Realizacja dodatkowej godziny z art. 42 KN w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Realizacja dodatkowej godziny z art. 42 KN w pytaniach i odpowiedziach

Moje pytanie dotyczy godziny z Karty Nauczyciela:
1. Czy prowadząc zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy w nauce pracuję 45 czy 60 minut tygodniowo?
2. Czy poza tymi zajęciami mogę odrobić tą godzinę jako 60 minut zajęć opiekuńczo-wychowawczych np. na świetlicy?
3. Czy można do tej godziny z Karty Nauczyciela zaliczyć opiekę na wycieczce lub na szkolnej dyskotece?
4. Czy wszystko to wpisuję w jeden dziennik?


W zasadzie można odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości zawarte w pytaniach jednym zdaniem – jedyną osobą władczą do odpowiedzi na nie jest dyrektor szkoły. To on działa w imieniu pracodawcy, z którym zawarty jest stosunek pracy w szkole.

  1. Jeśli zajęcia te wypadają w rytmie pracy szkoły( tzn. pomiędzy lekcjami), to wydaje się uzasadnione nieburzenie tego rytmu i organizowanie zajęć jako 45 – minutowych. W pozostałych przypadkach zajęcia powinny trwać 60 minut – ustawodawca mówi o godzinie, a ta trwa 60 minut.

  2. O formach realizacji tej godziny przez nauczyciela decyduje dyrektor.

  3. To samo dotyczy pytania 3 – tak, jeśli taką zgodę wyrazi dyrektor.

  4. O formach dokumentowania tych godzin również stanowi dyrektor – i to z nim należy te wątpliwości i niejasne kwestie rozwiewać. To czy będzie jeden dziennik, czy też kilka - ma wyłącznie znaczenie wewnętrzne.

Niestety ustawodawca dość lakonicznie opisał wymagania zarówno wobec form realizacji tych godzin jak też i w przypadku dokumentowania tych zajęć.

 

Pracuję w dwóch szkołach (gimnazjum i technikum) w różnych miejscowościach (różni płatnicy), w każdej na 9/18 etatu. Czy jestem zobowiązany do przepracowania dodatkowej godziny nie pracując w żadnej ze szkół na pełen etat?


W kwestii „kartowej” godziny obowiązuje zasada proporcjonalności naliczania jej wymiaru do stosunku pracy, co oznacza, że w każdej ze szkół dyrektor obciąża Pana połową wymiaru godzin, które realizuje nauczyciel zatrudniony na pełen etat.

 

Jak pedagog może rozliczyć swoje godziny karciane? W jakiej formie? Czy może to być wycieczka? Jeśli tak to jaka? Czy są one rozliczane semestralnie? Jeśli tak to ile ich będzie (czy pierwszy tydzień nauki też się liczy)? Czy jest to na pewno 1 godz. tygodniowo?

 

O sposobie rozliczania godzin „karcianych” decyduje dyrektor – ustawa tego nie rozstrzyga. Formy realizacji tej godziny również określa dyrektor. To w jego gestii jest decyzja, czy może to być wycieczka, czy zajęcia w świetlicy, czy dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów lub koło przedmiotowe. Godziny te są rozliczane semestralnie – regulacja ustawowa. Do rozliczenia godzin karcianych liczą się wszystkie tygodnie nauki (pierwszy tydzień również). Od tego wymiaru odlicza się pełne tygodnie niezdolności nauczyciela do pracy.

 

Czy dodatkowa godzina w przypadku pedagoga będzie rozliczana tygodniowo czy może być rozliczana np. miesięcznie? Czy w ramach tej godziny jest możliwa realizacja programu zajęć warsztatowych dla samorządu uczniowskiego (np. uczenie komunikacji interpersonalnej, mediacji, aktywizacja postaw pro społecznych itp.)? Jeśli jest to możliwe to czy mogę takie zajęcia poprowadzić w 2 grupach?

 

W art. 42 ust. 2 pkt. 2a lub 2b ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.) zawarto regulację dodatkowej godziny w ramach 40 – godzinnego czasu pracy. W art. 42 ust 7a pkt. 2 ustalono, że dodatkowe godziny rozliczane są w okresach półrocznych. Natomiast formy realizacji tych godzin przez nauczycieli i sposób ich dokumentowania ustawodawca pozostawił autonomicznej decyzji dyrektora szkoły.

Czy nauczyciel pracujący w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej zatrudniony na pełnym etacie 22 godziny tygodniowo (w tym 10 godzin z 5-latkami i 12 godzin łączone sześciolatki z klasą I) powinien przepracować 1 godzinę bezpłatną tygodniowo jak wszyscy zatrudnieni w szkole?

 

Ponieważ część etatu (12 godzin) realizuje Pani w szkole, więc proporcjonalnie do wymiaru etatu powinna Pani realizować odpowiednią liczbę godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.). Jeśli dyrektor wyliczy, że w roku szkolnym 2009/ 2010 jest 36 tygodni pracy szkoły, stąd Pani powinna zaplanować 24 godziny „kartowe” (iloczyn 2/3 i 36). Jeśli pracowałaby Pani tylko w oddziale przedszkolnym, wówczas zapisy ww. przepisów nie miałyby zastosowania.

 

Chciałem zapytać jak to jest z tą godziną dodatkową którą wszyscy nauczyciele muszą od nowego roku szkolnego prowadzić? Jak to należy ułożyć? Czy to ma być program nauczania, czy sam rozkład materiału? Co w ogóle tam powinno się mieścić i jak powinien przebiegać dokładny schemat takiego opracowania na piśmie, aby przedłożyć dyrektorowi do zatwierdzenia?

 

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć - niezależnie od tego, czy ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, czy też nie - realizuje zajęcia dodatkowe w wymiarze:

- 1 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych i gimnazjum (2 godziny tygodniowo w kolejnych latach szkolnych) (art. 42 ust. 2 pkt 2a Karty Nauczyciela oraz art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela);

- 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych począwszy od roku szkolnego 2009/2010 (art. 42 ust. 2 pkt. 2b Karty Nauczyciela). W szkołach podstawowych i gimnazjach dodatkowe godziny można przeznaczyć na:

  • zajęcia opieki świetlicowej,

  • zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W przypadku zajęć opieki świetlicowej nie ma potrzeby opierania się na programie nauczania, bądź rozkładzie materiału. Jeśli natomiast będą to godziny np. koła przedmiotowego, to już oczywistym jest, że podstawą działań z uczniami jest program. Zawartość programu działań dydaktycznych opisany jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. nr 89, poz. 730). W § 4 tego rozporządzenia określono wymagania stawiane programowi:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
2) zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
d) opis założonych osiągnięć ucznia,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
f) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Jednakże dyrektor szkoły może ustalić jeszcze inne wymagania wobec programów konstruowanych w szkole przez nauczycieli.

 

Jakie jest pensum godzin dla pedagoga? Z tego co zauważyłam jest z tym różnie. Czy to prawda, że to dyrektor ustala pensum? Ja pracuję 25 godzin tygodniowo. Czy obowiązuje mnie również ta dodatkowa, bezpłatna godzina zajęć z dziećmi?

 

Kwestia określania pensum dydaktycznego reguluje art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.), która daje delegację organowi prowadzącemu do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w ust.3. Przepis ten dotyczy pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. A więc to nie dyrektor szkoły określa pensum, tylko organ prowadzący.

Na drugie pytanie odpowiedź jest również twierdząca. Reguluje to przepis art. 42. ust.2 wyżej cytowanej ustawy. Dodatkowa „kartowa godzina” dotyczy wszystkich nauczycieli. Zwolnieni (z mocy ustawy na podstawie ust.3a art.42) są dyrektorzy, wicedyrektorzy, pełniący obowiązki dyrektora lub wicedyrektora oraz nauczyciele kolegiów nauczycielskich, kolegów pracowników służb społecznych, nauczyciele szkół artystycznych i nauczyciele placówek opiekuńczo -...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !