Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Awans zawodowy

Data dodania: 2017-06-13 11:29:27
Autor: Joanna Grabińska

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO  UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Monika Grabińska

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentacja

 

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesieniu jakości pracy szkoły

 

1.

Realizacja stażu dotyczącego awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów).

VIII/IX 2014

Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Wszczęcie postępowania. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Praca w zespołach zadaniowych.

Współpraca z rodzicami. Wdrażanie wewnątrzszkolnych  zasad  oceniania, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi. Praca w zespole wychowawczym , współpraca z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły w celu udoskonalania jej funkcjonowania.

Praca w zespole do układania planu zajęć, praca w zespole ds. strony internetowej, praca w różnych komisjach szkolnych.

Cały okres stażu

Listy obecności. Poświadczenia odbytych szkoleń wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

3.

Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.

Poszukiwanie różnych rozwiązań. Śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu nauczycieli. Udział w sesjach metodycznych, dyskusjach itp.

Cały okres stażu

Zestawienie bibliograficzne

4.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, samokształcenie.( kursy, warsztaty, szkolenia w ramach WDN, konferencje metodyczne)

 

Cały okres stażu

Zaświadczenia.

5.

 Praca w zespole nauczycieli wychowania fizycznego

Aktywny udział w pracach zespołu  nauczycieli wychowania fizycznego (organizacja zebrań, , ustalenie zadań i planu pracy)

Cały okres stażu

Plany pracy, sprawozdania z realizacji.

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

1.

Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym

Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów na stronie internetowej szkoły.

Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach sportowych za pomocą Internetu.

Okres stażu

Wykaz stron internetowych.

Publikacje w Internecie.

2.

Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.

Wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania sprawozdań, tworzenia pomocy dydaktycznych np. dyplomów, zaproszeń .

Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.

Okres stażu

Dokumentacja.

3.

Wykorzystanie techniki komputerowej do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !