Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2018-06-25 21:12:15
Autor: Małgorzata Pietrzak

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Małgorzata Pietrzak

nauczyciel: matematyki, zajęć artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu

ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

 

WPROWADZENIE

 

Swoją pracę w Gimnazjum im. Jana Pawła II rozpoczęłam w dniu 1 września 2008 roku jako nauczyciel matematyki. Od 1 września 2010roku jako nauczyciel zajęć artystycznych. Od 1 września 2012roku jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Starałam się i staram, by wiedza zdobyta podczas studiów wyższych oraz studiów podyplomowych procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.

Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone w rozporządzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.

Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2015 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia, jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu 30 września 2015 roku.

Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Cele wyznaczyły mi także założenia wynikające z dokumentów: m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je w dalszych latach pracy skutecznie kontynuować.

Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które obejmują:

 

1.POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO.

 

Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:

- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

- Strony internetowej MEN

- Strony internetowej KO w Bydgoszczy dotyczącej awansu zawodowego.

W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w:

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013r. poz. 393);

Śledząc prasę oświatową odszukiwałam artykuły dotyczące awansu, mogłam, więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię i na jakim etapie awansu się znajduję.

 

2.POZNANIE I PRZEANALIZOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY.

 

Powtórnie przejrzałam następującą dokumentację:

 • Statut Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Choceniu.
 • Program Wychowawczo -Profilaktyczny.
 • Plan Rozwoju Szkoły.
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
 • Regulamin Rady Pedagogicznej.
 • Regulamin Rady Rodziców.
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa w SP im. Janusza Korczaka                                     w Choceniu.
 • Program opieki nad dzieckiem z cukrzycą.
 • Procedura postępowania w razie omdlenia dziecka z cukrzycą.
 • Koncepcja Pracy SP w Choceniu.
 • Procedury Doboru Programów Nauczania.
 • Sylwetka absolwenta Szkoły.
 • Regulamin Wewnętrzny Szkoły.
 • Procedury postępowania dyrektora i nauczycieli z młodzieżą zagrożoną przestępczością i demoralizacją.

 

 3.DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PLANU ROZWOJU.

 

Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły we wrześniu 2015 roku.

 

4.OPRACOWANIE PROJEKTU SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU.

 

W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu. Umożliwiło mi to nakreślenie wizji mojej ścieżki zawodowej nie tylko przez pryzmat moich planów i zamierzeń, ale również zgodnie z prawnymi wytycznymi. Utwierdziło mnie to w przekonaniu o poprawności moich działań i prawidłowym opracowaniu sprawozdania.

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDAENIA MEN

 

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 1. 1.     PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

(Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego -warsztaty, seminaria, kursy, szkolenia wewnątrzszkolne).

 

Przez okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.

- W czasie trwania stażu w latach 2015-2018 uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji.

Wewnątrzszkolne i zewnętrzne formy doskonalenia - rady pedagogiczne, rady szkoleniowe, kursy:

- Szkolenie członków komisji egzaminacyjnej przed egzaminem gimnazjalnym – marzec 2015-2018,

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej- maj 2015,

 - „Nowy egzamin gimnazjalny – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela”- wrzesień 2015,

- „Wespół w zespół, czyli uczmy się i bawmy się jednocześnie” – październik 2015,

- Szkolenie na temat IPETY i karty KIPU – październik 2015,

- Kurs-„Jak oceniać, aby pomóc uczniowi w uczeniu się- ocenianie kształtujące”-wrzesień, listopad 2015,

-W zdrowej i czystej atmosferze- szkolenie w ramach „Inicjatywy Północnej Polski na rzecz czystego powietrza”-listopad 2015,

- Zaangażowanie w centrum uwagi nauczyciela-„Motywowanie ucznia do nauki” szkolenie-styczeń 2016,

- „Metody uczenia się”- szkolenie – luty 2016,

-„ Gdy intuicja zawodzi - czyli szkolne zmagania z nieskończonością”- warsztaty GWO - marzec 2016,

- Prawo w oświacie – nowa podstawa programowa- wrzesień 2016,

- Kurs doskonalący- „Kierownik wycieczek szkolnych”- październik 2016,

- Nowoczesne metody uczenia się –listopad 2016,

- Przeciwdziałanie niepożądanemu zachowaniu w szkole-listopad 2016,

- „Mieć głowę do liczb- jak uczyć dzieci uczenia się matematyki”-listopad 2017,

-„Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej”- grudzień 2017,

- Szkolenie BHP-marzec 2018,

-„Skuteczna współpraca z rodzicami”-marzec 2018,

- „Sesja z plusem”- program lepsza szkoła wydawnictwa GWO- cały okres stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTY:

Dla mnie:

 • wzbogacenie mojej wiedzy,
 • podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • bieżąca wiedza o nowościach,
 • dzielenie się wiedzą z innymi,
 • planować zadania dydaktyczne i wychowawcze.

Dla szkoły:

 • podwyższenie jakości pracy szkoły,
 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Dla uczniów:

 • indywidualizacja procesu nauczania wiadomości i umiejętności,
 • sposób przyswajania wiedzy poprzez sięganie po różne środki dydaktyczne,
 • satysfakcja uczniów z większego poziomu ich wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SAMODOSKONALENIE ZAWODOWE.

(Zbiór książek do biblioteczki matematycznej, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych. Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych z wartościowych stron internetowych).

Przez cały okres stażu byłam opiekunem pracowni matematycznej, starałam się dbać o jej wygląd i wyposażenie.

Razem z uczniami wykonywałam na tablicach rebusy matematyczne, ciekawostki, wywieszałam ważne terminy i zagadnienia dotyczące egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Starałam się, aby sala była wyposażona w pomoce naukowe w postaci książek, a także plakatów, tablic i materiałów ćwiczeniowych.

Sama również stworzyłam własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń, testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio, oraz filmów. Część prezentacji multimedialnych wykonali uczniowie.

Materiały zgromadzone podczas spotkań z wydawnictwami i szkoleniach wzbogaciły biblioteczkę pracowni w książki, plansze, płyty CD.

W ramach dni otartych w naszej szkole samodzielnie przygotowałam informacje, ulotki i stoisko informacyjne w pracowni matematycznej.

- Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych: www.oke.gdańsk, gwo.pl, www.operon.pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.literka.pl i www.profesor.pl. www.men.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTY:

Dla mnie:

 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 • kształtowanie pomysłowości i kreatywności.

Dla szkoły:

 • promowanie szkoły w lokalnym środowisku,
 • podniesienie jakości pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Dla uczniów:

 • bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi,
 • zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.BOGACENIE I MODYFIKOWANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY.

(Dobór podręczników, zeszytów ćwiczeń, zestawów testów, czasopism metodycznych i literatury fachowej. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania prac uczniów. Publikowanie własnych prac na stronach Internetowych(scenariuszy lekcji, planu rozwoju zawodowego).

 

Na początku pracy w każdej klasie przeprowadzam diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów. Uzyskuję w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. Każdy uczeń zostaje oceniony w kilku kategoriach działalności tak, by ocena była wieloaspektowa.

Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację uczniów, ich możliwości, styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie metody i formy do pracy na lekcjach matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, jak również opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych. Każdy rok pracy kończę sprawdzianem podsumowującym i porównaniem obu testów. Pozwala mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w kolejnym roku szkolnym.

We wstępnej diagnozie uczniów dokonuję obserwacji pod kątem zdolności intelektualnych, by móc jak najwcześniej wykryć specyficzne problemy u uczniów i podjąć skuteczne działania.

Mając pełne rozeznanie, co do możliwości moich uczniów, tak konstruuję plany pracy, scenariusze lekcji, dobieram formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w mojej klasie otrzymał takie wparcie, na jakie zasługuje. Umożliwia mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosi efekty w postaci osiąganych pozytywnych ocen semestralnych.

Tworzę plany pracy do lekcji matematyki, zajęć dodatkowych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów.

Mój warsztat pracy wzbogaciły Przedmiotowe Zasady Oceniania, w których zawarte zostały kryteria oceniania z matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć artystycznych.

Określiłam w nich wymagania na daną ocenę. Następnie przedstawiłam je uczniom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałam je na bieżąco. Przypominałam na początku każdego semestru wymagania w nim zawarte.

W celu podniesienia, jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałam sprawdziany, testy i zadania klasowe. Ponadto sporządzałam zestawienia i analizy, z których wyciągałam wnioski do dalszej pracy w następnym półroczu lub roku szkolnym.

Uczestniczyłam również w pracach komisji wprowadzającej zmiany do Wewnątrzszkolnych           Zasad Oceniania. Co roku, zgodnie z harmonogramem planu nadzoru, prowadziłam lekcje w obecności dyrektora. Do każdej lekcji przygotowywałam konspekt, różnorodne materiały dydaktyczne. Stosowałam urozmaicone metody pracy.

We wrześniu opracowuje rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczę, opracowuje plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny naszego gimnazjum.

W ramach Zespołu Wychowawczego pracowałam nad „Programem poprawy efektywności wychowawczej w szkole”.

Razem z członkami Zespołu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dokonałam analizy szkolnego zestawu podręczników, sprawdzałam i dokonywałam analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, wybierałam i analizowałam sprawdzian kompetencji wiedzy i umiejętności z matematyki dla uczniów klas pierwszych gimnazjum, a od 2017 roku również dla klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2015 / 2016 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej. Zajmowaliśmy się przydziałem uczniów do pierwszych klas zgodnie z regulaminem. Pracę w Komisji zakończyliśmy ogłoszeniem list osób przyjętych do poszczególnych klas.

Przez cały czas starałam się o podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas szkoleń, wyszukanych w Internecie np. www.edukacja.edux.pl czy czasopismach np., „Matematyka w szkole”. Na zajęciach wykorzystuję tablicę interaktywną, podręcznik multimedialny, interaktywne ćwiczenia, przygotowane prze ze mnie różne informacje na omawiany temat na lekcji, korzystam z gier matematycznych pozyskanych z wydawnictwa GWO, filmów edukacyjnych, modeli brył wykonanych przez uczniów, jak również prezentacji multimedialnych.

Na bieżąco poszerzałam swoją wiedzę na temat aktywizujących metod nauczania. Starałam się jak najwięcej wykorzystywać je na zajęciach w celu uatrakcyjniania lekcji. O metodach dowiadywałam się w trakcie szkoleń, od innych nauczycieli, a także sama korzystałam z zasobów np. w Internetu.

- publikowałam na stronie internetowej (scenariusze lekcji, plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z planu rozwoju zawodowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTY:

Dla mnie:

 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej.

Dla szkoły:

 • współpraca z nauczycielami i wymiana doświadczeń,
 • podniesienie jakości pracy.

Dla uczniów:

 • kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE.

(Stosowanie metod aktywizujących. Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką. Udział i przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. Prowadzenie zajęć wyrównawczych).

 

W okresie stażu prowadziłam przez rok szkolny 2016/2017 koło matematyczne w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, które adresowane było do uczniów gimnazjum wykazujących uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim dla tych, co byli zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. W czasie zajęć uczniowie poszerzali i pogłębiali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji matematyki. Realizowane były nowe wykraczające poza podstawę programową treści oraz rozwiązywane trudniejsze problemy związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji.

Nauczyciel powinien dążyć, aby uczeń nie tylko nabył umiejętności dotyczące treści matematycznych, ale również rozwijał myślenie i osobowość. Prowadzenie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dla uczniów interesujących się matematyką ma służyć tym właśnie celom.

Moją pracę z uczniem zdolnym rozpoczęłam od zdiagnozowania cech, którymi wyróżniają się uczniowie zdolni. Są to:

• wysoko rozwinięta wyobraźnia twórcza,

• łatwość uczenia się,

• zdolność do rozumowania abstrakcyjnego,

• łatwość skupienia się przez dłuższy czas na danym problemie, zdolność samodzielnej i skutecznej pracy,

• duża zdolność obserwacji,

• umiejętność formułowania własnych sądów,

• inicjatywa i oryginalność w pracy intelektualnej,

• łatwość wykonywania zadań,

• szybkość czytania,

• szeroki wachlarz zainteresowań,

• silna motywacja do zajmowania się interesującą ucznia dziedziną, jaką jest matematyka, wyposażanie ich w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności.

Pracę z uczniem zdolnym realizowałam na polu dydaktycznym i wychowawczym. Rozciągała się ona nie tylko na czas lekcyjny, ale również na pozalekcyjny – kółko matematyczne.

W mojej pracy starałam się zastosować kształcenie wielopoziomowe, które pozwala efektywnie pracować zarówno uczniowi słabemu, przeciętnemu oraz zdolnemu. W ten sposób dostosowywałam proces uczenia się do możliwości ucznia. Uczniowie realizowali różne cele, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Takie skonstruowanie ćwiczeń wzmacniało pozytywną motywację oraz poziom koncentracji.  Moim zadaniem, jako nauczyciela, było także skomentowanie efektów pracy uczniów po przestawieniu rozwiązania zadań. Starałam się wpłynąć na ich wysoką samoocenę i podkreślać mocne strony uczniów.

Pracując z uczniami zawsze ceniłam samodzielne myślenie, nagradzałam niezależność sądów. Starałam się, aby uczniowie zdolni mogli wykazać się kreatywnością. Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym obejmowała również kontrolę osiągnięć ucznia zdolnego. W konstruowanych przeze mnie testach zawsze znajdowały się zadania trudniejsze lub dodatkowe.

Bardzo ważny element w pracy z uczniem zdolnym stanowiły zajęcia pozalekcyjne. W trakcie tych zajęć przygotowywałam młodzież do udziału w konkursach matematycznych.

Podjęte działania wpłynęły na wzrost aktywności uczniów, ich samodzielność, rozwój zainteresowań. Pracy uczniów towarzyszył duży entuzjazm, który zawsze bardzo ułatwia uczenie się.

 W okresie stażu-rok szkolny 2017/2018 prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego – „Blok z matematyki” w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem tych zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki, kształtowanie umiejętności wypełniania karty odpowiedzi, uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, uzupełnienie zaległości i braków, przywrócenie wiary we własne siły i możliwości i zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy. Koncentrowałam się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem, ale również na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą.

W okresie stażu – rok szkolny 2015/2016 prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów na wszystkich poziomach, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej na dany poziom. Na zajęciach wyrównawczych uzupełniano braki w wiadomościach matematycznych. Uczniowie praktycznie utrwalali umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, rozwijali umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, a także rozwijali sprawność rachunkową. Wskazywałam im ich mocne i słabe strony motywując do większego wysiłku i samodzielnej pracy.

Moją pracę z uczniami mającymi trudności w nauce rozpoczęłam od zdiagnozowania cech, którymi wyróżniają się uczniowie. Trudności uczniów w nauce związane są przede wszystkim z ich cechami osobowości i rodzajem stosunków ze środowiskiem. Takich uczniów charakteryzuje:

 

• słaba pamięć, trudności z koncentracją uwagi,

• trudności z zapamiętaniem dat i reguł,

• brak wykazywania głębszych zainteresowań problemami i przedmiotami,

• słaba aktywność myślowa stająca się przyczyną postawy bierności i rezygnacji.

Jednocześnie obawa przed publiczną oceną, krytyką lub ośmieszeniem powoduje u nich lęki i nerwice, tworząc krąg zależności przyczynowo -skutkowych. Nie bez wpływu na powstawanie niepowodzeń u dzieci w szkole są złe warunki materialne, niekorzystne warunki rodzinne i wadliwe metody wychowawcze.

W celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków konsultowałam się z pedagogiem szkolnym. Celem zasięgnięcia informacji o dysfunkcjach uczniów zapoznawałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Moim zadaniem, jako nauczyciela było poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz zastosowanie metod, które zmotywują ucznia do działania – uczenia się. W trakcie mojej pracy podjęłam następujące działania w celu zmobilizowania uczniów do nauki:

• poznawałam możliwości intelektualne ucznia w początkowej fazie roku szkolnego, dając mu do wykonania ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności,

• starałam się stworzyć sprzyjającą atmosferę pracy, obniżyć...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !