Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Data dodania: 2018-01-28 22:04:46
Autor: Ania Szczęsnowicz

Mój plan rozwoju zawodowego (nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej). Obawiam się, że tabelka «rozjedzie się» przy wklejaniu w Wordzie, dlatego dołączam plik PDF.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Szczęsnowicz

Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 – 31.05.2020)

Opiekun stażu: mgr Hanna Rucińska

Wykształcenie: Studia licencjackie na kierunku: Filologia, w zakresie nauczania języka niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim 2005 – 2008, 2009 tytuł licencjata

Studia magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim 2009 – 2011, 2013 tytuł magistra

Doświadczenie zawodowe: 2009 – 2015 Szkoła Podstawowa nr 310 im. M. Byliny w Warszawie
2015 – 2016 Zespół Szkół nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego

Osiągnięcia: 2010 uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego

 

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

 1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz podejmowanie działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo
  w pracy organów szkoły
  .

 2. Podwyższenie umiejętności i kompetencji merytorycznych, psychologiczno – pedagogicznych i diagnostycznych
  oraz dydaktyczno-metodycznych
  .

 3. Aktualizacja znajomości przepisów z zakresu prawa oświatowego i posługiwanie się w pracy zawodowej.

 4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktycznej.

  Dokładne sposoby realizacji w ciągu kolejnych lat zależeć będą od zapotrzebowania oraz sugestii ze strony Dyrekcji.

 

 

L.p.

 

Zadania podejmowane w okresie stażu

 

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających za statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(§ 7 ust.1 pkt.1)

 • Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

 • Udział w zespołach tematycznych określonych przez dyrektora szkoły.

 • Udział w spotkaniach klasowych zespołów nauczycielskich.

 • Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego i współtworzenie planu pracy zespołu.

 • Udział w realizacji zadań wynikających z Koncepcji pracy szkoły.

wg terminarza

 

 

min raz w semestrze

 

 

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

lista obecności

 

 

lista obecności

 

 

 

lista obecności

 

 

potwierdzenie udziału

 

 

 

potwierdzenie udziału

 

2.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

(§ 7 ust. 1 pkt. 2)

 • Samodzielne pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez:
  - studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej nawiązującej do pracy z uczniem,
  - korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,

- udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli,

- prowadzenie „lekcji koleżeńskich”.

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach dokształcania na terenie szkoły:

- radach szkoleniowych,

- spotkaniach rady pedagogicznej,

- codziennej wymianie informacji na temat edukacji.

 

 • Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach zewnętrznych w szczególności dotyczących pracy z uczniem z trudnościami w nauce języków obcych i uczniem zdolnym

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

min. 2 razy
w semestrze.

 

systematycznie

2 w semestrze.

 

 

 

min. raz w semestrze

 

min. raz w semestrze

 

cały okres stażu

 

 

min. raz w roku

 

 

 

 

notatki

 

 

notatki

 

 

potwierdzenie obecności.

 

scenariusze lekcji, lista obecności nauczycieli.

 

 

 

potwierdzenie obecności.

 

potwierdzenie obecności.

 

notatki

 

 

zaświadczenia

3.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§ 7 ust. 1 pkt. 3)

 • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:

 • Rozporządzenia MEN
  w sprawie uzyskiwania stopni awansu

 • fragmentów Karty Nauczyciela

 • Korzystanie z publikacji dotyczących zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (czasopisma, portale internetowe)

 

 • Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

wg terminaża

 

zbiór dokumentacji, notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

notatki

 

 

 

 

lista obecności,
notatki

 

4.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)

 • Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego:

- przygotowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego,

- określenie swoich mocnych
i słabych stron oraz kierunku rozwoju zawodowego,

- sporządzenie i realizacja planu rozwoju zawodowego,

- przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- przygotowanie wniosku
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

 

 • Współpraca z opiekunem stażu:

- zawarcie kontraktu

- ustalenie terminów spotkań,

- opracowanie przykładowych konspektów zajęć,

- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i nauczycieli języków obcych,

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,

- omawianie obserwowanych
i prowadzonych zajęć dydaktycznych.

 

 • Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:

- stosowanie aktywnych metod nauczania,

- wykorzystanie multimediów
w procesie dydaktycznym,

- korzystanie z technologii informacyjnej,

- tworzenie kart pracy, testów
i gier
dydaktycznych uatrakcyjniających naukę języka obcego,

 • utworzenie własnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.

 • Prowadzenie dokumentacji własnych działań w pracy dydaktyczno – wychowawczej:

  scenariuszy lekcji, konspektów, notatek.

 • Poszerzanie wiedzy
  i umiejętności poprzez udział
  w wewnątrzszkolnym
  i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:

  - uczestniczenie w szkoleniach Rad Pedagogicznych,

  - konsultacje nauczycieli
  w ramach zespołu przedmiotowego,

  - udział w warsztatach, konferencjach w zależności
  od ofert ośrodków edukacji nauczycieli.

 • Systematyczne dokonywanie oceny własnej pracy w celu podniesienia jej jakości i skuteczności poprzez:

- konsultacje z opiekunem stażu,

- obserwacje i omówienie zajęć przez dyrektora szkoły,

- testy przedmiotowe przeprowadzane w klasach,

- sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na poszczególnym etapie.

 

 

 

wrzesień 2017

 

 

wrzesień 2017

 

 

cały okres stażu

 

maj 2020

 

 

czerwiec 2020

 

 

 

 

wrzesień 2017

wrzesień 2017

cały okres stażu

 

raz w miesiącu

 

 

 

raz w miesiącu

 

wg harmonogramu

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg terminarza

 

 

 

 

min. raz w roku

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wniosek o rozpoczęcie stażu

 

notatki

 

 

plan rozwoju zawodowego

 

sprawozdanie

 

 

wniosek

 

 

 

 

kontrakt

harmonogram

konspekty

 

notatki

 

 

 

scenariusze, potwierdzenie obecności

notatki

 

 

 

notatki, zdjęcia, karty pracy, teksty, gry,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenariusze lekcji, konspekty, notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

lista obecności

 

lista obecności

 

 

zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

notatki

scenariusze zajęć

 

przykładowe testy

 

 

sprawozdania

5.

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

(§ 7. ust 2. pkt 2. )

        Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów poprzez:

- zapoznanie się z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi
w opiniach i orzeczeniach,

- dostosowanie form i metod pracy do potrzeb uczniów
z opiniami i orzeczeniami,

- prowadzenie zajęć wyrównujących wiedzę dla uczniów z trudnościami w nauce języka niemieckiego.

 

 • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !