Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2017-06-25 20:16:06
Autor: Małgorzata Terka

Chciałabym się podzielić moim Sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Terka

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Okres stażu: 01.09.2014r. - 31.05.2017r.

Opiekun stażu: mgr Ewa Tyluś

 

 

Nazywam się Małgorzata Terka. Od 2009 roku pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Edukacyjnym im. J. A. Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.

W 2008r. roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowe Trybunalskim na wydziale Filologiczno-Historycznym.

W 2009r. roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne” na Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarzadzania w Rykach.

Podczas pracy w przedszkolu rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Logopedia" w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu” w Łodzi (ukończone w 2015r).

W dniu 06 lipca 2010r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego

(nr 1/2010).

Z dniem 01.09.2014r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Pani Dyrektor mgr Maria   Janczyk-Kukieła przydzieliła mi opiekuna stażu,   panią  mgr Ewę Tyluś ,   która jest   nauczycielem  mianowanym z wieloletnim stażem pracy.

Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor Marią   Janczyk-Kukiełę 16.09.2014r.

05 września 2014r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią Ewą Tyluś, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy, a także ustaliłyśmy cele wszelkich działań. W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo - dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszego przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się przy tym stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Priorytetową sprawą, którą wyznaczyłam sobie w planie doskonalenia zawodowego było dla mnie ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Logopedia".

Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7 punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.

 

 

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 1. 1.      Poznanie procedury awansu zawodowego.

W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Moje poszukiwania koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym na stronach internetowych www.men.gov.pl i portalach: www.edux.pl, www.portaloswiatowy.pl. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy.  Byłam uczestnikiem kursu doskonalącego pt. „Nauczyciel kontraktowy – jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela mianowanego?” organizowanego prze WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad to korzystałam ze wskazówek i przemyśleń opiekuna stażu i dyrektora przedszkola.

Zgodnie z poznanymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który został pozytywnie rozpatrzony.

 1. 2.      Współpraca z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu - panią mgr Ewą Tyluś.

We wrześniu 2014r. powstał Kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.

Współpraca polegała również na:

-     omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków i  korygowanie błędów,

-     dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie metod aktywizujących,

-     opracowaniu scenariuszy zajęć,

-     rozwiazywaniu problemów wychowawczych.

We współpracy z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor.

 1. 3.      Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Raz na semestr obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, które później omawiałyśmy. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z przedszkolakami oraz indywidualizacja procesu nauczania w uwzględnieniem dzieci słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji  zajęć w sposób ciekawy i motywujący dzieci do pracy.

Obserwowałam następujące zajęcia przygotowane przez opiekuna stażu:

 • „Dinozaury” – osłuchanie z piosenką. Rozwijanie zdolności wokalnych. Zajęcia  przeprowadzone 04 grudnia 2014r.
 • „Łąka i jej mieszkańcy” – utrwalenie poznanych wiadomości na temat łąki na podstawie opowiadania i ilustracji. Zajęcia  przeprowadzone 10 kwietnia 2015r.
 • „Historia pluszowego misia” – zapoznanie z historią powstania maskotki. Zajęcia  przeprowadzone 26 listopada 2015r.
 • „Karmimy ptaki” – zachęcanie do dokarmiania ptaków w okresie zimy poprzez oglądanie prezentacji multimedialnej i teatrzyku kukiełkowego opartego na wierszu T. Fiutowskiej. Zajęcia  przeprowadzone 13 stycznia 2016r.
 • „Gdzie jest więcej?” – zabawa matematyczna z kółkami i kasztanami. Zajęcia  przeprowadzone 10 lutego 2016r.
 • „Dzień Rodziny” – przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnej. Zajęcia  przeprowadzone 25 maja 2016r.
 • „Prezent dla Mikołaja” – quiz dla dzieci. Uważne słuchanie wiersza D. Gellner oraz rozmowa na jego temat.
 • „Cud Betlejemskiej Nocy” – przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnej. Zajęcia  przeprowadzone 21 grudnia 2016.
 • „Wulkany” – wyjaśnienie procesu powstawania i wybuchów wulkanu poprzez oglądanie prezentacji multimedialnej i wspólne przeprowadzenie eksperymentu. Zajęcia  przeprowadzone w 22 luty 2017r.
 • „Witaminowe abecadło” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich. Rozmowa na temat znaczenia witamin w życie człowieka. Zajęcia  przeprowadzone 30 marca 2017r.
 1. 4.      Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu pani mgr Ewy Tyluś, według ustalonego harmonogramu.

 • Wrzesień 2014r. – „Czym wracamy z wakacji? - poznanie środków transportu”. (Aktywność artystyczna – muzyczna)
 • Listopad 1014r. -  „Jeździmy windą w zaczarowanym domu” – zabawa matematyczna. (Aktywność poznawcza: Nasza edukacja matematyczna)
 • Wrzesień 2015r. – „Dzień Przedszkolaka”. (Aktywność artystyczna – muzyczna)
 • Listopad 1015r. - „Jesienny Bal Pluszowego Misia”. (Aktywność poznawcza: edukacja matematyczna)
 • Marzec 2016r. – „Pisanka”. (Aktywność artystyczna – plastyczna)
 • Maj 2016r. - „Święto mamy i taty”. (Aktywność fizyczna – edukacja ruchowa)
 • Październik 2016r. – „Święto Pieczonego Ziemniaka”. (Aktywność poznawcza: językowa, plastyczna, przyrodnicza)
 • Styczeń 1017r. - „Dokarmiamy ptaki”. (Aktywność poznawcza: edukacja przyrodnicza)
 • Wrzesień 2016r. – „Chcę być kierowcą”. (Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa)
 • Luty 2017r. – „Serduszkowy Bal Karnawałowy”. (Zajęcia z zakresu edukacji muzyczno-ruchowej)
 • Marzec 2015r. - „Złota kaczka” – przedstawienie treści utworu ilustrowanego obrazkami, odczytanie morału. (Aktywność poznawcza: edukacja językowa)
 • Maj 2015r. -  „Pułapki i premie” – wspólne konstruowanie gry, zapoznanie z zasadami i regułami. (Aktywność poznawcza: Nasza edukacja matematyczna)

 

Przed każdymi przeprowadzonymi zajęciami przedstawiam scenariusz opiekunowi stażu. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane. Po każdych zajęciach przeprowadzam samoocenę i analizowałam uwagi mojego opiekuna. Dzięki temu mogłam dowiedzieć się o mocnych lub słabszych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki temu mogę wprowadzić zmiany do pracy na przyszłość. Co tym samym wpływa pozytywnie na umiejętność prowadzenia własnych zajęć.

 

Prowadziłam również zajęcia w obecności pani dyrektor:

 • „Mikołaje rozdają prezenty dzieciom”. (zajęcia z zakresu edukacji matematycznej). Zajęcia  przeprowadzone 17 grudnia 2014r.
 • „Pisklę i cztery pory roku” – konstruowanie gry z zaznaczeniem pułapek i premii. Utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Zajęcia  przeprowadzone 01 kwietnia 2015r.
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” - zabawy ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego.  Zajęcia  przeprowadzone 09 kwietnia 2015r.
 • Piosenka dla górnika. (zajęcia z zakresu edukacji muzycznej). Zajęcia  przeprowadzone 11 grudnia 2015r.
 • Na ślizgawce. (zajęcia z zakresu edukacji muzycznej oraz bezpieczeństwa). Zajęcia  przeprowadzone 14 stycznia 2016r.
 • „Grzeczne dzieci” - czytanie poezji dla dzieci. (zajęcia z zakresu mowy oraz zasad i norm zachowania). Zajęcia  przeprowadzone 11 lutego 2016r.
 • „W chlewiku”. (zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej). Zajęcia  przeprowadzone 14 kwietnia 2016r.
 • „Czerwony Kapturek” - przedstawienie teatralne zaprezentowane przez grupę 3 – latków w dniu 25.05.2016r. z okazji „Dnia Rodziny”
 • „Koperta i znaczek”. (zajęcia z zakresu mowy). Zajęcia  przeprowadzone 30 listopada 2016r.
 • „Przy paśniku”. (zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej). Zajęcia  przeprowadzone 05 stycznia 2017r.
 • „Skarby ziemi”. (zajęcia z zakresu edukacji muzycznej i przyrodniczej). Zajęcia  przeprowadzone 22 lutego 2017r.
 • „Od buraka do lizaka”. (zajęcia z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej). Zajęcia  przeprowadzone 27 kwietnia 2017r.
 1. 5.      Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Rozpoczynając staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a także w kwestach, które uważałam ze obszary słabsze, na ich weryfikację  oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.

Podczas stażu spotykałam się z opiekunem stażu i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotkanych przeze mnie trudności,  a także sukcesów.

Zawsze mogłam liczyć na pomoc p. Ewy Tyluś, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach, a także pomogła  mi opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości i przedłożyłam je pani dyrektor mgr Marii Janczyk – Kukieła.

 1. 6.      Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewnętrznych, organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. W trakcie odbywanego stażu pracy pogłębiłam swoja wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

 1. 28.09.2013r. (kontynuacja) – „Logopedia” – studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (II rok)
 2. 13.09.2014r. – „Plastusiowy pamiętnik” – warsztaty
 3. 04.10.2014r. – „W jesiennym rytmie”- warsztaty z pedagogiki zabawy
 4. 22.01.2015r oraz 12.02.2015r. - „Nauczyciel kontraktowy – jak efektywnie odbyć staż na stopień nauczyciela mianowanego?” – kurs doskonalący.

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

 1. 28.09.2013r. (kontynuacja) – „Logopedia” – studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (II rok)
 2. 05.03.2015r. – „Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi?” – warsztat metodyczny,
 3. 14.03.2015r. – „Raz, dwa, trzy na ludową nutę” – kurs,
 4. 17.03.2015r. – „Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu” – kurs doskonalący,
 5. 24.03.2015r. – „Bum Bum Rurki. Najprostszy sposób na muzykowanie” – warsztat metodyczny,
 6. 25.03.2015r. – „Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” – seminarium,
 7. 18.04.201r. – „XIV Targi Wydawnictw Edukacyjnych” – udział w spotkaniach i konferencjach,
 8. 18.04.2015r. – „Gry i zabawy w przedszkolu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej” – konferencja,
 9. 18.04.2015r. – „Rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami logopedycznym” – konferencja,

10.  20.04.2015r. – „Tańce obcych narodów” – kurs doskonalący.

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

1.  22.10.2015r. – „Przedszkolak w Krainie Liczb”- szkolenie

2.  05.11.2015r. – „Przedszkolak w Krainie Baśni” – szkolenie

3.  18.11.2015r. – „Papuga III – gry i zabawy logopedyczne” – warsztaty

4.  20 – 22.01.2016r. – „Edukacja matematyczna dzieci” – warsztaty

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

 

 1. 28.04.2016r. „Kochajmy ptaki – pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem”- kurs

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

 1. 29.09 – 01.10.2016r. – „Edukacja matematyczna dzieci” - warsztaty
 2. 03.10.2016r. – „Nie taki diabeł straszny…Leworęczność u dzieci” - szkolenie
 3. 01.12.2016r. – „Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu. Metody pracy korekcyjnej” – szkolenie
 4. 02.12.2016r. „Rozwiązywanie konfliktów, czyli budowanie postaw pokojowych u dzieci” – szkolenie
 5. 14.12.2016r. – „Papuga IV – gry i zabawy logopedyczne” – warsztaty
 6. 03.01.2017r. – „Technika Kamishibai, jako skuteczny sposób przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do odbioru dzieł literackich” – szkolenie

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

 1. 11.02.2017r. – „Prezi – sposób na oryginalny pokaz multimedialny” - warsztaty
 2. 02.03.2017r. – „Logofigle” – warsztaty
 3. 03.03.2017r. – „Aplikacje na tablice multimedialne – nowoczesne technologie w edukacji przedszkolnej” – warsztaty
 4. 31.03.2017r. – „Współpraca z rodzicami – rodzic naszym partnerem” – szkolenie.
 5. 16.05.2017r. – „Techniki kinezjologii edukacyjnej” – warsztaty
 6. 29.05.2017r.  – „Aktywność muzyczna”- warsztaty

Ukończenie w/w form doskonalenia pozwoliło mi na poszerzenie mojej wiedzy na temat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenia i warsztaty nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę  potrzeby   i   możliwości   dzieci. 

 Wszystkie podjęte działania dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

Uważam, że wewnątrzprzedszkolne oraz pozaprzedszkole formy doskonalenia nauczycieli są bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami.

 

 1. 7.      Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

 

Starania  o   stopień  nauczyciela  mianowanego   motywowały  mnie   do   ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy, krzyżówki).

Podczas stażu wzbogaciłam kącik teatralny o własnoręcznie wykonane pacynki, kukiełki, maski, których używałam podczas wystawiania teatrzyków dla dzieci, a także podczas uroczystości przedszkolnych: Pasowanie, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych, Zakończenie roku. Zaangażowałam rodziców do uszycia strojów dla dzieci, które wykorzystałam podczas przedszkolnych uroczystości oraz konkursów np. Konkurs tańca, Konkurs recytatorski itp.

Wzbogaciłam  również  własną bazę  audystyczną  o  płyty  CD  z  bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).

Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Doradca Nauczyciela Przedszkola", kwartalniku „Hobby" i „Mały artysta" pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy. W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe  w poszukiwaniu   różnych   szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące pracy z dziećmi zdrowymi, jaki i z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Doradca nauczyciela przedszkola", „Bliżej przedszkola", gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.   Na   bieżąco   śledziłam   i   studiowałam   wybrane   pozycje   literatury metodycznej.

Organizacja własnego warsztatu pracy to, także dbałość o salę i jej estetyczny wygląd. Dlatego też staram się, aby pomieszczenie, w którym przebywają dzieci miało estetyczny i przyjazny wygląd, aby dzieci czuły się w nim swobodnie. W czasie odbywania stażu wykonywałam dekoracje w sali na każdą porę roku, w okresie świątecznym i na różne uroczystości. Wystrój sali miał duże znaczenie, ponieważ wprowadzał dzieci w tematykę pór roku, wpływał na ich dobre samopoczucie w przedszkolu i był bardzo dobrze oceniany przez rodziców.

Duże wyzwanie stanowi aktualizacja gazetek ściennych zgodnych z tematyką okolicznościową lub wynikającą z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.

Dokonałam oceny własnych umiejętności na zasadzie autorefleksji i autoanalizy, co było i  jest   wskazówką   do   podejmowania   samodoskonalenia  i   uczestniczenia  w  kursach, warsztatach. Dokonałam także samooceny na specjalnie przygotowanym arkuszu samooceny.

     Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy w przedszkolu.

 1. 8.      Wykorzystanie nowatorskich form pracy

W trakcie awansu poznałam innowacyjne formy pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych, ukończenie studiów podyplomowych, studiowane literatury, które wykorzystywałam w codziennej pracy z dziećmi. Ponadto realizowałam różne programy min. „Gimnastyka buzi i języka"- program autorski, „Mamo, tato, wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Przedszkole otwarte na wielokulturowość”, „Chronimy Dzieci”, „Woda  - mój przyjaciel” – wyjazdy na basen, Kampania: „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy przystąpiłam do programu „Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizował Państwowy Inspektorat Sanitarno – Epidemiologiczny w Bełchatowie. Projekt był adresowany do dzieci 5, 6 – letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem projektu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przez ekspozycją na dym papierosowy.

Poszukują ciekawych metod pracy z dziećmi oraz w celu wzbogacenia oferty przedszkola organizowałam zajęcia na basenie wspólnie z Przedszkolem Samorządowym Nr 4 w Zelowie. Rodzice chętnie wyrażali zgodę na wyjazd dzieci oraz udział w zajęciach prowadzonych przez ratowników.

W trakcie awansu zawodowego wzięłam udział w programie ekologicznym „Mamo, tato, wolę wodę”. Program...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !