Nauczyciel stażysta - procedura

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

1. Zatrudnienie i prawo odbywania stażu

Z dniem zatrudnienia w szkole nauczyciel, który posiada wymagane kwalifikacje zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres jednego roku i rozpoczyna automatycznie staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Staż trwa 9 miesięcy. W przypadku, gdy nawiązanie stosunku pracy nastąpi po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć nauczyciel nie może rozpocząć stażu w danym roku szkolnym (art. 9d ust. 1 KN).


Wyznaczenie opiekuna stażuStaż na stopień nauczyciela kontraktowego może rozpocząć wyłącznie nauczyciel, który jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, na stanowisku zgodnym z wymaganymi kwalifikacjami (art. 3 ust. 3 KN).

W drodze wyjątku osoba rozpoczynająca pracę w szkole i posiadająca wymagany poziom wykształcenia, lecz bez przygotowania pedagogicznego może zostać zatrudniona i rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego, jeśli zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu (art. 10 ust. 3 KN).

Stażu na stopień nauczyciela kontraktowego nie mogą rozpocząć nauczyciele nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska, a zatrudnieni za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 10 ust. 9 KN).  

2. Wyznaczenie opiekuna stażu

Dyrektor szkoły wyznacza nauczycielowi stażyście opiekuna stażu. Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany (również nauczyciel nauczający innego przedmiotu) (art. 9c ust. 4 KN).

Opiekunem stażu winna być osoba doświadczona, znająca specyfikę pracy danej szkoły, której zadaniem będzie udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego i jego realizacji w okresie stażu, a także opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 5 KN).

3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i jego zatwierdzanie

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły (art. 9c ust. 3 KN).

W planie rozwoju zawodowego nauczyciel powinien uwzględnić zadania:

 1. poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  • przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
  • sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
  • przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
 2. uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 3. prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
 4. uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  (§ 6 ust. 1 rozporządzenia)

W przygotowaniu planu rozwoju zawodowego nauczycielowi stażyście pomocy udziela wyznaczony przez dyrektora szkoły opiekun stażu. Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciel stażysta jest zobowiązany przygotować i przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w dwóch egzemplarzach. (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

Jeżeli dyrektor szkoły nie ma zastrzeżeń odnośnie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdza go w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Zatwierdzenie planu powinno również być dokonane na piśmie lub w formie adnotacji na złożonym planie rozwoju. (§ 3 ust. 3 rozporządzenia). W przypadku, gdy projekt nie uwzględnia zadań określonych w rozporządzeniu dyrektor może zwrócić nauczycielowi do poprawy przedłożony projekt planu rozwoju oraz wskazać na piśmie zakres niezbędnych zmian, które winien uwzględnić nauczyciel stażysta (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

 

Wniosek dyrektora szkoły do nauczyciela o usunięcie braków we wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego


Nauczyciel powinien niezwłocznie poprawić projekt planu stosownie do zaleceń dyrektora szkoły (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

W trakcie odbywania stażu może zajść konieczność modyfikacji planu rozwoju zawodowego. Zmiany mogą być wprowadzone do planu rozwoju z inicjatywy dyrektora szkoły lub nauczyciela, ale za zgodą dyrektora szkoły. Może też zdarzyć się konieczność dokonania zmiany opiekuna stażu (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest również zapewnienie nauczycielowi odpowiednich warunków do prawidłowego przebiegu stażu i realizacji zaplanowanych działań, dlatego dyrektor powinien stworzyć nauczycielowi możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego o ile wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).  

Wydłużenie stażu

W czasie trwania stażu może się zdarzyć nieobecność nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego, niż urlop wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Wówczas należy wydłużyć staż o czas trwania tej nieobecności i w formie pisemnej określić nauczycielowi przewidywany termin zakończenia stażu. Nieobecność trwająca dłuższej niż rok, powoduje przerwanie stażu. (art. 9d ust. 5 KN)  

4. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

Po zakończeniu stażu w ciągu 30 dni nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie powinno zawierać opis realizacji zaplanowanych na okres stażu zadań oraz informacje o efektach tych działań (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

Opiekun stażu winien przedstawić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust 5 KN).

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje dokonania oceny (art. 9c ust. 6 pkt 1 KN).

Dyrektor po zapoznaniu się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, która winna być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Ocena może być pozytywna lub negatywna i należy jej dokonać w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (art. 9c ust. 6 i 11 KN). 

Nauczycielowi przysługuje odwołanie od oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni i tak ocena ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. W przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie dotrzyma terminu 21 dni nauczyciel jest dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej (art. 9c ust. 9 i 10 KN).

Gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy o ile nauczyciel będzie zatrudniony w kolejnym roku szkolnym (art. 9c ust. 11 KN).

5. Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

5.1 Wszczęcie postępowania

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel stażysta składa do dyrektora szkoły wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Powinien go złożyć najpóźniej do końca roku, w którym otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a niedotrzymanie tego terminu powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 KN).

Data złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela jest istotna, ponieważ ma wpływ na termin wydania przez dyrektora szkoły decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Jeśli nauczyciel złoży wniosek do dnia 30 czerwca dyrektor winien wydać decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu do dnia 31 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31 października, winien być rozpatrzony do 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3 i 3a KN).

5.2 Analiza formalna


Zanim dyrektor powoła komisję kwalifikacyjną, która przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem, dokonuje analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela. W analizie należy sprawdzić czy nauczyciel przedłożył wszystkie wymagane dokumenty oraz czy dokumenty te mają wymaganą przez rozporządzenie formę (§ 11. ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Dokumentacja, którą winien złożyć wraz z wnioskiem nauczyciel (§ 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia):

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !