Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2016-08-07 08:04:59

Plan Rozwoju

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aleksandra Kamusella – nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )

 

 

§8, ust. 2, pkt.1

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOKUMENTACJA

Poznanie procedury awansu zawodowego

Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.                   

Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju  zawodowego.

 

IX 2013

 

IX 2013

 

IX 2013

 

 

 

 

V 2013

Zgromadzone materiały

 

 

 

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych oraz szkoleniowych).

 

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku.

 

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.

Lektura czasopism anglojęzycznych.

Opieka nad salą językową nr 21.

okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy obecności

 

Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

 

 

 

 

 

Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

 

Analiza dokumentacji szkolnej:

  • Statut Szkoły,
  • Program Wychowawczy,
  • PSO

okres stażu

 

Potwierdzenie dyrektora szkoły

 

Współpraca za Samorządem Uczniowskim

Współorganizowanie uroczystości szkolnych

okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

 

Działanie na rzecz zwiększenia aktywności uczniów oraz wspieranie ich w rozwoju

 

Organizowanie konkursów szkolnych, prowadzenie zajęć przygotowujących do Egzaminu Gimnazjalnego, stosowanie różnorodnych metod wzbogacających proces nauczania.

okres stażu

Opis w sprawozdaniu

Realizacja innowacji pedagogicznej „ W amerykańskim tempie, z nutką angielskiego egocentryzmu, w klimacie nieco celtyckim, czyli jak kultura, historia i tradycje krajów anglojęzycznych wpływają na komunikacje językową”.

Realizacją dodatkowych zajęć z języka angielskiego

 

okres stażu

Tematy w dziennikach lekcyjnych.

Opis z realizacji innowacji.

 

§8, ust. 2, pkt.2

 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOKUMENTACJA

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjno-komunikacyjnej

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.

Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !