Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy i nauczyciela języka angielskiego na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2016-10-20 16:25:10
Autor: Alicja Stefanowska

Jestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy. Przez trzy lata realizowałam zamierzenia zamieszczone w moim planie rozwoju zawodowego i uwzględniając wszystkie moje działania zaplanowane i niezaplanowane w tym okresie napisałam sprawozdanie z realizacji tego planu rozwoju. Jest ono odzwierciedleniem mojej nieustannej pracy choć czasem jedno krótkie zdanie opisuje ogrom pracy, bo nie wszystko byłam w stanie dokładnie opisać, a czasem po prostu trzeba stwierdzić fakt i tylko osoby pracujące w tym zawodzie wiedzą co się pod nim kryje.
Publikuję ten materiał dla Was, bo może ktoś potrzebuje pomocy, żeby swoje działania ubrać w słowa. W moim sprawozdaniu jednak większość to suche fakty, więc nie wiem, na ile będę pomocna. Może ktoś wykorzysta sposób, w jaki ułożyłam treści. Życzę wszystkim owocnej pracy, «owoców» tych prawdziwych i tych w postaci grubych lub nieco chudszych teczek.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

(okres stażu od 01 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ALICJA STEFANOWSKA

                                                                                                  NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

                                                                                                   I   WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

                                                                                                            SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO

                                                                                                            UL. KAMIEŃSKIEGO 24

                                                                                                            51- 124  WROCŁAW

 


          W okresie od 01.09.2013 r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego

nauczyciela dyplomowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został

zatwierdzony przez dyrektora placówki. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie

wypełniałam zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym

 samym założone cele – w oparciu o kryterium warunków rozwoju placówki, w której jestem

 zatrudniona. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze w szkole, starałam się spełniać

oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej placówki.
Moje najważniejsze priorytety w pracy zawodowej to :
1. Doskonalenie form i metod pracy.
2. Uczestniczenie w realizowaniu zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy placówki. 
Wobec powyższego szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowiło dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem wychowawcą i nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał założenia planu rozwoju placówki oraz jej specyfikę i potrzeby. Nade wszystko jednak ujmował potrzeby dzieci. Opis i analizę realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

 

 

 

 §8 UST.2 PKT.1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY. 

1. Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego

            W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in :

1)    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191,

 

       z późn. zm.)

 

2)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania

 

      stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) 


          Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Sporządziłam szereg niezbędnych wykazów, notatek i innych treści, służących mi nie tylko jako dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ale również jako narzędzia mojej pracy zawodowej. Po zakończeniu stażu przygotowałam również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

 

2. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem  zawodowym

         Systematycznie samokształciłam się korzystając z zasobów Internetu oraz literatury

fachowej, czasopism branżowych i innych informacji medialnych. Poprzez  konsultacje z

 dyrektorem, pracę w zespołach wychowawczych i innych, mogłam  dokonywać również analizy

własnej działalności zawodowej – autorefleksja. Korzystałam również z doświadczeń innych

 nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych. Udział w następujących kursach doskonalących, warsztatach i szkoleniach:

- szkolenie metodyczne „Ten great ideas for using flashcards” Wydawnictwa Macmillan-

  Wrocław, 2013 r.

- warsztaty plastyczne Bożonarodzeniowa bombka” dla nauczycieli świetlicy w SP 1-  Wrocław,

   2013 r.

- otwarte spotkanie klanzowe „Czym dla ciała dyskoteka, tym dla duszy biblioteka”- Wrocław,

   2014 r.

- warsztaty psychologiczno- edukacyjne (przeznaczone z założenia dla rodziców)Fundacji

  Akademia  Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim „Piękny umysł dziecka”- Wrocław, 2014 r.

- warsztaty manualne :Kreatywnie z dziećmi” w świetlicy SP 1- Wrocław, 2015 r.

- warsztaty muzyczne organizowane przez WCDN- Wrocław, 2015 r.

- „Projekt Gospel”- 2- dniowe warsztaty muzyczne w ramach grantów ESK 2016-  Wrocław, 2015   

   r.

- warsztaty w Kinie Nowe Horyzonty- 2015 r.

- warsztaty „Gry i zabawy matematyczne- organizowane przez WCDN- Wrocław, 2016 r.

- warsztaty wyjazdowe „Praca z dzieckiem z ADHD” prowadzone przez pedagoga szkolnego-

   Kielce, 2016 r.

- warsztaty wyjazdowe Korzystanie z zasobów Internetu- Jelenia Góra, 2016 r.

- warsztaty plastyczno- muzyczne z okazji Dnia Mamy dla nauczycieli świetlicy w Szkole

  Podstawowej nr 71– Wrocław, 2016 r.

- warsztaty psychologiczno- edukacyjne (przeznaczone z założenia dla rodziców) Fundacji

  Akademia  Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim „Mój przedszkolak idzie pewny siebie do

  szkoły”, „Magia  pamięci”, „Zrozumieć nastolatka”- Wrocław, 2016 r.

 

 

 Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe:

-szkoleniowa rada pedagogiczna Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”- 2013 r.

- szkoleniowa rada pedagogiczna „Higiena w pracy z dziećmi”- 2014 r.

- szkoleniowa rada pedagogiczna „Trudne zachowania w szkole”- 2014r.

- szkoleniowa rada pedagogiczna „Wprowadzenie do różnorodności kulturowej w szkole”- 2015   

    r.

 - spotkania zespołu wychowawców świetlicy- szkolenie na temat „Rodzina dysfunkcjonalna” ,

   wprowadzenie do „Edukacji przez ruch” - metody Doroty  Dziamskiej- 2016 r.

 

3. Udział w zajęciach otwartych                                                                                                           

        Uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych metodą decoupage  w świetlicy- 2014/15 r.

         Obserwowałam zajęcia otwarte „Gry matematyczne w świetlicy” prowadzone  w SP 20 pod patronatem WCDN- 2016 r.

 

4. Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych

      Brałam czynny udział w ewaluacji końcowo rocznej jako uczestnik zespołu ewaluacyjnego.

Opracowałam i przeprowadziłam wśród rodziców szkoły ankietę dotyczącą ich spojrzenia na

sprawę monitorowania osiągnięć uczniów, opracowałam wyniki ankiety w formie prezentacji

 multimedialnej- 2014/15 r.

        Tworzyłam kronikę szkolną wraz z przewodniczącą zespołu wychowawców świetlicy-

wywoływałam zdjęcia, opisywałam wydarzenia  szkolne-2014/15,  2015/16

        Pisałam protokoły z zebrań zespołu samokształceniowego- 2014/15, 2015/16

        Tworzyłam scenariusze imprez szkolnych oraz karty wycieczek wraz z listami uczniów na

wyjście- w miarę potrzeby.

 

5. Wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań

        Szczególnie musiałam się skupiać na poznawaniu technik plastycznych, gdyż były to moje

pierwsze lata pracy w świetlicy. Chodząc po różnych szkołach i przedszkolach (sama mam kilkoro

dzieci w placówkach edukacyjnych) oglądałam wystawy prac plastycznych, oglądałam wiele

instruktażowych filmów w Internecie. Zapoznawałam się z literaturą metodyczną, korzystając z

zasobów biblioteki szkolnej. Stale dokonywałam zakupów na potrzeby świetlicy- materiały

plastyczne, klocki, słodycze, prezenty za udział w konkursach. Pozyskiwałam fundusze i materiały

 od sponsorów.

 

6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy

      Utrzymywałam systematyczne kontakty z rodzicami, rodziną, spotykając się z nimi na co

 dzień przy okazji odbioru dziecka. Wspólne nasze działania wpływały na rozwijanie się postaw

 aktywnych i kreatywnych,  pozytywnych relacji w grupie i wzajemnego poszanowania:

życzliwość, uczynność, opiekuńczość, tolerancja i uczciwość .

 

7. Prowadzenie zajęć artystycznych w świetlicy

          Przygotowywałam z dziećmi gazetkę na korytarzu czy też w sali- kilka razy do

 roku. Przygotowywałam dwa razy w roku wytwory na kiermasze świąteczne: Bożonarodzeniowy

 i Wielkanocny. Były to kartki świąteczne oraz różnego rodzaju ozdoby. Bardzo często

przygotowywałam plakaty informacyjne na temat kiermaszów lub organizowanych przeze mnie

imprez, które wieszałam w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły. Malowałam również

plakaty będące dekoracją kiermaszu.

           Przygotowywałam dzieci indywidualnie do konkursów plastycznych i występów

muzycznych, przygotowywałam zespoły wokalne do występów.

 

8. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych i szkolnych

     Zorganizowałam Bale karnawałowe w świetlicy- 2013/14 (połączony z Walentynkami), 2014/15.

      Zorganizowałam Dzień Mamy i Taty- 2014/15.

      Zorganizowałam Dzień Nauczyciela z dziećmi z mojej grupy, zapraszając wychowawców,

  nauczycieli uczących i dyrekcję  szkoły- 2015/16 r., w roku 2013/14 przygotowałam z dziećmi

  laurki dla wychowawców.

      Zorganizowałam uroczyste zakończenie świetlicy klas III- 2015/16.

      Przygotowywałam samodzielnie program  „Piosenki w różnych językach” na Drzwi Otwarte

 Szkoły 2014/15, 2015/16- dekorowałam salę i drzwi, przedstawiałam laureatów konkursów

muzycznych, korzystałam również z własnego zaplecza technicznego jeśli chodzi o nagłośnienie,

w ostatnim roku gościła u mnie dyrekcja szkoły. W roku szkolnym  2014/15- przygotowałam

 dodatkowo  z grupą świetlicową „Piosenki wiosenne” oraz z grupą dzieci z klasy II b, w

której nauczałam języka angielskiego- piosenki nauczane na lekcjach języka angielskiego

 opracowane ruchowo.

       Organizowałam dwukrotnie wieczornicę literacko- muzyczną oraz koncert pieśni i piosenki

patriotycznej dla rodziców, dziadków i dzieci połączony ze wspólnym śpiewaniem. Pierwszym

razem było to związane z nadaniem szkole imienia Orła Białego i wpisało się w projekt

przeprowadzany w naszej szkole „ Orzeł Biały” . Zaproszony był akompaniator.  Przygotowałam

prezentację multimedialną z tekstami piosenek- 2014/15, 2015/16.

        Organizowałam wspólne kolędowanie dla rodziców, dziadków i dzieci. Zapraszałam do

 współpracy akompaniatora (gitara, keyboard).   Korzystałam z  projektora multimedialnego,

wyświetlając teksty kolęd- 2014/15, 2015/16.

 

9. Kształtowanie sprawności fizycznej, działania prozdrowotne

         W szkole  odbyły się zawody sportowe dla klas I- III z okazji „Powitania lata”:

2014/15- organizacja i prowadzenie, wykonanie dyplomów,

2015 /2016 r. - organizacja

         Organizowałam zajęcia ruchowe w sali świetlicowej, na podwórku i na sali gimnastycznej.

         Wykonałam z dziećmi plakaty w ramach akcji :Trzymaj się prosto”, które zawisły na

korytarzu szkolnym- 2013 r.

 

10. Organizowanie wycieczek

            Samodzielnie zorganizowałam wycieczkę na przedstawienie teatralne w ramach

Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci- 2015/16. Poza tym nie było możliwości

organizacyjnych na przeprowadzanie wycieczek dla całej świetlicy.

 

11. Współpraca z innymi świetlicami

         Wraz z uczniami wzięłam  udział w Miejskim Przeglądzie Dorobku artystycznego świetlic,

 który odbył się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 50 (2015/16). Była to okazja do poznania

 dorobku innych świetlic.

          Moi wychowankowie brali udział w międzyświetlicowych konkursach plastycznych ,

zawoziłam często prace na konkursy lub przywożono mi nagrody, przy czym nawiązywała się

wymiana zdań i doświadczeń na tematy dotyczące świetlicy szkolnej w różnych szkołach.

          Wraz z dziećmi brałam udział w Międzyświetlicowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w

Szkole Podstawowej nr 27, gdzie spotykało się wielu nauczycieli świetlicy, a w czasie

poczęstunku prowadziliśmy miedzy sobą rozmowy(2013/14, 2014/15), w kolejnym roku konkurs

 nie odbył się, choć wysłałam zgłoszenia.

           Prowadziłam rozmowy z osobą prowadzącą  świetlicę środowiskową przy kościele ( ul.

 Kamieńskiego) , poznając specyfikę takiej świetlicy, wymieniałam się doświadczeniami z

wychowawcą świetlicy (spotykałyśmy się w autobusie i miałyśmy czas na dłuższe rozmowy)

           Warsztaty dla nauczycieli świetlicy, w których brałam udział, również umożliwiały

współpracę i wymianę doświadczeń między wychowawcami świetlic szkolnych.

 

12. Praca z uczniem słabym

       Zapewniałam uczniom wsparcie i pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy, szczególnie

dzieciom mającym problemy z nauką.

 

13. Organizacja i udział w  konkursach szkolnych

        Organizowałam następujące konkursy:

Szkolny Konkurs Wiedzy o Kosmosie- 2015 r.-dyplomy, 2016 r.- nagrody

Szkolny Konkurs Plastyczny „Kosmos”- 2015 r. dyplomy, 2016 r.- udział

2015 r.- II miejsce ALEKSANDER ZIOBROŃ

Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- 2014 r.- ok. 20 solistów

         Brałam udział w następujących konkursach:

 Konkurs dyrektora szkoły na Bożonarodzeniową ozdobę choinkową - wykonanie 11 prac na  

 konkurs z dziećmi- 2015 r.

Konkurs dyrektora szkoły „Najpiękniejszy Kurczak Wielkanocny”- zostałam laureatką

 konkursu dla nauczycieli- 2016 r.

 

 

 § 8 UST.2 PKT.2


WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


        W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer, a wykorzystanie technik

 

komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały

 

mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i

 

dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie

 

 i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji. Komputer stał się więc

 

narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technologię komunikacyjną i informacyjną

 

wykorzystuję praktycznie codziennie.

 

 

 

1. Korzystanie z techniki komputerowej


          Korzystając z programu Microsoft Word i zasobów sieci Internet przygotowywałam

 

 różnego rodzaju materiały :


- dokumentację awansu zawodowego: plan rozwoju, sprawozdanie


- opracowuję materiały potrzebne w pracy: sprawozdania, uwagi, plany, notatki

 

służbowe (wiele razy sporządzałam notatki dotyczące zachowań uczniów , a nawet

 

 rodziców), scenariusze, karty wycieczki, dyplomy


- opracowuję dokumentację wychowawczą, 


- pomoce wizualne, np. zdjęcia ,prezentacje, tabele,  


- scenariusze zajęć, zadania na zajęcia, pomoce do zajęć,


- materiały na spotkania informacyjne, instruktażowe, 

 

- zgody rodziców na wyjścia i na udział w konkursach, regulaminy konkursów.

 

Korzystam z drukarki, z pendriva, ze skanera.2.Wykorzystanie zasobów internetowych użytecznych w pracy

 

       Systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając

 

wiele stron internetowych, między innymi dotyczących: materiałów do zajęć, prawa oświatowego,

 

awansu zawodowego, kursów i szkoleń, festiwali i konkursów.

 

       - wykorzystywałam i opracowywałam krzyżówki, zagadki, zabawy.

 

        - korzystałam z instrukcji wykonania prac plastycznych

 

        - wykorzystywałam muzykę

Korzystałam między innymi z następujących stron i portali internetowych dla nauczycieli:

www.men.gov.pl 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu


www.cke.edu.pl 
Centralna Komisja Egzaminacyjna


www.publikacje.edux.pl.
publikowanie materiałów


www.eduseek.pl 
portal edukacyjny


www.profesor.pl 
portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli


www.szkolnictwo.pl

portal edukacyjny


www.portaloswiatowy.pl

portal informacyjny


www.klanza.pl
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów


www.literka.pl
portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli

 

Korzystałam z serwisu www.youtube.pl, oglądając filmy instruktażowe, słuchając utworów

 

muzycznych.

 

Korzystałam z wyszukiwarki Google, również Google grafika.

 

Korzystałam z opłaconego w szkole serwisu: www.superkid.pl, czerpiąc stamtąd wiele pomysłów

 

 i materiałów.

 

Korzystałam ze stron do nauki języka angielskiego np:   www.anglomaniacy.com3. Współtworzenie szkolnej strony internetowej

 

          Informowałam o wydarzeniach przygotowywanych przeze mnie poprzez stronę internetową

 

 szkoły. Pisałam sprawozdania i przekazywałam zdjęcia ze wszystkich organizowanych wydarzeń

 

 na szkolną stronę internetową.


          Przekazywałam też informacje na inne strony np. stronę projektu WDUSŚ.

 

 

4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu

 

        Wykorzystywałam komputer i Internet w czasie zajęć świetlicowych do nauki piosenek,

 

prace  plastyczne  dzieci wykonywały często z pomocą obrazów wyświetlanych na ekranie.

 

Oglądaliśmy filmy w innej sali, wykorzystując projektor multimedialny skojarzony z

 

komputerem.

 

           Zorganizowałam dla wychowanków świetlicy- kilka grup świetlicowych, ciekawe

 

 spotkanie on-line na portalu mimamo.pl z autorką książek dla dzieci panią Joanną Papuzińską

 

oraz ilustratorem panem Maciejem Szymanowiczem oraz z autorami panią Małgorzatą

 

 Skrętkowską- Zarębą i Pawłem Beręsewiczem. Spotkanie odbyło się w sali z projektorem

 

multimedialnym  w  2013 r.

 

 

5. Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu

 

          Prowadziłam rozmowy z uczniami, zachęcając ich do alternatywnych metod spędzania

 

wolnego czasu z dala od komórki i komputera, podając przykłady „dziwnych” i niepokojących

 

zachowań dzieci, będących skutkiem tego, że nie przestrzegają one zasad higieny umysłu.

6. Komunikowanie się za pomocą dziennika elektronicznego i poczty mailowej


         Korzystałam z dziennika elektronicznego www. vulcan. uonetplus.pl/wroclaw

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !