Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2018-07-23 00:01:39

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe.

Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

 

 

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

Imię i nazwisko: mgr Paweł Piskulski

Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

Nauczany przedmiot: Wychowanie Fizyczne, zajęcia komputerowe

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.

Czas trwania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018 r.

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego z mocy prawa: nauczyciel mianowany

 

Cele:

 1. 1.     Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym  pracy szkoły.
 2. 2.     Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

§8. ust. 2, pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 1. Opis i analiza działań związanych z podejmowaniem różnych form doskonalenia zawodowego.

 

Rozpoczynając drogę do osiągnięcia awansu zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela,

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Brałem aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

 

W okresie stażu systematycznie uczestniczyłem we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, których tematyka wynikała z bieżących potrzeb szkoły, rodziców, uczniów i nauczycieli:

•          „Ocenianie kształtujące” – czyli jak nowocześnie uczyć poprzez wspierające ocenianie,

 • „Trudny okres dorastania” problematyka dorastającego ucznia,
 • „Praca z dziećmi z zespołem FAS” zasady postępowania z uczniami z FAS/FASD,
 • „Cyberprzemoc” agresja w sieci,
 • „Fonoholizm” – walka z uzależnieniem od telefonu,
 • „Rozwijanie zdolności twórczych” sposoby stymulowania rozwoju ucznia,
 • „Pozytywny rozwój” zwiększenie poziomu zaangażowania dzieci,
 • „Pedagogizacja rodziców” usprawnienie komunikacji nauczyciela z rodzicami,
 • „Polityka bezpieczeństwa informacji” zasady przetwarzania danych,
 • „Zmiany w prawie oświatowym” nowe wyzwania dla szkół,
 •  „Projekty edukacyjne” skuteczna metoda edukacji,
 • „Innowacje i eksperymenty” o nowatorskich rozwiązaniach,
 • „Poznaj swoje motywacyjne DNA” określenie własnego typu motywacji,

•          „Emisja głosu” – higiena pracy nauczyciela.

 

Szkolenia, warsztaty, konferencje:

 

ü  „Przygotowanie ogólnorozwojowe w ujęciu funkcjonalnym

ü  oraz szkolenie z zakresu badania przesiewowego w kierunku wykrycia skoliozy”

ü  „Gdyński Tydzień Walki z Cyberprzemocą”

ü  „VII Konferencja Metodyczna na temat Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego – (nie)nowe wyzwania.”

ü  „Robotyka dla starszych – EV3”

 

 

ü  „Szkolenie z podstaw programowania w języku Scratch na poziomie szkół podstawowych w ramach programu Mistrzowie Kodowania.”

ü  „Szkolenie w formie warsztatowej z programowania w języku Scratch na poziomie średniozaawansowanym w ramach IV edycji programu Mistrzowie Kodowania.”

ü  „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”

ü  „Programowanie czas zacząć”

ü  „Robotyka dla smyka: Scottie Go!”

 

 Systematycznie pogłębiałem wiedzę z zakresu dydaktyki oraz wychowania poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

 

            Jako nauczyciel staram się, aby moja wiedza z zakresu dydaktyki była zawsze aktualna. Cały okres stażu, który przebyłem, charakteryzował się dużą intensyfikacją działań mających na celu podniesienie jakości stosowanych metod pracy i bogacenie własnego warsztatu. Na bieżąco studiowałem literaturę pedagogiczną, poszukując nowości na rynku wydawniczym, w tym materiałów metodycznych i szkoleniowych. Korzystałem ze zbiorów szkolnej biblioteki poszerzając moją wiedzę w oparciu o czasopisma o tematyce związanej
z wychowaniem fizycznym i technologiami informatycznymi. Wiadomości zaczerpnięte
z Internetu pogłębiały moją wiedzę o rozwijających się w błyskawicznym tempie technologiach, dzięki czemu informacje przekazywane przeze mnie uczniom były rzetelne
i aktualne. Regularnie odwiedzałam strony i portale internetowe przeznaczone dla nauczycieli (np. http://www.edukacja.edux.pl, http://profesor.pl, http://www.oeiizk.edu.pl, http://www.wychowaniefizyczne.pl, http://wychowaniefizyczne.net). Korzystałem z filmów
i video blogów zamieszczonych w Internecie w poszukiwaniu inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć.

 

 

 1. Opis i analiza działań związanych z obserwowaniem zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli.

 

Pomimo posiadania znacznego doświadczenia w pracy nauczycielskiej uważam,
że możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli daje okazję
do doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły. W trakcie odbywania stażu miałem okazję obserwować zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli.
Do osób, które podzieliły się ze mną swoim doświadczeniem w prowadzeniu lekcji należała pani dyrektor mgr Jolanta Matulewicz prowadząca zajęcia komputerowe. Z obserwacji zajęć wyniosłem sporo wniosków dotyczących między innymi zagospodarowania czasu jednostki lekcyjnej, sposobów skupienia uwagi uczniów na najistotniejszych celach lekcji. Wielokrotnie obserwowałem lekcje wychowania fizycznego prowadzone przez panią mgr Joannę Bulską. Pani Joanna, jako wieloletni instruktor pływania, często udzielała mi porad i wskazówek dotyczących nauki stylów pływackich oraz przełamywania u dzieci strachu przed wodą. Miałem przyjemność uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z rugby, którą to dyscyplinę trenowała nauczycielka wychowania fizycznego. Wspólne organizowanie turniejów między klasowych dało nam okazję do omawiania i konsultowania postępów osiąganych przez naszych podopiecznych. Jako opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, znajdującego się w bibliotece szkolnej, wielokrotnie obserwowałem zajęcia prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza. Umożliwiałem pedagog oraz psycholog szkolnemu prowadzenie zajęć w ramach moich lekcji, dzięki czemu zyskałem nowe umiejętności
z zakresu dydaktyki i wspierania ucznia.

 

 

 1. Opis i analiza działań związanych ze wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, przygotowaniem środków dydaktycznych.

 

Przez cały okres trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego budowałem bazę materiałów i pomocy dydaktycznych. Tworzyłem i doskonaliłem swój warsztat pracy gromadząc dokumentację prawną regulującą moje działania w oświacie. Zgromadziłem zestaw podstawowych dokumentów prawnych, zapoznałem się z nimi i stosowałem je
w swojej pracy edukacyjnej. W skład dokumentów wchodziły między innymi ustawy
o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, rozporządzenia, publikowane w: Dzienniku Ustaw, Monitorze Polski oraz na stronach internetowych MEN. Gromadziłem obowiązujące obecnie przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów, programy nauczania, przedmiotowe systemy oceniania, zasady klasyfikowania ucznia oraz przepisy dotyczące uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela. Zdobywałem fundusze, między innymi od Rady Rodziców, Rady Dzielnicy, prywatnych sponsorów a także poprzez udział w konkursach. Pieniądze te przeznaczałem na zakup sprzętu sportowego, w skład którego wchodziły piłki, znaczniki, pachołki, płotki, drabinki koordynacyjne taśmy do pomiaru odległości, kompresor oraz wiele innych przyborów sportowych. Zakupiłem koszulki dla reprezentantów szkoły startujących w zawodach sportowych. Sporządziłem mapy do biegów na orientację, obejmujące teren naszej szkoły, stworzyłem karty oraz znaczniki dla uczestników biegów. Sprzęt ten służy uczniom podczas festynów i lekcji szkolnych. Udało mi się pozyskać z Akademii Marynarki Wojennej używany zeskok do skoku wzwyż, zbudowałem także bezpieczną, elastyczną poprzeczkę do skoków.

 

 

Konsekwentnie dbałem o wygląd i porządek na salach gimnastycznych oraz boisku szkolnym. Odmalowałem wraz z woźnym linie na boisku szkolnym, które uległy zatarciu. Wymieniłem siatki w bramkach na boisku szkolnym oraz doraźnie łatałem dziury powstające na skutek zużywania się bramek, starałem się o udrażnianie kanałów drenażu boiska
aby woda po deszczu szybciej odpływała. Organizowałem akcje zamiatania boiska po zimie, w których chętnie brali udział uczniowie klas siódmych. Wypożyczyłem z Gdyńskiego Centrum Sportu maszynę do czyszczenia boisk z nawierzchnią poliuretanową w celu usunięcia zabrudzeń na boisku od koszykówki, nie dających się wyczyścić w konwencjonalny sposób. Wstawiłem deskę na rozbiegu skoczni w dal, starałem się o wymianę piasku
w skoczni w dal. Interweniowałem u pani dyrektor w sprawie doraźnych działań remontowych gimnastycznej, dbałem o systematyczne wietrzenie sali po każdych zajęciach. Wyklejałem linie do gier zespołowych na podłodze sali, oraz we współpracy z konserwatorem namalowałem bramki na ścianie sali.

 

 

Pełniłem rolę opiekuna pracowni komputerowej oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Dostosowywałem bazę dydaktyczną do potrzeb realizowanego przedmiotu zaopatrując ją w środki i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu kształcenia. Dbałem by pracownie umożliwiały uczniom praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na realizowanym przedmiocie. W pracowni komputerowej znajdowała się odpowiednia do ilości dzieci liczba komputerów z oprogramowaniem dostosowanym do realizowanego programu i z dostępem do Internetu oraz zestawem urządzeń, wspomagających kształcenie np. skaner, drukarka, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny. Na bieżąco usuwałem wszystkie usterki sprzętu peryferyjnego lub zgłaszałem poważniejsze awarie dyrekcji szkoły. Zdobywałem fundusze na zakup słuchawek, mikrofonów, myszy i klawiatur komputerowych. Modernizowałem starsze komputery poprzez wyposażanie je w nowsze podzespoły. Dbałem o regularną aktualizację oprogramowania komputerowego. Instalowałem aplikacje i programy niezbędne do realizacji celów lekcji. Starałem się zabezpieczyć każde stanowisko komputerowe aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz uniemożliwiającym odwiedzanie stron internetowych o treści nieodpowiedniej dla uczniów. Udało mi się pozyskać środki na zakup robotów służących do nauki programowania. Zgromadziłem bazę podzespołów komputerowych umożliwiającą atrakcyjną naukę o budowie komputera oraz dającą możliwość przygotowania uczniów do konkursów informatycznych.

 

 

 

 1. Opis i analiza działań związanych z poznawaniem i zaspokajaniem potrzeb szkoły.

 

Podczas odbywania stażu sumiennie wypełniałem obowiązki powierzone mi przez dyrektor szkoły. Opiekowałem się szkolnym sprzętem nagłaśniającym, obsługiwałem
go podczas apeli, przedstawień, konkursów oraz festynów. Dokonywałem napraw
oraz modernizacji urządzeń. Zdobyłem finanse na zakup nowego nagłośnienia, mikrofonów oraz okablowania. Systematycznie doszkalałem się z zakresu obsługi sprzętu nagłaśniającego. Rzetelnie wywiązywałem się z funkcji opiekuna sali gimnastycznej, informatycznej
oraz boisk szkolnych. Do moich zadań należał także nadzór nad szkolnym sprzętem
i urządzeniami sportowymi. Pełniłem rolę opiekuna pracowni informatycznej
oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Byłem odpowiedzialny za dekoracje przy Sali Nr 14, funkcję tą realizowałem prowadząc ścienną gazetkę sportową, w której relacjonowałem życie sportowe szkoły oraz sukcesy naszych uczniów osiągane na zawodach. Podczas stażu miałem okazję być członkiem zespołu promocji szkoły, którą to funkcję wypełniałem poprzez udział w organizacji Dni otwartych szkoły, 80-lecia Szkoły, Jesiennego festynu charytatywnego. Realizując staż na nauczyciela dyplomowanego byłem odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową szkoły. Organizowałem i nadzorowałem próbne alarmy przeciwpożarowe w szkole. Kontrolowałem prawidłową ewakuację uczniów
oraz sprawność zbiórki w miejscu ewakuacji. Wypełnianie moich obowiązków umożliwiło mi poznanie potrzeb szkoły w zakresie zadań dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych.

 

Przez cały okres stażu współpracowałem z Samorządem Uczniowskim w organizacji
i realizacji licznych przedsięwzięć w naszej szkole. Wspierałem samorząd w zbiórce pieniędzy, ich przechowywaniu oraz przekazaniu na rzecz fundacji charytatywnych. Wspierałem działania Samorządu Uczniowskiego zapewniając wsparcie techniczne dyskotek, apeli oraz konkursów. Pomagałem samorządowi w organizacji dni tematycznych, między innymi: Dnia Chłopaka, Dnia Dziewczyny, pierwszego dnia wiosny, dni muzycznych. Zaangażowałem samorząd do czynnego udziału w prowadzeniu festynu jesiennego, uczniowie byli odpowiedzialni z prowadzenie stanowisk sportowo-rekreacyjnych. Współorganizowałem z Samorządem Uczniowskim zbiórki karmy dla zwierząt z „Ciapkowa”.

 

 

 1. Opis i analiza działań związanych z opracowywaniem rocznych planów pracy na dany rok szkolny.

 

Praca nauczyciela wiąże się z prowadzeniem dokumentacji, planując pracę na każdy rok szkolny przygotowywałem się opracowując plan pracy na nadchodzący rok szkolny.
W planach pracy uwzględniałem organizację pracy na dany rok szkolny, bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, plan startów w zawodach szkolnych, organizację imprez wewnątrzszkolnych, współpracę z gronem pedagogicznym, upowszechnianie sportu wśród uczniów, wspieranie uczniów uzdolnionych oraz promocję szkoły. Co roku przygotowywałem standardy oceniania z prowadzonych przeze mnie przedmiotów
oraz programy kół zainteresowań przeznaczonych do realizacji w danym roku szkolnym.

 

 1. Opis i analiza działań związanych z samooceną własnej pracy.

 

Pracując w szkole często oceniam skuteczność własnych działań i modyfikuje metod pracy. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji. Przeprowadzałem dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia
do prowadzonych przeze mnie zajęć, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałem przyczyny ich trudności
w nauce i starałem się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Pod koniec każdego semestru sporządzałem sprawozdania z przeprowadzonych przeze mnie zajęć
oraz osiągniętych sukcesów. Działania te pozwalały mi porównać wyniki osiągane przeze mnie i moich uczniów w poprzednich latach i porównać je do sytuacji bieżącej. Wnioski wyciągnięte poprzez analizę wskazały mi obszary, w których skuteczność działań starałem się poprawić oraz takie, które należy utrzymać na optymalnym poziomie. Jako organizator imprez szkolnych, po każdej przeprowadzonej uroczystości dokonywałem ewaluacji swoich działań. Prowadziłem rozmowy z uczestnikami rozpoznając ich odczucia i wnioski dotyczące udziału w uroczystościach.

Diagnoza umiejętności i sprawności uczniów daje możliwość sprawdzenia, czy dobrane metody pracy dają odpowiednie rezultaty. W swojej pracy często analizuję wyniki uczniów osiągane podczas testów, sprawdzianów i zawodów. Daje mi to możliwość dostosowania wymagań i metod pracy do przekroju grupy, z którą aktualnie prowadzę zajęcia. Nie zawsze dobór tych samych metod pracy skutkuje satysfakcjonującymi efektami w klasach na tym samym poziomie, zdarza się, że działania przynoszące pozytywne wyniki w jednej grupie uczniów, działają w sposób deprymujący na inną. W swojej pracy jestem bardzo elastyczny
w działaniach i korzystam z szerokiego wachlarza metod i form nauczania na bieżąco analizując wyniki uczniów. Realizując awans zawodowy stosowałem metody analityczne dzieląc nauczane ruchy na części składowe, głównie gdy rozpoczynałem nauczanie trudnych elementów ruchu z zakresu techniki. Nauczałem całości danego ruchu podczas prostych elementów technicznych stosując metodę syntetyczną, a czasem stosuję metodę kombinowaną łącząc obie metody. Bardzo ważne w pracy pedagoga jest określenie mocnych
i słabych stron uczniów, w mojej pracy starałem się wspierać rozwój uzdolnień oraz dobierać metody i formy niwelujące niedoskonałości wychowanków i zachęcające ich do aktywnego uczestnictwa w lekcji. W trakcie stażu, po każdych zawodach dokonywałem analizy zarówno sukcesów jak i porażek, wprowadzałem stosowne poprawki w planie przygotowań
do kolejnych zmagań sportowych. Planując zajęcia dodatkowe starałem się dobierać dyscypliny sportu dostosowane do zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji potencjalnych uczestników zajęć.

 

 

§8. ust. 2, pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 1. Opis i analiza działań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej do awansu zawodowego.

 

Podczas awansu zawodowego systematycznie wykorzystywałem technologię komunikacyjną i informacyjną. Wyszukiwałem w Internecie informacje dotyczące awansu zawodowego. Analizowałem cyfrowe wersje dokumentów i przepisów prawnych związanych
z odbywaniem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pogłębiałem swoją wiedzę przy wykorzystaniu stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz odwiedzałem stronę Kuratorium Oświaty. Dokumentowałem przebieg stażu w formie elektronicznej. Przy pomocy komputera przygotowałem plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Subskrybowałem stronę internetową Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dzięki czemu byłem na bieżąco informowany przez pocztę elektroniczną o aktualnych szkoleniach skierowanych do pedagogów. Sieć Internet wykorzystywałem w celu wyszukiwania informacji o kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W efekcie tych działań mogłem udoskonalić, rzetelnie przygotować i zrealizować awans na nauczyciela dyplomowanego.

 

 1. Opis i analiza działań związanych z wykorzystywaniem technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

 

Opracowywałem przy użyciu technik komputerowych narzędzia pomiaru dydaktycznego. Przygotowywałem testy wiedzy z wybranych przepisów dyscyplin sportowych. Tworzyłem sprawdziany wiedzy informatycznej w edytorze tekstu. Korzystając ze strony internetowej http://www.quizizz.com tworzyłem szybkie quizy sprawdzające opanowanie przez uczniów materiału lekcji oraz zachęcałem również podopiecznych do tworzenia testów dla swoich rówieśników. Korzystałem ze strony https://sprawdziany.gdynianka.pl/  do tworzenia testów on-line sprawdzających wiedzę z budowy komputera. Sporządzałem ankiety dotyczące atrakcyjności prowadzonych przeze mnie lekcji i kół zainteresowań, a także ankiety na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci Internet.

 

Wykorzystując w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną opracowałem
na komputerze tabele wymagań i oceny testów sprawności fizycznej. Wykonałem
w programie Office tabelę interpretacji wyników  testu Coopera, w której uwzględniłem podział na wiek oraz płeć uczniów. Tabela wskazywała jaki dystans powinien przebyć uczeń oraz zawierała propozycje oceny testu. Opracowałem tabele oceny Indeksu Zuchory, zawierające interpretacje wyników próby szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości, wytrzymałości oraz próby siły mięśni brzucha. Tabele uwzględniały podział na płeć i wiek uczniów. Stworzyłem także tabele umożliwiające uczniom wykonywanie obliczeń wskaźnika dokonanej próby Ruffiera. Za pomocą komputera zaprojektowałem tabelę rekordów szkoły
w konkurencjach lekkoatletycznych. Tabela uzupełniana jest na bieżąco wynikami uczniów szkoły, uzyskanymi na oficjalnych zawodach międzyszkolnych.

 

Korzystałem z technologii informacyjnej przygotowując dyplomy, wyróżnienia,
oraz zaświadczenia dla uczniów biorących aktywny udział w życiu społecznym szkoły.

Zaprojektowałem oraz wykonałem dyplomy dla uczestników konkurencji sportowych, odbywających się podczas festynów „Dni Sportu”  oraz „Festynu Mikołajkowego”. Stworzyłem za pomocą pakietu biurowego plakaty promujące organizowane przez szkołę festyny. Przygotowałem podziękowania i zaświadczenia dla uczniów biorących aktywny udział w dniach otwartych szkoły. Na zakończenie roku szkolnego przygotowywałem dyplomy dla najaktywniejszych sportowców w poszczególnych klasach. Tworzyłem
na komputerze materiały wykorzystywane do „Gazetki Sportowej”, między innymi relacje
z zawodów oraz wyniki sportowe uczniów reprezentujących szkołę.

 

W trakcie realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego regularnie korzystałem
z komputera do tworzenia dokumentacji szkolnej. Przed każdym rokiem szkolnym przygotowywałem przedmiotowe systemy oceniania oraz szczegółowe wymagania
na poszczególne oceny z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki. Korzystając z technologii komputerowej oraz posiłkując się zasobami sieci Internet napisałem programy zajęć dodatkowych. Przygotowywałem w edytorze tekstu informacje
dla rodziców na temat zawodów sportowych oraz zgody na udział uczniów w rozgrywkach międzyszkolnych. Do prowadzenia dokumentacji szkolnej korzystam z e-dziennika – dziennika prowadzonego w formie elektronicznej. Dziennik prowadzę rzetelnie i uzupełniam go systematycznie. Tworzyłem z pomocą komputera dokumentacje zajęć dodatkowych
„Małe skrzydła- wysokie loty”. Technologia informacyjna posłużyła mi do stworzenia regulaminów korzystania z sali gimnastycznej oraz pracowni komputerowej. Wykorzystałem pakiet biurowy Office do przygotowania regulaminu korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajdującego się w bibliotece szkolnej. Brałem udział
w korygowaniu błędów wersji elektronicznej statutu szkoły. Na koniec roku szkolnego przy pomocy komputera pisałem sprawozdania z realizacji kół zainteresowań oraz działalności czytelni multimedialnej.

 

Podczas realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego tworzyłem materiały dydaktyczne
z wykorzystaniem pakietu Office. Za pomocą programu PowerPoint przygotowywałem prezentacje multimedialne oraz pokazy slajdów dotyczące aktualnie omawianych działów zajęć komputerowych oraz informatyki. W programie Word tworzyłem dla uczniów materiały dydaktyczne zawierające wybrane przepisy dyscyplin sportu. W edytorze tekstu wykonałem mapy terenu szkoły wykorzystywane w biegach na orientację. W arkuszu kalkulacyjnym sporządzałem zadania sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności obsługi programu Excel, tworzyłem materiały przygotowujące uczniów do udziału w konkursie informatycznym.

 

Posługiwałem się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikacji. Poczta e-mail umożliwiła mi kontakt z organizatorami rywalizacji sportowej szkół w sprawach ustalania harmonogramu zawodów szkolnych, wysyłania zgłoszeń udziału szkoły w rozgrywkach, przekazywania regulaminów
i programów minutowych zawodów. Utrzymywałem kontakt elektroniczny z organizatorami zawodów...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !