Stopnie awansu zawodowego

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PRZ nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Data dodania: 2018-04-10 17:20:36
Autor: Edyta S… k

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: mgr Edyta Anna S.

Placówka oświatowa: Zespół Szkół nr 48

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Grażyna U.,  Beata C.

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Rafał L.

 

 

 

Organizacja stażu.

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:

· Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

· Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

 

3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.

 

4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Wrzesień

2014 rok.

 

Podczas stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2014 rok.

 

· Notatki własne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 

· Wniosek o rozpoczęcie stażu.

2.

Współpraca
z opiekunem stażu.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

 

2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

 

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

 

4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

 

5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

 

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Wrzesień

2014 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas stażu.

· Wniosek o rozpoczęcie stażu.

 

· Kontrakt.

 

 

· Plan rozwoju zawodowego.

 

· Harmonogram współpracy.

 

· Własne notatki (wnioski z obserwacji).

 

 

· Scenariusze zajęć, karty pracy.

3.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).

 

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Podczas stażu.

 

 

 

Maj 2017 rok

 

 

Czerwiec 2017 rok

· Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.

 

 

· Sprawozdanie.

 

 

· Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

 

§ 7 ust. 2. pkt.  1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

 

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.

 

2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

 

3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.

 

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Okres stażu.

· Zaświadczenia o ukończeniu kursów.

 

 

 

 

· Notatki własne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Spis literatury.

2

Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.

Na bieżąco

· Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień

3

Prowadzenie dokumentacji.

1. Wpisy w dzienniku zajęć.

2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.

Na bieżąco

· Dziennik zajęć

· Plany pracy

· Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci

 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt.  2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

1. Obserwacja.

 

2. Zebrania z rodzicami.

 

3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

 

4. Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.

 

5. Przeprowadzenie ankiet.

Okres stażu.

· Notatki.

 

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !