Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie na mianowanie kl. I-III i logopedia

Data dodania: 2018-08-23 22:51:14
Autor: Ewelina Spiączka

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Z dniem 1 września 2015 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego. Miejscem rozpoczęcia stażu była Szkoła Podstawowa . Wówczas pracowałam jako nauczyciel – logopeda. Od 1 września 2016 r. kontynuowałam staż w Szkole Podstawowej nr 2 , pracując na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W okresie trwania stażu pogłębiłam swoją wiedzę             i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej przez udział w szkoleniach, kursach, korzystając z literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i logopedii.

            Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o wymagania dotyczące zasad uzyskiwania stopni zawodowych przez nauczycieli. Ujęłam w nim zadania, które były ściśle powiązane z planem pracy szkoły, jej statutem, programem wychowawczym i profilaktycznym, uwzględniłam potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców. Celem wszystkich moich działań w pracy nauczyciela – wychowawcy był wszechstronny rozwój dzieci. Dostrzegałam potrzeby uczniów z uzdolnieniami oraz dzieci z trudnościami w nauce. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy, czy wsparcia. Jednym z celów moich działań było rozwijanie zainteresowań i odkrywanie talentów dzieci, dlatego motywowałam je                do udziału w różnorodnych konkursach. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Wielu wychowanków odniosło sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach literackich, czy plastycznych. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je                  do uczestnictwa w życiu szkoły, także poprzez udział w przedstawieniach. Wspólnie z dziećmi przygotowywałam kilka z nich. Jako nauczyciel staram się być kreatywna i wiarygodna,                      a moich uczniów uczyć pomysłowości, szczerości i otwartości.

            Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią x a w nowej placówce z panią y, która pomagała mi w tworzeniu aneksu do planu rozwoju zawodowego. Aneks zawiera kontynuację pełnionych obowiązków zawodowych oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.

            Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną                           i logopedyczną, podnieść jakość mojej pracy.  

 

 

 

 

 

 

& 7. 2. 1

 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,

dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności                           i dokonywania własnych zmian.

 

 

            We wrześniu 2016 r. przedłożyłam Dyrekcji Szkoły Podstawowej ,  pani mgr x , wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Po rozpatrzeniu mojej prośby Dyrektor wyraził zgodę na kontynuację stażu. Następnie przedstawiłam Dyrektorowi Szkoły aneks do planu rozwoju zawodowego. Moim opiekunem stażu została pani mgr y, doświadczony wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wspólnie z opiekunem zawarliśmy kontrakt i omówiliśmy zasady współpracy oraz zadania, zarówno dla stażysty, jak i dla opiekuna stażu. Istotnym punktem współpracy z opiekunem stażu były obserwowane przez mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, poznać ciekawe rozwiązania metodyczne i ich skuteczność. Szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu lekcji, rodzaje środków dydaktycznych, metod i form pracy z uczniami, zasady oceniania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolnych, na atmosferę panującą na lekcji i stosunek nauczyciela                      do uczniów. Po każdej lekcji, w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg             z nauczycielem prowadzącym w celu doskonalenia umiejętności i wykorzystania uwag                   na własnych zajęciach. Z kolei prowadzone przez mnie lekcje były hospitowane przez opiekuna stażu oraz Dyrektora Szkoły. Później, w czasie indywidualnych spotkań omawialiśmy bieżące problemy. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam swój warsztat pracy i mogłam dokonywać ewaluacji własnych działań. W obecności zaproszonej Pani Dyrektor przeprowadziłam również swoją pierwszą wywiadówkę w formie spotkania integracyjnego z rodzicami uczniów. To doświadczenie mocno wpłynęło na moją dalszą pracę wychowawcy klasy. Szczególną uwagę zwracałam na integrację rodziców oraz dobrą współpracę na gruncie nauczyciel – rodzic. W poprzedniej szkole w ramach pracy logopedy prowadziłam dla rodziców indywidualne i  grupowe zajęcia otwarte.            

            W każdym roku szkolnym przygotowywałam dokumentację wychowawcy klasy                       i realizowałam rozkład materiału nauczania zgodny z podstawą programową dla edukacji wczesnoszkolnej. Na początku klasy I przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej uczniów.  W trakcie roku obserwowałam postępy uczniów, stosowałam karty badania umiejętności,                   na bieżąco sprawdzałam poziom wiedzy uczniów z wykorzystaniem przygotowanych kart                 do samodzielnej pracy. Realizacja materiału przebiegała zgodnie z planem. W poprzedniej szkole prowadziłam zajęcia z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.               Na początku roku szkolnego dokonałam diagnozy logopedycznej uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przeprowadzenie badań przesiewowych w klasach i oddziałach przedszkolnych na podstawie Kart Badania Mowy.            Ponadto opracowałam i realizowałam plan pracy logopedy na indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne. W trakcie stażu samodzielnie opracowywałam karty pracy, krzyżówki, rebusy, plansze dydaktyczne i narzędzia pomiaru dydaktycznego. Gromadziłam różnorodne materiały i narzędzia niezbędne w procesie nauczania i oceniania uczniów. Zbierałam i analizowałam karty pracy dzieci, które stanowiły źródło informacji na temat ich rozwoju i postępów w nauce. Stosowałam różnorodne metody dydaktyczne, od słownej, oglądowej i podającej, poprzez metody czynne, działań praktycznych, po aktywizujące, dramę i burzę mózgów. Prowadziłam działania o charakterze wspierającym             i motywującym. W pracy z uczniem słabym kładłam nacisk na wykorzystanie ćwiczeń wyrównujących szanse edukacyjne. Uczniom zdolnym proponowałam dodatkowe karty pracy. Często inspirowałam się opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku ,,Nauczycielka Szkoły Podstawowej”, kwartalniku ,,Hobby”, miesięczniku ,,Forum Logopedy” czy ,,Mały Artysta”. Korzystanie z tej literatury pozwoliło mi na poszerzenie własnego warsztatu pracy. Opracowywałam scenariusze zajęć oraz programów artystycznych                          na uroczystości szkolne, m.in. Ślubowanie uczniów klas I, Dzień Seniora, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka i Sportu. Występy szkolne i środowiskowe były okazją do rozwijania uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji. Efektem moich działań było wzbogacenie warsztatu pracy, podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły. Zadowolenie i sukcesy uczniów zwiększały moją motywację do dalszej efektywnej pracy. W trakcie stażu starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację jego postawy, analizowanie opinii PPP oraz rozmowy z rodzicami.

            W ramach wyrównania szans edukacyjnych opracowałam plan pracy dodatkowych zajęć ,,Pogotowia Edukacyjnego”. Prowadzone przeze mnie zajęcia pozalekcyjne miały na celu umożliwienie uczniom słabym utrwalenie treści opracowanych na zajęciach lekcyjnych poprzez dodatkowe ćwiczenia, a uczniom wracającym po chorobie pozwalały na likwidację luk                       w wiadomościach i umiejętnościach opracowanych pod ich nieobecność. W ramach dodatkowych zajęć prowadziłam też ,,Gry i zabawy ogólnorozwojowe z elementami logopedii”, na których rozwijałam naturalną potrzebę ruchu dzieci. Proponowałam uczniom ciekawe ćwiczenia i zabawy: klasy, węże, drabiny. W ramach zajęć organizowałam rozgrywki drużynowe z elementami współdziałania i rywalizacji. Czasami uczniowie samodzielnie lub            w grupach opracowywali swoje propozycje zabaw, dzięki czemu rozwijali własną inwencję twórczą i uczyli się współdziałania. Czasami wspólnie rymowaliśmy i śpiewaliśmy.  Ćwiczenia logopedyczne pomogły uczniom w emisji głosu, a podczas czytania i mówienia wpływały                  poprawę systemu językowego.

            W ramach doskonalenia zawodowego w okresie stażu ukończyłam następujące kursy, szkolenia oraz warsztaty:

- Skuteczne metody w pracy z dzieckiem  z wadą wymowy. Warsztaty logopedyczne, Centrum Innowacji, Transferu, Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2016

- Praca z dzieckiem słabosłyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Vademecum dla nauczycieli, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Pszczyna 2016

- Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole. Szkolenie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Pszczyna 2016

Nowa podstawa programowa – nowa szkoła podstawowa  - nowy cykl publikacji dla kl. 1-3. Szkolna Trampolina. Konferencja metodyczna PWN, Katowice 2017

- Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w kontekście zmian w systemie oświaty – podstawa programowa. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Sosnowiec 2017

- Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD w przedszkolu i szkole. Kurs doskonalący, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oświęcim 2018

- Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej. Kurs e-learningowy, Studium Prawa Europejskiego, Warszawa 2018

- Taneczna podroż dookoła świata. Warsztaty, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oświęcim 2018

- Ogólnopolski Projekt ,,Zaprogramuj przyszłość”. Nauka kodowania i programowania, Ornontowice 2018

            Swoją wiedzę i umiejętności poszerzałam również poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej:

- Ocenianie kształtujące. Szkoła Podstawowa nr ,  P, 2016

- Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP. Szkolenie, Pszczyna 2017

- Sytuacje kryzysowe w szkole – eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań uczniów. Szkoła Podstawowa , P 2017

- Praca zespołowa jako przestrzeń kształtowania kompetencji kluczowych, Szkoła Podstawowa , Ps 2017

- Ochrona danych osobowych w pracy szkoły praktyce nauczycieli, Szkoła Podstawowa n, 2018

- Kształtowanie umiejętności uczenia się według planu daltońskiego, Szkolenie w ramach procesowego wspomagania realizowanego przez PPP,  2018

            Dokumentację stażu: plan i aneks do planu rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne, ćwiczenia, scenariusze lekcji prowadziłam w formie elektronicznej. Część materiałów opublikowałam na portalu edukacyjnym www.literka.pl. Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Natomiast dziennik zajęć pozalekcyjnych prowadziłam w formie papierowej.

            Zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń w pracy z dziećmi pozwalało mi na bieżąco dokonywać koniecznych zmian i coraz skuteczniej organizować proces dydaktyczno-wychowawczy.

 

& 7. 2. 2 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,

problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 

            W trakcie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. W tym celu prowadziłam diagnozę indywidualną każdego ucznia, rozmowy z rodzicami i dziećmi, obserwację zachowania i postępów uczniów. W początkowym okresie stażu pracowałam                  w szkole jako nauczyciel – logopeda. Uczestniczyłam w pracach zespołu do organizacji  pomocy psychologiczno–pedagogicznej. W zespole opracowywałam i realizowałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne oraz dokonywałam wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka w szkole. Opracowywałam plany pracy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.                 Na zajęciach terapii logopedycznej dostosowywałam wymagania edukacyjne do potrzeb                      i możliwości psychofizycznych uczniów o szczególnych potrzebach.  Ponadto jako logopeda dla uczniów klas pierwszych i dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowałam w szkole konkurs logopedyczno – plastyczny pt. ,,Trudna głoska na obrazku”, którego celem było rozwijanie świadomości językowej uczniów i wyobraźni twórczej. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie, w kreatywny sposób próbowały plastycznie odnieść się do tematu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za wkład pracy, a najciekawsze prace zostały nagrodzone                     i zaprezentowane na wystawce. Aktywnie brałam udział w organizacji Festynu Rodzinnego. Opracowywałam informacje o wydarzeniach szkolnych udostępnianych na stronie internetowej szkoły.

            W drugim roku mojego stażu sprawowałam wychowawstwo w klasie I, a w kolejnym roku w klasie II. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, podczas przerw oraz wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina, a także imprez klasowych i szkolnych,                         co pozwoliło mi odkryć ich potrzeby i możliwości. Dzieci również miały okazję mnie bliżej poznać. Ogromne znaczenie miały swobodne  rozmowy z uczniami na interesujące ich tematy. Dzięki temu możliwe było zdobycie zaufania dzieci i wytworzenie się więzi między nami.                  W poznaniu środowiska pomocne były kontakty i rozmowy z rodzicami dzieci, współpraca                  i stały kontakt z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym, kierownikiem świetlicy,              a także z pozostałymi nauczycielami. Dostrzeżone przez mnie lub przez innych nauczycieli problemy z starałam się na bieżąco skutecznie rozwiązywać. Zachęcałam uczniów mojej klasy do brania aktywnego udziału w różnych akcjach organizowanych w naszej szkole:

- ,,Owoce w szkole” i ,,Mleko w szkole”

- ,,Tydzień walki z hałasem”

- „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”

- „Śniadanie daje moc”

- ,,Góra grosza”

- ,,Zbieranie surowców wtórnych”

- ,,Zbiórka karmy dla zwierząt Fundacji Arkadia”

- ,,Świąteczna zbiórka dla dzieci z ochronki”

- ,,Marzycielska poczta”.

            Zapraszałam do współudziału w zajęciach pielęgniarkę szkolną, policjanta oraz bibliotekarza szkolnego. Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych                      z pielęgniarką dotyczących higieny i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowania właściwych postaw zdrowotnych. Spotkania z policjantami dotyczyły bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Uczniowie utrwalali zasady przechodzenia przez jezdnię, a także prowadzili rozmowy z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze i w domu. Współpracowałam również z biblioteką szkolną. Pani bibliotekarka odwiedzała często naszą klasę i zachęcała do korzystania z bogatego księgozbioru....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !