 

 1. Dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
 2. Odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań, których spełnienie jest niezbędne dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi organ, który powołał komisję.

Działanie Komisji egzaminacyjnej – krok po kroku 

Krok 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 

 • dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.

 Dla przypomnienia raz jeszcze:

Pytania o:

 • umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków,
 • umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
 • umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
 • umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Krok 2. Ocena członków komisji – § 13 

 • komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków,
 • każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego ,w punktach według skali od 0 do 10. punktach według skali od 0 do 10,
 • na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą oceną punktową,
 • nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona suma arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

 

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją:

 Prezentacja powinna:

 1. Zostać Przemyślana
 2. Być odzwierciedleniem działań nauczyciela w trakcie stażu
 3. Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju
 4. Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju i własnych potrzeb nauczyciela
 5. Uwzględniać działania nauczyciela w odniesieniu do specyfiki szkoły/placówki
 6. Uwzględniać działania nauczyciela w odniesieniu do potrzeb szkoły/placówki
 7. Uwzględniać działania nauczyciela w odniesieniu do zadań statutowych i pozastatutowych realizowanych przez szkołę/placówkę
 8. Uwzględniać stopień udziału nauczyciela w programach realizowanych przez szkołę/placówkę
 9. Wykazywać wypełnianie powinności i spełnianie wymagań kwalifikacyjnych z § 7 rozporządzenia
 10. Podawać konkretne przykłady
 11. Odwoływać się do przyszłości i perspektyw dalszego rozwoju zarówno nauczyciela jak i szkoły

 Struktura wypowiedzi podczas prezentacji:

 • jasna,
 • przejrzysta,
 • wygłaszana z pamięci,
 • wskazująca ogólną wiedzę pedagogiczną i prawną prezentującego,
 • nie powinna przekraczać wskazanego czasu.

Forma prezentacji

Dowolna, dopasowana do prelegenta, nie jest ona określona w sposób prawny.

 Przykłady:

 1. Prezentacja wygłaszana w oparciu o konspekt prezentacji.
 2. Prezentacja multimedialna zawierająca schemat podejmowanych działań podczas stażu oraz dorobek zawodowy nauczyciela.
 3. Prezentacja wygłaszana w oparciu materiały przygotowane dla członków komisji – jako schemat dorobku zawodowego.
 4. Prezentacja omawiana na podstawie materiałów i dowodów potwierdzających dorobek zawodowy (zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, dyplomy uczniów, publikacje, analizy).
 5. Prezentacja omawiana na podstawie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 Taktyki autoprezentacji 

 • Zaprezentuj siebie w korzystnym świetle
 • Wskaż mocne strony swojej pracy
 • Wykazuj zadowolenie z pracy
 • Nie krytykuj
 • Dokonuj publicznych atrybucji – (atrybucja, czyli wniosek na temat przyczyny jakiegoś zdarzenia) – wyjaśniaj własne zachowania w sposób zgodny z określonym wizerunkiem społecznym
 • Dziel się swoimi atrybucjami – tłumacz innym, dlaczego coś nie wyszło. W zależności od treści atrybucyjnej deklaracji wywieramy określone wrażenie na innych.
 • Wskazuj na kontakty społeczne, które przyczyniły się do Twojego rozwoju a przez to i szkoły
 • Zachowania niewerbalne – elegancki strój, postawa, ton głosu.

 

Co sprzyja dobrej autoprezentacji 

 • Zasada pierwszego wrażenia
 • Komunikatywność
 • Poprawność wypowiedzi
 • „Język edukacji”
 • Znajomość „nowości”, wyników badań
 • Forma przekazu
 • Odwołania do przykładów z praktyki szkolnej i pracy własnej
 • Rzeczowość

 

 

Po zdaniu egzaminu, stopień nauczyciela mianowanego nadaje w drodze decyzji administracyjnej organ prowadzący szkołę.

 

Nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, odpowiedni stopień awansu zawodowego nadaje właściwy minister.

W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Ponownie do egzaminu nauczyciel może przystąpić tylko jeden raz w danej szkole.

 

Pytania z rozmów kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków; zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

 1. W jaki sposób planuje Pan/i swoją pracę?
 2. Co jest niezbędne w planowaniu pracy nauczyciela?
 3. W oparciu o jakie dokumenty szkoły planuje Pan/i swoją pracę dydaktyczną?
 4. W oparciu o jakie dokumenty szkoły planuje Pan/i swoją pracę wychowawczą?
 5. Jaką formę planowania pracy uznaje Pan/i za najbardziej skuteczną?
 6. Jakie (jaka) metody (metoda) pracy wydaje się Panu/i najbardziej skuteczna w uwzględniając specyfikę Pana/i szkoły?
 7. Czy posiada Pan/pani własny gabinet w szkole? Jakie zadania spełnia klasopracownia w szkole?
 8. Czy pracuje Pan/pani tylko w systemie klasowo-lekcyjnym? Jakie korzyści widzi Pan/i z pracy w systemie innym niżeli klasowo-lekcyjny?
 9. Czy opracował/a Pan/i własne pomoce, materiały dydaktyczne? Jeśli tak to jakie?
 10. W jaki sposób organizuje Pan/i współpracę z rodzicami?
 11. Jak współpracuje Pan/i z innymi nauczycielami ?
 12. W jaki sposób dokonuje pan/i korekty zaplanowanych działań dydaktycznych czy wychowawczych?
 13. Czy opracował/a Pan/i Przedmiotowy system oceniania?
 14. Jaką formę planowania pracy dydaktycznej uważa Pan/i za najskuteczniejszą i dlaczego?
 15. Czy dokonuje Pan/i analizy wybranego programu pod kątem zgodności treści z PP i standardami egzaminacyjnymi?
 16. Jaka jest Pana/i zdaniem rola samooceny w procesie dydaktycznym?
 17. Jakie elementy swojej pracy poddawał Pan/i ewaluacji?
 18. Jakie formy dokumentowania swojej pracy Pan/i stosuje?
 19. W jakich formach doskonalenia zawodowego Pan/i uczestniczył/a i jak wykorzystał/a zdobyte umiejętności codziennej pracy zawodowej?
 20. Jak wyniki ewaluacji  wpływają na zmiany Pana/i warsztatu pracy?
 21. Czy prowadzi Pan/i diagnozy? Jeśli tak, to w jakim celu?
 22. Czy analizuje Pan/i wyniki diagnoz?
 23. Czy wnioski z diagnoz prowadzonych w szkole wykorzystuje Pan/i do planowania własnej pracy? W jakim stopniu?
 24. W jakim stopniu wykorzystuje Pan/i wyniki egzaminów zewnętrznych.
 25. Proszę sformułować cele operacyjne do zaproponowanego tematu…………
 26. W jaki sposób wykorzystał Pan/i wyniki egzaminu zewnętrznego (w zakresie swojego przedmiotu) do doskonalenia swojej pracy w   przyszłym roku...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !