Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jan Paweł II — Wychowawca Młodych

Data dodania: 2010-06-04 15:46:29
Autor: Dorota Chmielewska

Zachęcam do skorzystania z materiałów, które przygotowałam w związku z przeprowadzaniem międzyszkolnego konkursu o Papieżu Polaku dla szkół podstawowych w mojej szkole.W pliku do pobrania znajdują się testy i pytania finałowe.

II EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

,,JAN PAWEŁ II – WYCHOWAWCA MŁODYCH”.

 

REGULAMIN  KONKURSU:

 

Cele konkursu:

1.Pogłębienie zainteresowania osobą i nauczaniem Jana Pawła II.

2.Poszerzanie współdziałania nauczycieli i katechetów w obszarze kształcenia uczniów.

3.Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa w pogłębianiu wiedzy, a nauczycielom i katechetom warunków twórczej pracy.

 

Adresaci:

Uczniowie nauczania blokowego wszystkich szkół podstawowych, czyli klas IV-VI.

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa……………..w …………………………...

 

Zakres materiału:

Do każdego z etapów konkursu uczniowie przygotowują się z odpowiednich materiałów, które przesyła organizator drogą elektroniczną po dokonaniu zgłoszenia uczniów z danej szkoły do udziału w konkursie.

1.Do pierwszego etapu uczniowie przygotowują się z materiałów, które dotyczą życiorysu Jana Pawła II.

2.Do drugiego etapu uczniowie przygotowują się z dotychczasowych materiałów oraz nowych materiałów dotyczących Światowych Dni Młodzieży.

3.Do trzeciego etapu uczniowie przygotowują się z dotychczas wymaganych materiałów, z dwóch fragmentów biblijnych: Mt 14, 22-33, Mk 10, 17 – 22 oraz fragmentów dwóch homilii i fragmentu Listu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II ,,Do Młodych całego świata Parati semper” z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży:

  • Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na placu Mickiewicza,

      3 czerwca 1997r. (część punktu 2)

  • Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte,

      12 czerwca 1987r. (część punktu 8)

  • List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II ,,Do Młodych całego świata Parati Semper” z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (punkt 14 pt.: ,,Młodość jako wzrastanie”).

 

Terminy zgłoszeń:

………………… r. –  do tej daty nauczyciele - opiekunowie, najlepiej drogą elektroniczną, zgłaszają udział szkoły
w konkursie.

W zgłoszeniu należy podać:

1.pełną nazwę i adres szkoły

2.imię, nazwisko i stanowisko nauczyciela - opiekuna

3.adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy

………………… r. – do tej daty nauczyciele - opiekunowie, najlepiej drogą elektroniczną, przesyłają dane uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału. W zgłoszeniu należy podać:

1.pełną nazwę i adres szkoły

2.imię, nazwisko i stanowisko nauczyciela - opiekuna

3.adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy

4.imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.

 

Terminy nadsyłania pytań przez organizatora:

Pytania, na arkuszu A 4, do I i II etapu konkursu dostarcza nauczycielom - opiekunom organizator konkursu drogą elektroniczną, z dwudniowym wyprzedzeniem, czyli: do …………….. (włącznie) do I etapu oraz do …………….(włącznie) do II etapu. Nauczyciel - opiekun we własnym zakresie powiela odpowiednią ilość egzemplarzy.

 

Terminy zgłoszeń do udziału w komisji:

Nauczyciele - opiekunowie uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału mogą zgłosić się do pracy w finałowej komisji konkursowej. Należy to uczynić, najlepiej drogą elektroniczną, nie później niż do ……………….. roku.
W zgłoszeniu należy podać:

1.pełną nazwę i adres szkoły

2.imię, nazwisko i stanowisko nauczyciela - opiekuna

3.adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy.

 

 

Terminy przebiegu poszczególnych etapów:

…………………..r. – przebieg I etapu 

…………………..r. – przebieg II etapu 

………………….. r. – finał w auli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa …………………………….w ………………………

Adres, nr tel. e-meil

 

Przebieg:

Konkurs odbywa się na trzech etapach: klasowym, szkolnym, międzyszkolnym.

Do konkursu przygotowują uczniów nauczyciele - opiekunowie organizując lekcje poświęcona osobie Jana Pawła II oraz organizując dodatkowe spotkania dokształcające.

 

Pierwszy etap rozgrywa się podczas jednej godziny lekcyjnej we wszystkich klasach IV-VI danej szkoły. Godzinę ustalają nauczyciele - opiekunowie odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu na terenie szkół, w których pracują, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ponieważ trzeba poprosić o współpracę wszystkich nauczycieli, którzy w tym czasie będą mieli w tych klasach lekcje. Tzn. wyżej wymienieni nauczyciele są proszeni o pomoc w czuwaniu nad prawidłowym jego przebiegiem. Będzie tutaj chodziło o rozdanie kart z pytaniami i krótkie wyjaśnienie oraz dopilnowanie, aby uczniowie nie odpisywali od siebie. Uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań w ciągu 40 minut. Prace uczniów sprawdza nauczyciel - opiekun oraz  nauczyciele z grona pedagogicznego, których może zaprosić do współpracy. Testy należy sprawdzić zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i przechować je do końca konkursu. Z każdej klasy należy wybrać trzech uczniów, których prace uzyskały największą ilość punktów. Następnie uczniowie ci biorą udział w II etapie konkursu. Jeżeli będzie większa ilość uczniów, którzy uzyskają tą samą, najwyższą ilość punktów, to nauczyciel - opiekun organizuje samodzielnie, w ustalonym przez siebie terminie ,,dogrywkę” (najlepiej po lekcjach).

 

Drugi etap ma miejsce po lekcjach lub za zgodą dyrektora w czasie lekcji, na terenie szkoły która bierze udział
w konkursie. Nauczyciel - opiekun w porozumieniu z dyrektorem ustala godzinę konkursu. Mogą do niego przystąpić trzej uczniowie z każdej klasy nauczania blokowego, wyłonieni w pierwszym etapie. Uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań w ciągu 40 minut. Nad prawidłowym przebiegiem II etapu czuwa nauczyciel – opiekun oraz nauczyciele z grona pedagogicznego, których może poprosić o współpracę. Prace uczniów sprawdza nauczyciel – opiekun z danej szkoły oraz nauczyciele z grona pedagogicznego, których może zaprosić do współpracy. Testy należy sprawdzić zgodnie z WSO i przechować je do końca konkursu. Należy wybrać dwóch uczniów ze szkoły, których prace uzyskały największą ilość punktów. Jeżeli będzie większa ilość uczniów, którzy uzyskają tą samą, najwyższą ilość punktów, to nauczyciel - opiekun organizuje samodzielnie w ustalonym przez siebie terminie ,,dogrywkę”.

 

Do trzeciego etapu przechodzą dwaj najlepsi uczniowie z każdej szkoły, która wzięła udział w konkursie. Finał ma formę ustną i odbywa się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie. Informacja dotycząca godziny rozpoczęcia finału zostanie dostarczona drogą elektroniczną wkrótce po przesłaniu danych tych uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału. Uczniowie odpowiadają według kolejności na trzy pytania za 1 punkt i za 2 punkty, które sami losują, z możliwością przeczytania ich z kartki. Osoba wcześniej wyznaczona czyta pytania na głos. Uczestnik konkursu odpowiada po krótkim namyśle. Komisja, w której skład może wejść po jednym nauczycielu ze szkół biorących udział w konkursie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem. Za poprawnie udzieloną odpowiedź komisja przyznaje odpowiednią ilość punktów. Sekretarz konkursu sumuje i zapisuje punkty na tablicy. Spośród finalistów wygrywają trzej uczniowie, zajmując kolejno 1, 2 i 3 miejsce w zależności od liczby zdobytych punktów. Jeśli uczniowie uzyskają tą samą ilość punktów, wówczas będą losować i odpowiadać na pytania tak długo, aż będzie można wyłonić trzech laureatów.

 

Ustalenia w sprawie nagród:

1.Trzej laureaci finału konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

2.Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

3.Nagrody za udział w I i II etapie konkursu zapewniają nauczyciele-opiekunowie we własnym zakresie.

 

Uwagi organizacyjne:

Uczniowie biorący udział w finale mogą być bardzo zdenerwowani, dlatego od samego początku warto wzmacniać ich pozytywnie.

Ponieważ potrzebny jest czas na wypisanie dyplomów i nagród, dlatego uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w Akademii poświęconej Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.

Potem odbędzie się rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.

 

 

MATERIAŁY DLA UCZNIA DO I – KLASOWEGO – ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

,,JAN PAWEŁ II – WYCHOWAWCA MŁODYCH”

Papież Jan Paweł II - zarys biograficzny 

Karol Józef Wojtyła przychodzi na świat 18 maja 1920r. jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach. Ochrzczony w kościele pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. W wieku 9 lat umiera mu matka, trzy lata później odchodzi do wieczności jego brat Edmund. W dzieciństwie najczęściej nazywano go Lolek. Jest zdolny i wysportowany. Gra w piłkę (bramkarz), jeździ na łyżwach i nartach, lubi górskie wycieczki. Jest celującym uczniem i lubianym kolegą. Karol gra także w kółku teatralnym. Spośród innych wyróżnia go ogromna wiara. Jest ministrantem.

Uczęszcza do Szkoły Powszechnej, a następnie do Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity. W maju 1938r. zdaje maturę, a następnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (polonistyka). Wówczas mieszka w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 10. Wybuch II wojny światowej zmusza go do przerwania nauki. Pracuje w kamieniołomach. Na początku 1941r. ciężko przeżywa śmierć ojca, który jak mówi był dla niego ostatnią tak bliską osobą w jego życiu. Rok później rozpoczyna studia jako kleryk zakonspirowanego (podziemnego) Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. 1 listopada 1946r. otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Adama Sapiehy. Następnego dnia w Krypcie św. Leonarda na Wawelu odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą prymicyjną. Dwa tygodnie później wyjeżdża na studia do Rzymu, gdzie składa podanie o przyjęcie na Papieski Uniwersytet Angelicum. Studia kończy w 1948r. z najlepszym wynikiem, ale tytuł doktora teologii otrzymuje w Polsce. Po powrocie ze studiów, ks. Wojtyła objął posadę wikarego w parafii Niegowić. Następnie zostaje powołany na nową placówkę, kościół św. Floriana, w Krakowie. Jest wykładowcą w seminariach między innymi w Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Lublinie.

 

W 1958r. Karol Wojtyła otrzymuje uroczystą sakrę biskupią, a jako swoje zawołanie wybiera słowa, które odnoszą się do Maryi: "Totus Tuus" (Cały Twój). Jest wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Wielokrotnie odwiedza sanktuarium maryjne w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie modli się przed Obrazem Czarnej Madonny. O godzinie 12.00  w południe odmawia modlitwę Anioł Pański, a o 21.00 Apel Jasnogórski. Jego ulubioną modlitwą jest różaniec. W latach 1962-1965 uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II. ). Należy do osób, które najczęściej zabierają głos. W 1963r. ks. biskup Wojtyła zostaje arcybiskupem, a w 1967r. papież Paweł VI mianuje go kardynałem. Jego autorytet wzrasta w Watykanie i na świecie. Jest członkiem czterech kongregacji, między innymi Kongregacji Wychowania Katolickiego. Po śmierci papieża Jana Pawła I, Karol Wojtyła udaje się na jego pogrzeb i bierze udział w konklawe (zgromadzeniu kardynałów wybierających spośród siebie papieża). 16 października 1978r. zapada wyrok konklawe wskazujący na Karola Wojtyłę. I tak rozpoczyna się nowy pontyfikat papieża Polaka, który wybrał imię Jana Pawła II. Jest pierwszym papieżem Słowianinem, pierwszym papieżem Polakiem, a dla Włochów pierwszym cudzoziemcem po 455 latach papiestwa włoskiego. Teolog, pisarz, poeta. Nie sposób nie wspomnieć o zamachu na jego życie, w dniu 13 maja 1981r. Papież zostaje postrzelony na Placu św. Piotra przez zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Jan Paweł II przebacza swojemu niedoszłemu zabójcy, a nawet w grudniu 1983 odwiedza go w więzieniu. 

Angażuje się w walkę z nędzą i niesprawiedliwością społeczną oraz w działalność na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Jan Paweł II jest najwięcej podróżującym i pielgrzymującym papieżem w historii Kościoła. W ciągu 27 lat swojego pontyfikatu odbywa w sumie 104 zagraniczne podróże do 129 krajów na wszystkich kontynentach. Niesie Słowo Boże i słowa pokoju do ludów świata. Do swojej Ojczyzny pielgrzymuje w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Wprowadza Kościół w trzecie tysiąclecie. Umiera 02 kwietnia 2005r. o godzinie 21.37. Obecnie Papieżem jest Benedykt XVI, czyli Józef Ratzinger.

 

 

MATERIAŁY DLA UCZNIA DO II ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU PAPIESKIEGO ,,JAN PAWEŁ II – WYCHOWAWCA MŁODYCH”

Historia Światowych Dni Młodzieży

31 marca 1985r. - Wielkie spotkanie młodych z Janem Pawłem II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w Rzymie na Placu św. Piotra w Niedzielę Palmową. Tego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II  przekazuje młodzieży List Apostolski do młodych całego świata oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. To początek pielgrzymowania młodych przez ziemię.

Światowe Dni Młodzieży obchodzone są co roku w Niedzielę Palmową i przybierają wymiar diecezjalny, a co kilka lat także międzynarodowy. Światowe Dni Młodzieży o wymiarze międzynarodowym  miały kolejno  miejsce w: Rzymie we Włoszech w 1985r., w Buenos Aires w Argentynie w 1987r., w Santiago de Compostela (czytaj kompostela) w Hiszpanii w 1989r., w Częstochowie w Polsce w 1991r., w Denver w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1993r., w Manilii na Filipinach w 1995r., w Paryżu we Francji w 1997r., w Rzymie we Włoszech w 2000r., w Toronto w Kanadzie w 2002r., w Kolonii w Niemczech w 2005r. Ostatnie, czyli XXIII Światowe Dni Młodzieży miały miejsce w Sydney w Australii w 2008r. W dwóch ostatnich ŚDM brał udział Ojciec Święty Benedykt XVI.

VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony był w Polsce pod hasłem: ,, Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Od 14 do 15 sierpnia 1991r. Papież przekazał młodym zgromadzonym w Częstochowie na Jasnej Górze...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !