Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć wyrównawczych dla klasy IV «Yes, you can».

Data dodania: 2017-06-19 23:57:07

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy IV «Yes, you can».

 

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

                     „YES, YOU CAN”

 DLA UCZNIÓW KLASY IV

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

AUTOR PROGRAMU:  PAULINA CYPRYSIAK

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

 

  1. OPIS PROGRAMU

 

1.1.            OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA

 

Niniejszy program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego, w których udział brać będą uczniowie klasy IV. Jest on  zgodny z programem nauczania języka angielskiego w klasie IV oraz uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.

Zajęcia będą miały charakter wyrównawczo-kompensacyjny. Nauczyciel będzie pomagał uczniom w zrozumieniu zagadnień wynikających z realizacji bieżącego materiału, wyrównywał zaległości będące efektem absencji ucznia w szkole oraz pracował

z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Poprzez utrwalanie wcześniej zdobytych wiadomości oraz niwelowanie deficytów wiedzy uczniowie uzyskają lepsze wyniki w nauce, staną się bardziej  pewni siebie i bardziej zmotywowani do pracy.  Zajęcia nie mają  charakteru typowej lekcji, zawierają w sobie dużo elementów zabawowych. Atmosfera na zajęciach jest swobodna, co uwalnia uczniów od  stresu i napięcia, często towarzyszących im na lekcjach.

 

1.2.            ODBIORCY PROGRAMU

 

Program „Yes, you can” zaadresowany jest do uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej mających trudności w opanowaniu materiału przewidzianego w podstawie programowej.

 

1.3.            WARUNKI REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH

 

Program zakłada realizację 1 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny.

Aby program mógł zostać efektywnie wdrożony i przynieść oczekiwane rezultaty sala lekcyjna powinna być wyposażona następująco: odtwarzacz płyt CD, komputer z dostępem do Internetu, rzutnik oraz sprzęt audiowizualny. Dodatkowo w sali lekcyjnej znajdować się powinny pomoce dydaktyczne w postaci tablic gramatycznych i leksykalnych, słowników oraz map.  

 

  1. CELE PROGRAMU

 

2.1.            CELE OGÓLNE

 

- Kompensacja braków edukacyjnych.

- Pomoc w opanowaniu trudnych partii materiału.

- Budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka obcego.

- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

- Wskazanie uczniom efektywnych technik oraz strategii uczenia się.

 

2.2.            CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

- reaguje na polecenia,

- rozumie znaczenie zwrotów dotyczących dnia codziennego adresowanych do ucznia,

- rozumie ogólny sens prostego tekstu,

- wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym,

- rozumie intencje rozmówców,

- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

 

Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

- rozumie ogólny sens tekstu,

- wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście,

- rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

 

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

- opisuje ludzi, przedmioty i miejsca,

- przedstawia swoje upodobania i uczucia.

 

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

- opisuje ludzi, przedmioty i miejsca,

 - opisuje czynności dnia codziennego,

- przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

- przedstawia siebie i członków swojej rodziny,

- podaje swój wiek i miejsce zamieszkania,

- podaje swoje upodobania,

- mówi co posiada i co potrafi robić,

- prosi o informacje,

- wyraża swoje emocje,

- wyraża prośby i podziękowania.

 

  1. METODY REALIZACJI PROGRAMU

 

Podczas realizacji zajęć wiodącymi metodami będą:

- wykład,

- gry i zabawy językowe,

- metoda projektu,

- odgrywanie scenek,

- piosenki,

- metody oglądowe (pokaz, demonstracja),

- metoda audiolingwalna (wielokrotne powtarzanie zwrotów, struktur i słownictwa).

 

  1. FORMY PRACY

 

Formami pracy wykorzystywanymi na zajęciach będą:

- praca indywidualna,

- praca w grupach,

 - praca w parach.

 

  1. OCZEKIWANE EFEKTY

 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach powinni podnieść swoje kompetencje językowe, rozwinąć i udoskonalić umiejętność czytania, pisania, mówienia i słuchania oraz komunikować się w języku angielskim. Postęp powinien nastąpić również w sferze umiejętności pozajęzykowych. Uczniowie powinni wykazywać wzrost motywacji oraz otwartość podczas operowania językiem. Mam  nadzieję, że z nauki języka angielskiego będą czerpać radość i szybko dojrzą korzyści, jakie przynosi znajomość języka obcego.

 

  1. TREŚCI PROGRAMOWE

 

6.1.            Słownictwo

 

Człowiek

Dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia, emocje, zainteresowania, części ciała

Dom

Opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia

Szkoła

Przedmioty nauczania, przybory szkolne

Praca

Popularne zawody

 Życie rodzinne i towarzyskie

Członkowie rodziny

Żywienie

Artykuły spożywcze, posiłki

Kultura

Święta

Sport

Dyscypliny sportowe

Świat przyrody

Pogoda, rośliny i zwierzęta

 

6.2.            Gramatyka

 

 Czasownik „to be” w czasie teraźniejszym

- uczeń potrafi utworzyć zdania...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !