Dokumentacja i teczka awansu

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Niezbędne informacje o procedurze uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 1. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata 9 miesięcy. Staż ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 2. Staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.
 3. Staż na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel może rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 4. Nauczycielowi, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Okres pomiędzy ustaniem poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego nie wlicza się do stażu. Ocenę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
 5. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Rozpoczęcie stażu następuje na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel wraz z wnioskiem składa dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego Powinien on uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 7. Dyrektor przydziela nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 8. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego na okres stażu w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
 9. Nauczyciel kontraktowy w czasie odbywania stażu realizuje plan rozwoju zawodowego, a w szczególności:
 • uczestniczy w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
 • pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
 • poznaje przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

11.  Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu w czasie trwania stażu bądź zmienić opiekuna stażu.

12.  Nauczyciel za zgodą dyrektora szkoły może wprowadzać zmiany do planu rozwoju zawodowego w czasie trwania stażu.

13.  W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.

14.  W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela kontraktowego opiekun stażu zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

15.  Dyrektor szkoły niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania nauczyciela zawiadamia Radę Rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.

16.  Rada Rodziców w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego przedstawia swoją opinię. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

17.  Dyrektor szkoły ustala na piśmie ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

18.  Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

19.  Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Do wniosku nauczyciel dołącza następującą dokumentację:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych – poświadczone kopie,
 • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – poświadczoną kopię,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

¨             wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

¨             dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

¨             dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

¨             uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

20. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły,
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego, wskazanego we wniosku

 

21.  Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

22.  Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

23.   Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

 • dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego;
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !