Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data dodania: 2017-06-25 20:20:21
Autor: Justyna Widz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§7 ust. 1 pkt 1)

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

-  rozpoczynając staż zawodowy na nauczyciela mianowanego na bieżąco uczestniczyłam w realizacji zadań przedszkola w oparciu  o Statut Przedszkola, Plan Rozwoju Przedszkola, Roczny Plan Pracy Przedszkola,  Program Wychowawczy Przedszkola, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Wewnątrzprzedszkolnego Mierzenia Jakości Przedszkola, plany naprawcze

- uczestniczyłam w radach szkoleniowych :

 • „Prawa Dziecka w Przedszkolu”- XI.2008
 •  „ Wykorzystanie metod aktywizujących w zajęciach umuzykalniających”- II.2009
 • „Wokół nowej podstawy programowej – rozwiązania organizacyjne”- XI.2009
 • „Twórczy przedszkolak”- II.2010
 • „Promowanie zdrowia i higieny oraz bezpieczeństwa dzieci”-XI.2010

- zapoznałam się z Programem „ Twórczy przedszkolak” – realizowanym w naszym przedszkolu od roku szkolnego 2009/2010

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych w latach 2008- 2011

-          „Dzień Nauczyciela”

-          „Pożegnanie lata- Święto Pieczonego Ziemniaka”

-          „Andrzejki”

-          „Halloween”

-           „Jasełka”

-           „Dzień Babci i Dziadka”

-           „Bal Karnawałowy”

-          Radosne ferie „ Ferie zgodnie z Prawami Dziecka”

-          „Dzień Polskiej Niezapominajki”

-          „Festyn Rodzinny”

-          „Dzień Matki”

-          „Dzień Dziecka”

 

 

3. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego.  

- opracowanie Programu wychowawczego „ Kamyczkowe Rady”

- w ramach realizacji programu wychowawczego uczestnictwo w ogólnopolskich programach edukacyjnych:

 • Program edukacyjny: „Misja Velvetki”- jest to ogólnopolski program kształtujący nawyki higieniczne. Program miał na celu utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej.
 • Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”  celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach , gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi
 • „Bezpieczny Krok Naprzód” -celem programu było przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Realizacja programu „Mamo, Tato już wiem jak być bezpiecznym” –program miał na celu uświadamianie  dzieciom złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.

 

- ewaluacja realizacji programu wychowawczego 

Ø  Obserwowanie i rejestrowanie postępów i rozwoju dzieci.

Ø  Zapisy w dziennikach.

Ø  Monitoring.

Ø  Ocena postępów dzieci przez rodziców.

Ø  Analiza wniosków z hospitacji diagnozujących prowadzonych przez dyrektora.

 

4. Organizacja wiosennych spotkań adaptacyjnych „Radosne Soboty” dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola

W ciągu całego mojego stażu uczestniczyłam w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć na spotkaniach adaptacyjnych w ramach „Optymistycznych spotkań w radości”, polegało to na przygotowaniu reklamy w telewizji kablowej , plakatów oraz scenariuszy zajęć. Opracowując scenariusze zajęć starałam się wykorzystać jak najwięcej ciekawych form i metod pracy z dziećmi. Zajęcia składały się z trzech części:

Zajęcia edukacyjne – w tej części dzieci miały m.in.: uczyć się piosenek i wierszyków, poznawać kolory, uczyć się schematu własnego ciała, liczyć, rozwijać sprawność manualną, grać w gry ....

Zajęcia ruchowe – zapewnialiśmy dużą dozę gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęć zdrowotno – ruchowych oraz tańca, wykorzystywaliśmy elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zabawa w sali – dziecko w sposób swobodny i naturalny mogło korzystać z uroków przedszkolnego otoczenia, zabawek i pomocy rozwojowych, a także poznawać nowych kolegów i koleżanki. Rodzice dzięki obserwacji mieli możliwość poznania preferencje dziecka w wyborze zajęć i jego funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, zawierali nowe znajomości, a także rozmawiali z nauczycielem, który był zawsze obecny w trakcie zajęć.

5. Cykliczna organizacja Wewnątrzprzedszkolnego Tygodnia Ekologicznego.

- w roku szkolnym 2008/09 realizacja tygodnia ekologicznego w mojej grupie dzieci 4- letnich  przebiegała w następujący sposób:

 Cykl zajęć  „ Ziemia Nasza Planeta” – w dniach 20-24.04 .09

 • Rozmowa wprowadzająca do tematu tygodnia wykorzystaniem pacynki Ekoludka
 • Słuchanie wiersz D.Klimkiewicz, i W.Drabika „Co to jest ekologia”
 • Słuchanie piosenki  „Ekologia”
 • Rozmowa z dziećmi na temat „Dnia ziemi”.
 • Porządkowanie ogrodu- placu zabaw,
 • „Z radością sadzimy drzewka” – sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym.
 • Taniec z akcesoriami z odpadków przy piosence „Sprzątać las” – prezentacja grupy młodszym kolegom i koleżankom.
 • ,„Ochrona środowiska” – rozmowa z dziećmi na temat sposobów ochrony przyrody w oparciu wiersz E. Burakowskiej.
 • Rysowanie kredkami świecowymi na temat „Na ratunek planety”.
Ø  Nauka piosenki pt. „Sprzątajmy  świat”.
Ø  Prezentacja multimedialna „Jak wykurzyć smoga” – zajęcia komputerowe

- w roku szkolnym 2009/10 realizacja tygodnia ekologicznego w grupie dzieci 5- letnich  realizowana była w następujący sposób:

 

Cykl zajęć  „ Wielkie sprzątanie świata” – w dniach 29.03-02.04.2010

 • Udział w konkursie ekologicznym – „Śmieciosztuka”- zorganizowanym przez Przedszkole Ekologiczne w Kwidzynie
 • Udział w warsztatach Praktycznej Ekologii – zorganizowanych przez Eko- Inicjatywę „Przyroda i sztuka”- 21.04.10
Ø  Oglądanie filmu DVD pt. „Wysypisko śmieci”- płyta „Ziemia Zielona”

 

 • Wyjście do Zamku na wystawę przyrodniczą  „Zielona klasa na Zamek zaprasza” zorganizowanych przez Eko-Inicjatywę

-          warsztaty pt. „Mieszkańcy”

 • Lasu
 • Wsi
 • Terenów wodno –błotnych
 • Środowiska wodnego

 

 • Nauka piosenki pt. „Pokolenie nowe”.
 • Rozmowa z dziećmi na temat „Dnia ziemi”.
 • Porządkowanie ogrodu- placu zabaw,

 

Cykl zajęć  „ Nasza piękna planeta” – w dniach 29.03-02.04.2011

 • Nauka piosenki pt. „Ziemia ”.
 • Pogadanka  z dziećmi na temat „Dnia ziemi”.
 • Przygotowanie przedstawienia ekologicznego „Czerwony Kapturek”
 • Porządkowanie ogrodu- placu zabaw,
 • Przygotowanie plakatów „ Czyste powietrze wokół nas”
 • Uczestnictwo w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Eko- Inicjatywę    pt. „Rower przyszłości”
 • Uczestnictwo w obchodach Dnia Ziemi zorganizowanym przez Stowarzyszenie Eko- Inicjatywę    dnia 07.05.11

II. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§ 7 ust. 1 pkt 2)

1.Podjęcie studiów podyplomowych  z zakresu „Diagnoza i terapia pedagogiczna”- 10.2009

 

W roku  2010  ukończyłam studia podyplomowe w Szkole Bogdana Jańskiego w Elblągu  z zakresu- diagnoza i terapia pedagogiczna. Wiedzę zdobytą na tych studiach wykorzystuję w pracy z dziećmi, opracowałam również program w zakresie terapii pedagogicznej dla dzieci 5-6 letnich „Pomóż mi,  abym zrobił to sam”

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu.

 • Prawa Dziecka w Przedszkolu”- XI.2008
 •  „ Wykorzystanie metod aktywizujących w zajęciach umuzykalniających”- II.2009
 • „Wokół nowej podstawy programowej – rozwiązania organizacyjne”- XI.2009
 • „Twórczy przedszkolak”- II.2010
 • „Promowanie zdrowia i higieny oraz bezpieczeństwa dzieci”-XI.2010

3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

 •  „Molestowanie seksualne dzieci”- 10.12.2008
 •  „Tworzenie narzędzi badawczych – dojrzałość szkolna siedmiolatka”-18.02.09
 • „Sieroctwo emigracyjne”- 18.03.09
 • „Współpraca z rodzicami: jak zorganizować warsztaty dla rodziców –techniki czytania”-01.04.09
 • „Dla dzieci z dziećmi i o dzieciach- kreatywne prowadzenie grup dziecięcych”- 17.05.09
 • „Metoda Denisona w pracy z dziećmi w przedszkolu”-20.05.09
 • „Dokumentacja nauczyciela przedszkola  wobec nowej podstawy programowej”-25.11.2009
 • „Dekoracje bożonarodzeniowe w twórczości dziecięcej”-09.12.09
 • „Gry dydaktyczne i towarzyskie w wychowaniu przedszkolnym”-10.02.10
 • „Tradycje i zwyczaje wielkanocne w wychowaniu przedszkolnym”- 16.03.10
 • „Metoda Denisona w pracy nauczyciela przedszkola”- 13.04.10
 • „Zabawy tropiące w przedszkolu”- 18.05.10
 • „Jak realizować program regionalny w pracy z dziećmi” -27.10.10
 • „Planowanie pracy dydaktyczno –wyrównawczej po diagnozie przedszkolnej”-17.11.10
 • „ Nadpobudliwość czy ADHD”-07.12.10
 •  „Zabawy z różnymi rekwizytami”- 16.02.2011
 • „Gry i zabawy wspomagające rozwój społeczno- emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym”- 23.03.11
 • „Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej przedszkola”-13.04.11
 • „Dziecko nadpobudliwe, zahamowane psychoruchowe”-  11.05.11

 

 

 1. Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.

 

W swojej pracy wychowawczo - dydaktycznej bardzo często korzystam ze zbiorów bibliotecznych w naszym przedszkolu i nie tylko. Wypożyczam te pozycje książkowe, które mogą mi pomóc w rozwiązywaniu różnych trudności wychowawczych i dydaktycznych, ale także często  sięgam po nowości wydawnicze.

 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna,  Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005Woźniak M., Nauczyciel jako animator aktywności dzieci, Wychowanie w Przedszkolu,  kwiecień 2010.
 • Janiszewska B., Pięciolatek w przedszkolu, WSiP, Warszawa 2009.
 • Bogdanowicz M., Rymowanki-przytulanki, Gdańsk 2002

 

Nieocenione są dla mnie również czasopisma pedagogiczne i Internet. Dostarczają mi one niezbędnej wiedzy z zakresu interesujących mnie  dziedzin, inspirują do podejmowania działań, rozwijają.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

Każdego roku jestem opiekunem innej sali zabaw. Staram się, aby sala ta była ładna i zadbana. Systematycznie zmieniam  gazetki tematyczne, przygotowuję kąciki zainteresowań. Bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, aby w sali znajdowało się dużo kwiatów. Dbam o nie wspólnie z dziećmi, podlewamy i przesadzamy je. Największą satysfakcję sprawia nam obserwacja jak się rozwijają i stają coraz okazalsze. Wdrażam również swoje dzieci do tego, aby zawsze dbały o czystość i porządek w swojej sali. Nasze wspólne starania opłacają się, gdyż często jesteśmy chwaleni, że nasza sala jest bardzo ładna.

Ozdobą każdej sali, w której mam przyjemność pracować, są akcenty dekoracyjne przygotowywane specjalnie na różne uroczystości, integralnie związane z kalendarzem przedszkolnych zdarzeń.

Zawsze staram się, by stoliki dziecięce przystrojone były w dekoracyjne stroiki związane z porami roku.

Do prowadzenia zajęć przygotowuje własne pomoce dydaktyczne, staram się aby były ciekawe i przyciągały uwagę dzieci.

Przygotowałam również wspólnie z dziećmi „Kodeks Przedszkolaka”, na podstawie którego został stworzony plakat, który był wyznacznikiem pewnych praw i obowiązków dziecka.

Dzieci z mojej grupy w latach 2009-2011 uczestniczyły  w zajęciach na basenie, które odbywały się co dwa tygodnie w środę. Wobec dużych i coraz większych umiejętności dzieci w zakresie nauki pływania, częstego korzystania z basenu powstał pomysł założenia „Klubu Delfinka”. Skłoniło mnie do tego również to, iż poprzez zdobywanie sprawności wzrośnie motywacja dzieci do podejmowania coraz większych wyzwań. „Klub Delfinków” to także okrzyk, który wymyśliły dzieci:

„Bębni woda w czepki, bębni jak w bębenki, śpiewa woda śpiewa wesołe piosenki, a Delfinki mają klub, co do wody robi chlup...”

Okrzyk ten co tydzień  towarzyszył nam w czasie wypraw na basen. Klub to także odznaki, naklejki i informacje dla rodziców o zdobywaniu coraz to nowych sprawności. Po każdym wyjeździe każde dziecko zdobywało naklejkę z logo klubu, oraz odznakę z kolejną sprawnością wklejało do dzienniczka kontaktów indywidualnych.

 

III. Poznać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku n-li,
o których mowa w art.1 ust.1pkt2 i ust.1a Karty Nauczyciela-przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
(§ 7 ust.1 pkt 3)

 

Przed rozpoczęciem awansu na nauczyciela mianowanego, dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących  oświaty.
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.)zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

- Karta Nauczyciela.

- Ustawa o systemie oświaty.

 

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

„Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem mianowanym?”- Katarzyna Gajkowska

„Nauczyciel mianowany” Irena Dzierzgowska, Warszawa 2008

„Jak zostać nauczycielem mianowanym ?”- Beata Rechinio 2010

3. Brałam udział w konferencji o systemie oświaty

 • Uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym dotyczącym zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dnia - 04.11.10

 

4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

 • „Wokół nowej podstawy programowej – rozwiązania organizacyjne”- XI.2009

 

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.

IV. Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonania zmian w tych działaniach; w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust1a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków
(§ 7 ust. 2 pkt 1)

 

 1. Na początku roku szkolnego 2008 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią Wiesławą Gadzińską, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego. Na początku września zawarty został kontrakt oraz harmonogram spotkań miedzy opiekunem a nauczycielem ubiegającym się o awans. Wraz z opiekunem stażu napisałam plan rozwoju zawodowego oraz sformułowałam wniosek o rozpoczęcie  stażu z dniem 01.09.2008r. Decyzją Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Radość” z grupą żłobkową rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela  mianowanego.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, po których dokonywałam na bieżąco samooceny. Odbywało się to podczas rozmów z  opiekunem stażu  oraz członkami grona pedagogicznego. Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

Prowadziłam również wg harmonogramu  zajęcia w obecności Pani Dyrektor. Podczas rozmów po hospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.

 1. Przygotowując zajęcia starałam się wykorzystać  jak najwięcej aktywnych metod nauczania , takich jak ;
 • Metody integracyjne
 • Metody definiowania pojęć
 • Promykowe uszeregowanie
 • Metody ewaluacyjne

3.   W okresie stażu przeprowadziłam również trzy zajęcia otwarte dla rodziców:

 • Zajęcia otwarte pt. „Ubieramy choinkę” dnia 3.12.08 dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności z zakresu inteligencji muzycznej. Dzieci zaśpiewały piosenki oraz razem z rodzicami wykonały ozdoby choinkowe , które ozdobiły choinkę w sali.

 

 • Zajęcia otwarte dla rodziców „W Figurolandii” – 20.04.10 - przygotowanie rodzicom materiałów związanych z edukacją matematyczną w przedszkolu.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców „Wielkanocne zamieszanie” – 20.04.11  celem zajęć było przybliżenie obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą, wykonanie wielkanocnych dekoracji oraz integracja rodziców.

Opracowanie kart ewaluacyjnych .

4.  W roku 2010 ukończyłam studia podyplomowe „ Diagnoza i terapia pedagogiczna”  nabyte umiejętności i wiadomości  skłoniły mnie do napisania  programu  z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci 5-6 letnich  „Pomóż mi, abym...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !