Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Ekologia

Data dodania: 2011-05-31 22:26:50
Autor: Iwona Wiśniewska

Test z ekologi jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Celem tej publikacji jest możliwość dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami.

Nazwisko i imię .............................................

Klasa ...........................

Data ...........................

Grupa  A

 

Test sprawdzający wiadomości z ekologii

P O W O D Z E N I A

 

TEST Z EKOLOGII

1. Ekosystem to podstawowa jednostka funkcjonalna w przyrodzie, stanowiąca układ złożony z:

 1. producentów, konsumentów, destruentów
 2. materii i energii
 3. biocenozy i biotopu
 4. zespołu różnych populacji

2. Nauka dotycząca wzajemnych zależności organizmów i ich środowiska to:

 1. etiologia
 2. ekologia
 3. sozologia
 4. antropologia

3. Biotopem nazywamy:

 1. teren zajmowany przez biocenozę wraz z czynnikami nieożywionymi
 2. zespół populacji różnych gatunków
 3. jezioro, staw, morze
 4. zespół populacji ze wszystkimi zależnościami jakie między nimi zachodzą

4. Biocenozę stawu tworzą:

 1. wszystkie organizmy żyjące w stawie, powiązane różnymi zależnościami
 2. organizmy tego samego gatunku wzajemnie na siebie oddziałujące
 3. wszystkie rośliny, które są producentami pokarmu
 4. wszystkie zwierzęta roślinożerne i drapieżne, żyjące w stawie                        

5. Populacja – to zbiór osobników jednego gatunku, wzajemnie na siebie wpływających, zamieszkujących ten sam teren. Jedną populację tworzą:

 1. mrówki w lesie iglastym i liściastym
 2. lipy szerokolistne w Warszawie i Szczecinie
 3. dęby szypułkowe i dęby bezszypułkowe w Ciechocinku
 4. bociany białe we wsi Janówek

6. Rośliny zielone są pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego, dlatego że:

 1. pobierają dwutlenek węgla i wodę
 2. pobierają wodę i sole mineralne
 3. budują związki organiczne
 4. pobierają tlen z powietrza lub z wody

7. Destruenci to:

 1. organizmy pasożytujące na roślinach
 2. organizmy rozkładające martwą materię organiczną
 3. organizmy pasożytujące na zwierzętach
 4. organizmy żyjące w symbiozie                                                                          

8.Liczba osobników populacji przypadająca na jednostkę powierzchni to :

 1. liczebność
 2. rozmieszczenie
 3. imigracja
 4. zagęszczenie

9. W określeniu mniszek lekarski zawarta jest nazwa:

 1. gatunku, rodziny
 2. gromady, rodzaju
 3. gatunku, rodzaju
 4. rodziny, rodzaju                  

10. Produktywność ekosystemu zależy od:

 1. nasłonecznienia
 2. ilości wody
 3. rodzaju gleby
 4. wszystkich wyżej wymienionych czynników                                                                                                                                                                                

11. Porosty są przykładem mutualizmu między grzybami i glonami. Mutualizmem nazywamy:

 1. okresowe współżycie dwóch gatunków
 2. współżycie dwóch gatunków, z których jeden czerpie z tego korzyści
 3. nieodzowne, stałe współżycie dwóch gatunków
 4. wzajemne niekorzystne oddziaływanie dwóch gatunków

12. Ekosystem naturalny to:

 1. sad
 2. rezerwat przyrody
 3. park miejski
 4. pole uprawne

13. Podczas przepływu energii w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego :

 1. ubywa energii
 2. nie zmienia się ilość energii
 3. przybywa energii
 4. raz ubywa raz przybywa energii 

14. Rośliny synantropijne – wprowadzone do środowiska nieumyślnie przez człowieka, żyjące w otoczeniu budynków mieszkalnych i produkcyjnych, dróg oraz pól – bardzo często są roślinami wskaźnikowymi, ponieważ :

 1. występują w środowisku bardzo często
 2. mają szeroki zakres tolerancji ekologicznej na określone czynniki
 3. mają wąski zakres tolerancji ekologicznej
 4. świadczą o obecności człowieka na danym terenie

15. W którym punkcie umieszczone są zwierzęta należące do biofagów – roślinożerców, stanowiące drugie ogniwo łańcuchów pokarmowych ? :

 1. jeż, żubr, zając
 2. kret, dzik, płoć
 3. mszyce, koala, jedwabnik
 4. biedronka, jeleń, żyrafa

16. Erozja to powolne niszczenie warstwy gleby przez wodę i wiatr. Przyczyną erozji gleby nie jest :  

 1. stosowanie nawozów sztucznych
 2. usuwanie zarośli śródpolnych
 3. mechaniczna uprawa gleby
 4. zamiana lasów na pola uprawne

17. Produkcja biomasy przez producentów jest:

 1. mniejsza od produkcji konsumentów
 2. taka sama jak produkcja konsumentów
 3. największa
 4. najmniejsza                                                                                                         

18. Efekt cieplarniany to rezultat:

 1. podwyższenia ilości azotu w atmosferze
 2. zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze
 3. zmniejszenie ilości azotu w atmosferze
 4. podwyższenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze

19. Azot atmosferyczny:

 1. jest przyswajalny przez wszystkie organizmy
 2. nie jest przyswajalny dla żadnych organizmów
 3. jest przyswajalny przez niektóre bakterie
 4. jest przyswajalny tylko przez grzyby

20. Materia w ekosystemie:

 1. przepływa
 2. krąży
 3. przepływa i krąży
 4. stale jej ubywa

21. Pomniki przyrody to:

 1. obszary zespołu flory i fauny 
 2. tylko duże i stare drzewa
 3. cenne obiekty przyrody ożywionej lub martwej
 4. tereny o dużych walorach przyrodniczych

22. Dokończ zdanie.

Gatunki rzadkie i zagrożone wymarciem wpisywane są do ............................

......................................................................................................................................

23. Możliwości rozwoju organizmu warunkuje:

 1. czynnik, którego jest w nadmiarze
 2. wyłącznie składniki mineralne
 3. wyłącznie składnik pokarmowy
 4. czynnik, którego jest najmniej

24. Jaka jest największa ilość gatunków w łańcuchu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: