Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2017-06-05 19:47:19
Autor: Sylwia Dreja-Mróz

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego w latach 2014-2017

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Sylwia Dreja-Mróz nauczyciel języka angielskiego i chemii
Czas rozpoczęcia stażu 1 września 2014
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004)
8, ust.2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania:
1. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnego warsztatu pracy 
2. Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu języka angielskiego i chemii
3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołach Przedmiotowych
4. Podejmowanie działań mających na celu indywidualizację procesu nauczania
Formy realizacji:
1. Opracowanie i gromadzenie nowych pomocy dydaktycznych
2. Poszerzanie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania i ich praktyczne wykorzystanie
3. Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków  obcych i chemii w celu wzbogacenia warsztatu pracy
4. Lektura czasopism anglojęzycznych i chemicznych
5. Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez różne ośrodki kształcenia nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku
6. Uczestnictwo w zespołach zadaniowych powoływanych do opracowania różnych dokumentów szkolnych
7. Uczestnictwo w Zespole ds. Projektów
8. Opracowanie narzędzi diagnostycznych
9. Diagnozowanie osiągnięć uczniów
10. Praca z uczniem mającym problemy w nauce, o specjalnych wymaganiach oraz uczniem zdolnym
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Zestawy ćwiczeń i testów
2. Scenariusze zajęć
3. Skatalogowana baza literatury, czasopism i stron internetowych
4. Certyfikaty, notatki, zaświadczenia
5. Potwierdzenia dyrektora szkoły
6. Dokumentacja szkolna
7. Testy kompetencji, ankiety
 8, ust.2, pkt 2
Zadania:
1. Wykorzystanie w pracy internetu
2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy dydaktycznej
Formy realizacji:
1. Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego
2. Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami
3. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego i chemii
4. Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej
5. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników
6. Prowadzenie dziennika elektronicznego Librus
7. Wykorzystanie sprzętu komputerowego do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów
8. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Notatki, zgromadzone pomoce dydaktyczne
2. Zgromadzone materiały (prezentacje multimedialne, zestawy ćwiczeń, testy), wpisy w dzienniku, scenariusze lekcji
8, ust.2, pkt 3
Umiejętność  dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania:
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń metod i form pracy
Formy realizacji:
1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
2. Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
3. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych
4. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół
5. Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych
6. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego
Termin:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Konspekty, potwierdzenia dyrektora szkoły, poświadczenia konkretnych osób
2. Scenariusze, karty pracy
3. Protokoły z posiedzeń
4. Potwierdzenie publikacji
8, ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania:
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Formy realizacji:
1. Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego
Termin:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
8, ust.2, pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Zadania:
1. Uzyskanie tytułu egzaminatora maturalnego z języka angielskiego
Formy realizacji:
1. Uczestniczenie w szkoleniach w OKE w Jaworznie
Terminy:
1. Wg harmonogramu OKE
Dokumentacja:
1. Zaświadczenie
8, ust.2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania:
1. Uczestnictwo w organizacji konkursów wewnątrzszkolnych
2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Formy realizacji:
1. Organizowanie konkursów szkolnych z języka angielskiego i chemii
2. Organizacja Dnia Języków Obcych
3. Pomoc w organizowaniu Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej
4. Współorganizowanie uroczystości i akademii szkolnych
5. Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Dokumentacja szkolna
2. Potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Publikacje na stronie internetowej szkoły
4. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
8, ust.2, pkt 4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania:
1. Udział w akcjach charytatywnych
2. Współpraca z rodzicami uczniów
3. Współpraca z wydawnictwami
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji:
1. Organizacja charytatywnych akcji szkolnych
2. Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie zachowania i postępów w nauce
3. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprze pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych i chemii
4. Rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Zaświadczenia
2. Sprawozdania na stronie internetowej szkoły
3. Potwierdzenia dyrektora szkoły
4. Dokumentacja szkolna
8, ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania:
1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
Formy realizacji:
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2. Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków
3. Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
Termin:
1. Okres stażu
Dokumentacja
1. Analiza przypadków

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sylwia Dreja-Mróz nauczyciel języka angielskiego i chemii

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2014

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004)

8, ust.2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania:

1.       Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnego warsztatu pracy

2.       Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu języka angielskiego i chemii

3.       Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołach Przedmiotowych

4.       Podejmowanie działań mających na celu indywidualizację procesu nauczania

Formy realizacji:

1.       Opracowanie i gromadzenie nowych pomocy dydaktycznych

2.       Poszerzanie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania i ich praktyczne wykorzystanie

3.       Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków  obcych i chemii w celu wzbogacenia warsztatu pracy

4.       Lektura czasopism anglojęzycznych i chemicznych

5.       Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez różne ośrodki kształcenia nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku

6.       Uczestnictwo w zespołach zadaniowych powoływanych do opracowania różnych dokumentów szkolnych

7.       Uczestnictwo w Zespole ds. Projektów

8.       Opracowanie narzędzi diagnostycznych

9.       Diagnozowanie osiągnięć uczniów

10.   Praca z uczniem mającym problemy w nauce, o specjalnych wymaganiach oraz uczniem zdolnym

Terminy:

1.       Okres stażu

Dokumentacja:

1.       Zestawy ćwiczeń i testów

2.       Scenariusze zajęć

3.       Skatalogowana baza literatury, czasopism i stron internetowych

4.       Certyfikaty, notatki, zaświadczenia

5.       Potwierdzenia dyrektora szkoły

6.       Dokumentacja szkolna

7.       Testy kompetencji, ankiety

 8, ust.2, pkt 2

Zadania:

1.       Wykorzystanie w pracy internetu

2.       Stosowanie techniki komputerowej w pracy dydaktycznej

Formy realizacji:

1.       Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego

2.       Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami

3.       Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego i chemii

4.       Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej

5.       Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników

6.       Prowadzenie dziennika elektronicznego Librus

7.       Wykorzystanie sprzętu komputerowego do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów

8.       Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych

Terminy:

1.       Okres stażu

Dokumentacja:

1.       Notatki, zgromadzone pomoce dydaktyczne

2.       Zgromadzone materiały (prezentacje multimedialne, zestawy ćwiczeń, testy), wpisy w dzienniku, scenariusze lekcji

8, ust.2, pkt 3

Umiejętność  dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania:

1.       Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom

2.       Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń metod i form pracy

Formy realizacji:

1.       Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

2.       Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli

3.       Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych

4.       Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół

5.       Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych

6.       Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego

Termin:

1.       Okres stażu

Dokumentacja:

1.       Konspekty, potwierdzenia dyrektora szkoły, poświadczenia konkretnych osób

2.       Scenariusze, karty pracy

3.       Protokoły z posiedzeń

4.       Potwierdzenie publikacji

8, ust.2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania:

1.       Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Formy realizacji:

1.       Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego

Termin:

1.       Okres stażu

Dokumentacja:

1.       Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

8, ust.2, pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Zadania:

1.       Uzyskanie tytułu egzaminatora maturalnego z języka angielskiego

Formy realizacji:

1.       Uczestniczenie w szkoleniach w OKE w Jaworznie

Terminy:

1.       Wg harmonogramu OKE

Dokumentacja:

1.       Zaświadczenie

8, ust.2, pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania:

1.       Uczestnictwo w organizacji konkursów wewnątrzszkolnych

2.       Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły

3.       Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Formy realizacji:

1.       Organizowanie konkursów szkolnych z języka angielskiego i chemii

2.       Organizacja Dnia Języków Obcych

3.       Pomoc w organizowaniu Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej

4.       Współorganizowanie uroczystości i akademii szkolnych

5.       Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego

Terminy:

1.       Okres stażu

Dokumentacja:

1.       Dokumentacja szkolna

2.       Potwierdzenie dyrektora szkoły

3.       Publikacje na stronie internetowej szkoły

4.       Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

8, ust.2, pkt 4c

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania:

1.       Udział w akcjach charytatywnych

2.       Współpraca z rodzicami uczniów

3.       Współpraca z wydawnictwami

4.       Współpraca z pedagogiem szkolnym

Formy realizacji:

1.       Organizacja charytatywnych akcji szkolnych

2.       Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie zachowania i postępów w nauce

3.       Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprze pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych i chemii

4.       Rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych

Terminy:

1.       Okres stażu

Dokumentacja:

1.       Zaświadczenia

2.       Sprawozdania na stronie internetowej szkoły

3.       Potwierdzenia dyrektora szkoły

4.       Dokumentacja szkolna

8, ust.2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania:

1.       Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych

Formy realizacji:

1.       Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

2.       Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków

3.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !