Nauczyciel kontraktowy - procedura

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nauczyciel kontraktowy ma za sobą pierwszy etap awansu zawodowego. Posiada już dostateczną wiedzę związaną z pracą w danej placówce, potrafi prowadzić zajęcia by zapewnić właściwą realizację zadań statutowych, poznał środowisko uczniów, potrafi nawiązać współpracę z pozostałymi nauczycielami i nabył już nieco doświadczenia w zawodzie nauczyciela.

Przed nim kolejne trudne zadanie czyli ubieganie się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które nauczycielowi da stabilizację zawodową a szkole osobę twórczą, zorganizowaną, potrafiącą samodzielnie doskonalić swój warsztat pracy, uwzględniać potrzeby uczniów, wykorzystywać nowoczesne technologie dostępne w szkole, umiejętnie stosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jak i umiejętnie posługiwać się przepisami związanymi z systemem oświaty.

To trudne zadanie również dla dyrektora, który najlepiej znając swoją placówkę oraz dbając o jej ciągły rozwój musi zapewnić jej optymalne warunki również kadrowe i potrzebuje zespołu nauczycieli, którzy będą wspólnie z nim realizowali stojące przed szkołą zadania. Dlatego też, staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest chyba najważniejszym sprawdzianem w systemie awansu zarówno dla nauczyciela jak i dla dyrektora.    

1. Warunki rozpoczęcia stażu

Staż na stopień nauczyciela mianowanego może rozpocząć nauczyciel, który zatrudniony jest na stanowisku, do którego posiada kwalifikacje oraz wymiar jego zatrudnienia wynosi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 3 ust. 3).


Staż może również rozpocząć nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach, który w żadnej ze szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, jednak łącznie wymiar jego zajęć we wszystkich szkołach stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. W tym wypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego oraz wskazuje nauczycielowi właściwy organ do złożenia wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego (art. 22 ust. 3 i 4 KN).

Ponadto nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Przepracowanie oznacza pozostawanie przez okres dwóch lat w stosunku pracy w szkole. (art. 9d ust. 4 KN).

Stażu na stopień nauczyciela kontraktowego nie mogą rozpocząć nauczyciele, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska a zatrudnieni za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 10 ust. 9 KN).  sta

2. Rozpoczęcie stażu

Nauczyciel kontraktowy nie jest zmuszony do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego w przeciwieństwie do nauczyciela stażysty dlatego decyzję w tej kwestii podejmuje samodzielnie poprzez złożenie wniosku do dyrektora. Staż może rozpocząć z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W przypadku, gdy nawiązanie stosunku pracy lub złożenie wniosku nastąpi po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć nauczyciel nie może rozpocząć stażu w danym roku szkolnym. (art. 9d ust. 1 KN).


Staż na stopień nauczyciela mianowanego co do zasady trwa 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 2 KN).

Wyjątkami od tej zasady są dwa przypadki (art. 9c ust. 2 KN):

  • Nauczyciel kontraktowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o awans po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.
  • Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 KN i ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

Nauczyciel, który może skorzystać ze skróconego stażu winien złożyć stosowny wniosek o jego skrócenie.

3. Wyznaczenie opiekuna stażu

Dyrektor szkoły wyznacza nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu. Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany i może to być nauczyciel nauczający innego przedmiotu. Ponadto w szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego, opiekunem nauczyciela stażysty może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole. (art. 9c ust. 4 KN).

Opiekunem stażu winna być osoba doświadczona, znająca specyfikę pracy danej szkoły a jej zadaniem będzie udzielanie nauczycielowi kontraktowemu pomocy, w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego, a także opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 5 KN).


4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego i jego zatwierdzanie

W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły (art. 9c ust. 3 KN).

W planie rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowy powinien uwzględnić realizację następujących zadań:

  1. uczestniczenia w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
  2. pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
  3. poznawania przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Zadania te winny uwzględniać specyfikę typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)

W przygotowaniu planu rozwoju zawodowego nauczycielowi kontraktowemu pomocy udziela wyznaczony przez dyrektora szkoły opiekun stażu. Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowy jest zobowiązany przygotować i przedłożyć dyrektorowi szkoły jednocześnie z wnioskiem o rozpoczęcie stażu w dwóch egzemplarzach. (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Jeżeli dyrektor szkoły nie ma zastrzeżeń odnośnie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdza go w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Zatwierdzenie planu również powinno być dokonane na piśmie lub w formie adnotacji na złożonym planie rozwoju z zaznaczeniem daty zatwierdzenia. (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

W przypadku gdy projekt nie uwzględnia zadań określonych w rozporządzeniu, dyrektor może zwrócić nauczycielowi do poprawy przedłożony projekt planu rozwoju oraz wskazać na piśmie zakres niezbędnych zmian, które winien uwzględnić nauczyciel stażysta (§ 3 ust. 3 rozporządzenia). Nauczyciel powinien niezwłocznie poprawić projekt planu stosownie do zaleceń dyrektora szkoły (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

W trakcie odbywania stażu mogą wystąpić sytuacje, które powodują konieczność modyfikacji planu rozwoju zawodowego. Jednak zmiany te mogą być wprowadzone do planu rozwoju z inicjatywy dyrektora szkoły lub nauczyciela ale za zgodą dyrektora szkoły. Mogą też wystąpić sytuacje powodujące konieczność dokonania zmiany opiekuna stażu (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest również zapewnienie nauczycielowi odpowiednich warunków do prawidłowego przebiegu stażu i realizacji zaplanowanych działań, dlatego dyrektor powinien stworzyć nauczycielowi możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego o ile wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

5. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

W okresie realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela dyrektor winien raz na jakiś czas poprosić nauczyciela o przedstawienie częściowej realizacji planu rozwoju. Takie przedstawienie dotychczas zrealizowanych zadań może mieć formę rozmowy z nauczycielem jak również z opiekunem stażu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na uczestnictwo dyrektora w komisji egzaminacyjnej a poznanie faktów związanych z odbywaniem stażu oraz znajomość pracy nauczyciela świadczy o dobrych stosunkach w szkole oraz o zaangażowaniu dyrektora w procedurę awansu.

Po zakończeniu stażu, w ciągu 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

Sprawozdanie powinno zawierać opis realizacji zaplanowanych na okres stażu zadań, oraz informacje o efektach tych działań.

Opiekun stażu winien przedstawić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust 5 KN).

 

Ocena dorobku zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowegoRada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nie przedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje dokonania oceny (art. 9c ust. 6 pkt 1 KN). Dyrektor po zapoznaniu się z projektem oceny...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !