Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego

Data dodania: 2017-05-29 11:46:00
Autor: Joanna Kudela

Chciałam podzielić się przygotowanym przeze mnie planem rozwoju zawodowego pedagoga szkolnego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Kudela

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce – Zdroju
Rozpoczęcie stażu – 1 wrzesień 2014 r.
Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego

I. WSTĘP
Przygotowując plan rozwoju zawodowego miałam na uwadze kierunek rozwoju placówki, w której pracuję, potrzeby i zainteresowania dzieci, a także własne zainteresowania i umiejętności, które mogą dać pozytywne efekty w oddziaływaniach pedagogicznych w pracy z dziećmi. Jednocześnie planując zadania, które umożliwią mi zdobycie awansu zawodowego uwzględniłam wymogi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393).

Realizując plan rozwoju zawodowego zamierzam dążyć do własnego rozwoju zawodowego poprzez poszerzanie swoich kompetencji, swojej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy. Zamierzam wykorzystywać nowoczesne metody pracy oraz realizować dodatkowe zadania, które wpłyną na podniesienie jakości pracy mojej szkoły.

Mój plan rozwoju ma charakter otwarty, dlatego w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania, których nie przewidziałam

w momencie pisania planu.


II. PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póź. zm.) - Rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393).


III. CELE:
W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zamierzam zrealizować następujące cele:
1. Doskonalenie jakości pracy opiekuńczo – wychowawczej.
2. Podejmowanie zadań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystywanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą

i doświadczeniem z innymi.
4. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
5. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
6. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela

dyplomowanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań;

 • udział w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej;

 

 • udział w spotkaniach grup roboczych w ramach powołanych Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”

wg harmonogramu spotkań zespołu

 

wg harmonogramu

protokoły z posiedzenia zespołów

 

 

potwierdzenie dyrektora szkoły

2.

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole przydzielonych przez dyrektora

 • współtworzenie dokumentów szkolnych: Planu Pracy Szkoły,

 

 

 

 • modyfikowanie Zestawu Procedur Szkolnych;

 • koordynator ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w szkole;

 • koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole;

- cały okres stażu

 • potwierdzenie dyrektora (wg przydziału czynności dodatkowych na każdy rok szkolny)

 

 • potwierdzenie dyrektora

3.

Poradnictwo i pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 • prowadzenie indywidualnych spotkań

 • konsultacje dla rodziców i uczniów;

 • pedagogizacja rodziców

 

cały okres stażu wg potrzeb

dziennik pracy pedagoga

4.

Praca diagnostyczna

 • diagnozowanie warunków życia

i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego:

 • wykorzystywanie nowych metod diagnostycznych

i terapeutycznych

 • diagnozowanie uczniów klas IV-VI pod względem czynionych postępów w trakcie pracy korekcyjnej ( uczniowie z diagnozą dysleksji rozwojowej)

 

cały okres stażu

 • dziennik pedagoga szkolnego

 • dziennik zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

 • sprawozdania z pracy pedagoga

 

5.

Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów

 • prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej;

 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

 • prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii;

 • prowadzenie zajęć wychowawczych;

- cały okres stażu

- dzienniki zajęć dodatkowych

 • sprawozdania z realizacji

zajęć

6.

Działania z zakresu profilaktyki szkolnej

 • Praca z uczniami wymagającymi szczególnej opieki i pomocy wychowawczej:

 1. rozmowy z uczniami mające na celu mobilizowanie ich do właściwego zachowania, właściwej relacji z rówieśnikami

 2. prowadzenie obserwacji tych uczniów

 3. rozpoznawanie sposobu spędzania przez nich wolnego czasu

 • Prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki wychowawczej klasach IV – VI

 • Udział w Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie – program Safer Internet

 • Organizacja i koordynacja na terenie szkoły działań wynikających z konkursu „Odblaskowa szkoła”

 • Organizacja konkursów szkolnych

 1. Mówię NIE jestem COOL”

 2. konkursów wynikających z

przystąpienia do „OKBDI”

 • Współpraca przy szkolnym programie profilaktyki prozdrowotnej „Wiem, co jem”

 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego (częste rozmowy z uczniami – mobilizowanie ich do właściwego zachowania)

 • Koordynacja akcji: ,,Owoce w szkole”

 • Organizacja i koordynacja akcji

,, Pomóżmy św. Mikołajowi”

 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze:

 1. udzielanie porad

 2. wspólne wypracowywanie form pracy z uczniami

 • organizowanie pogadanek dla uczniów ze specjalistami

 

cały okres stażu

 • dziennik pedagoga szkolnego

 • sprawozdania z pracy pedagoga

7.

Dokonywanie ewaluacji własnych działań terapeutycznych

 • ewaluacja postępów uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego;

 • ankieta ewaluacyjna

cały okres stażu

 • dzienniki zajęć dodatkowych;

 • wyniki analizy ankiety

8.

Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego, uzyskanie dodatkowych kompetencji pedagogicznych

 • uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym

 • szkolenia on - line

cały okres stażu

kserokopie zaświadczeń

9.

Samokształcenie

 • samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej

 • korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych

cały okres stażu

sprawozdania z pracy pedagoga

10.

Planowanie pracy pedagoga szkolnego

 • plan pracy pedagoga szkolnego uwzględniający specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz potrzeby

wrzesień 2014; wrzesień 2015; wrzesień 2016;

plany pracy pedagoga

11.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

 • gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)

 • napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;-

 • złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym;

cały okres stażu

założenie teczki awans zawodowy; 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji

 • wykorzystanie technologii komputerowej do:

 1. sporządzanie narzędzi diagnostycznych,

 2. opracowywania różnorodnych kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczych i terapeutycznych,

 3. opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych, dyplomów, zaproszeń,

 • wykorzystanie komputera do sporządzania sprawozdań z działalności pedagoga szkolnego;

 • Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !