Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanie

Data dodania: 2017-08-14 21:05:49

 

PROJEKT

 

 PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

 

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko

 

nauczany przedmiot

 

nazwa szkoły

 

 

 

 

                   Okres trwania stażu : 01.09.2014 r. –31.05.2017r.

 

 

 

Informacje o nauczycielu

 

1)      Imię i nazwisko: Marta

2)      Data rozpoczęcia stażu:

3)      Data planowanego ukończenia stażu:

4)      Staż pracy pedagogicznej:

5)      Stopień obowiązku zawodowego:

6)      Posiadane kwalifikacje:

 

 

CELE STAŻU:

  • Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
  • Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
  • Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
  • Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENiS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r,)

 

Śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawa oświatowego

 

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

 

Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły

 

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

VIII - IX 2014

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

IX 2014

 

 

IX 2014

 

 

 

V 2017

Zgromadzone materiały

 

 

 

 

 

 

Zgromadzone materiały

 

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2.

Aktywny udział w realizacji zadań szkoły

Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych)

 

Aktywne uczestnictwo w zebraniach zespołu przedmiotowego

 

 

 

Opracowanie wyników próbnego i właściwego egzaminu maturalnego z geografii oraz wypracowanie wniosków do dalszej pracy z uczniem.

 

Opieka nad pracownią geograficzną

 

 

Współpraca z rodzicami

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

Listy obecności, protokoły zebrań

 

 

 

Listy obecności, protokoły zebrań

 

 

 

Opracowanie wyników matur

 

 

 

Potwierdzenie Dyrektora szkoły

 

Potwierdzenie Rady Rodziców

3.

Doskonalenie i rozwijanie własnego warsztatu pracy

Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

 

 

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych

 

 

Studiowanie czasopism i literatury fachowej

 

Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzenia lekcji z geografii oraz godzin wychowawczych

 

Usystematyzowanie i ujednolicenie zasad oceniania z geografii

okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

 

 

IX 2014

Dyplom ukończenia studiów/kursu

 

 

Certyfikaty, zaświadczenia, notatki

 

Notatki

 

 

Plany wynikowe, konspekty

 

 

Przedmiotowy system oceniania

4.

Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania

cały okres stażu

 

Potwierdzenie Dyrektora szkoły

5.

Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu

Prowadzenie zajęć wyrównawczych (konsultacji indywidualnych) dla uczniów mających trudności w nauce

 

Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących uczniów go egzaminu maturalnego z geografii

 

Organizowanie konkursów szkolnych i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora szkoły

 

 

Potwierdzenie Dyrektora szkoły

 

 

Zgłoszenia do konkursów, zdjęcia, dyplomy

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.

Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, scenariuszy uroczystości szkolnych i konkursów, regulaminów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

 

Wykorzystanie pomocy multimedialnych i Internetu na lekcjach

 

Opracowywanie prezentacji multimedialnych

 

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

Wykaz pomocy dydaktycznych, konkursów

 

 

 

Scenariusze lekcji

 

Wykaz prezentacji multimedialnych

2.

Prowadzenie dziennika elektronicznego

Wpisy w dzienniku elektronicznym: tematyki zajęć, frekwencji, ocen, terminów testów, zadań domowych. Wpisy uwag o uczniach, korespondencja z rodzicami.

cały okres stażu

Wpisy w dzienniku elektronicznym

3.

Udział w kursach komputerowych

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !