Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2017-10-22 15:23:15
Autor: Alina Stróżyńska

Plan Rozwoju Zawodowego — Nauczyciel stażysta

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna stażu: ………………………… 

Data rozpoczęcia stażu:  04.09.2017 r.

Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018 r.

          Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

 

 

………..., 06.09.2017

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r.

poz. 1189)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393).

 

 

CELE GŁÓWNE:

  1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,

c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

  1. Doskonalenie swojej pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
  2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęćw obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
  3. Zdobywanie nowych umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolne, poza szkolne oraz samokształcenie).
  4. Uczestniczenie w planowanych wewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego.
  5. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.
  6. Pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami.

 

 

PLAN DZIAŁANIA

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

 

...

LP.

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOKUENTACJA

1.

Poznanie procedury

awansu zawodowego.

 

 Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

1982 r. ( z późniejszymi zmianami).

 -Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami).

 -Rozporządzenia MEN z 1 marca

2013r.w sprawie uzyskania stopnia

awansu zawodowego przez nauczyciela

  (Dz. U.z dnia 26 marca 2013r.).

 

IX 2017

Zgromadzenie obowiązujących aktów prawnych, plan rozwoju zawodowego.

2.

Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

z pomocą opiekuna stażu.

IX 2017

Opracowany plan rozwoju zawodowego.

Podpisanie kontraktu współpracy opiekun-stażysta.

3.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.

Samodzielne prowadzenie dziennika.

Zapoznanie się z dokumentami szkoły:

- Statut szkoły

- Wewnętrzny System Oceniania

-Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

- Program wychowawczy

- Program profilaktykiPlan pracy szkoły.

IX 2017

Oświadczenie znajomości
przepisów.

 

4.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

Poznanie przepisów BHP oraz zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących nauczycieli np.

Plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki.

Poznanie obowiązujących aktów prawnych.

Procedury i instrukcje obowiązujące

w szkole.

Szkolenie BHP.

IX 2017

Oświadczenie znajomości przepisów.

 

5.

Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

 

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.

Na bieżąco

Teczka stażysty.

6.

Sporządzenie sprawozdania

z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

 

Opis realizacji planu zawodowego.

 

V 2018

Sprawozdanie z realizacji

Planu Rozwoju Zawodowego.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: