Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2016-10-30 20:03:08

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Marta Głębocka
Placówka: Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

 

Lp.

Zadanie do wykonania

Forma realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

 

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,

a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.

Doskonalenie warsztatu pracy

 • obserwacja zajęć i różnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej  przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
 • prowadzenie zajęć i innych form pracy nauczyciela w obecności opiekuna stażu  - dokonywanie analizy przebiegu zajęcia
 • organizowanie zajęć otwartych

według harmonogramu

 

 

według harmonogramu

 

konspekty zajęć obserwowanych

 

 

konspekty zajęć przeprowadzonych

2.

Uczestnictwo w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym

 • udział  w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
 • przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej w ramach WDN „Inteligencje wielorakie”

cały okres stażu

2017/2018

listy obecności, protokoły Rady Pedagogicznej, referat

3.

Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

 • udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego (warsztatach metodycznych, kursach i szkoleniach  podnoszących kompetencje i kwalifikacje )

cały okres stażu

zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego

4.

Organizacja warsztatu i metod pracy pedagogicznych

 • opracowanie i wdrożenie programu własnego „Gimnastyka malucha”
 • gromadzenie materiałów,  pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych
 • poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi

IX - VI 2016/2017

 

cały okres stażu

program własny, scenariusze zajęć,

pomoce dydaktyczne,  notatki,  kserokopie

5.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej 

 

 • udział w opracowaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny
 • systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczych
 • wpisy w dzienniku zajęć,
 • założenie i prowadzenie zeszytów współpracy z rodzicami oraz konsultacji ze specjalistami

cały okres stażu

plany miesięczne,

dziennik zajęć,

zeszyt rozmów z rodzicami

6.

Analiza literatury fachowej

 

 • systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych

cały okres stażu

 

gromadzenie czasopism i literatury fachowej, notatki własne

 

 

 

 

 

 

(§ 7 ust. 2 pkt. 2.)

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów,

problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie sytuacji wychowanków

 

 

 • zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, ankiety)
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
  • rozmowy indywidualne z dziećmi
  • opracowanie kontraktu grupowego
  • kontakty z rodzicami
  • konsultacje z innymi nauczycielami
  • opracowywanie referatów na spotkania z rodzicami

cały okres  stażu

 

 

 

arkusze obserwacji dziecka, zapisy w zeszycie rozmów z rodzicami,

ankiety, referaty

 

2.

Współpraca z rodzicami

Opracowanie planu współpracy z rodzicami:

 • wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych
 • prowadzenie zajęć otwartych
 • organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym
 •  warsztaty dla rodziców
 •  zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola
 • informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń

cały okres  stażu

listy obecności, protokoły zebrań, referaty, artykuły, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, kserokopie informacji, podziękowania

3.

Poznanie środowiska lokalnego

 • tworzenie okazji do poznania środowiska lokalnego instytucji publicznych
 • zorganizowanie wycieczek: Książnica Zamojska, zakłady usługowe: zakład cukierniczy, zakład fryzjerski i inne
 • udział w konkursach i imprezach organizowanych przez instytucje lokalne

cały okres trwania stażu

zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, zaświadczenia, kserokopie podziękowań

4.

Promocja zdrowia i bezpiecznego stylu życia

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !