Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Moje metody nauczania przyrody

Data dodania: 2006-07-24 06:55:30
Współczesny nauczyciel powinien być organizatorem procesunauczania– uczenia się. Jego najważniejszym zadaniem nie powinno byćtylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanieumiejętności, zachowań i postaw, czyli stymulowanie ucznia dostosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Metodyaktywizujące w nauczaniu przyrody pozwalają na przyswajanie nowejwiedzy, rozwijanie własnych pomysłów, łatwiejsze komunikowanie się, atakże uczą dyskusji i podejmowania trudnych decyzji.
Burza mózgów jest to metoda służąca rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy. Pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność, uczy przedstawiania własnych pomysłów.

Sposób realizacji:
 1. Nauczyciel podaje problem i zapisuje go na tablicy.
 2. Przygotowuje środki pomocnicze (tablice, arkusze papieru, flamastry).
 3. Podaje reguły burzy mózgów.
 4. Dzieli klasę na zespoły i wybiera z uczniami lidera zespołu.
 5. Uzasadnia potrzebę zajęcia się tym problemem.
 6. Zespoły podają możliwe rozwiązania.
 7. Uczniowie analizują pomysły i wybierają najlepszy.
 8. Liderzy zespołów przedstawiają propozycję rozwiązania problemu na forum całej klasy.
 9. Oceniamy pomysły przez zespół ekspertów.
 10. Wybieramy najlepszy pomysł – rozwiązanie.
Dyskusja panelowa to metoda skutecznego porozumiewania się między ludźmi w różnych sytuacjach. Przygotowuje uczniów do prezentacji własnego stanowiska.

Sposób realizacji:
 1. Nauczyciel wspólnie z klasą wybiera temat do dyskusji lub podaje problem
 2. Przydziela role jaką będą odgrywać uczniowie w trakcie dyskusji: (ekspert ,moderator ,uczestnik)
 3. Uczniowie przygotowują się w domu do roli ekspertów i uczestników. W tym celu zdobywają jak najwięcej informacji na dany temat.
 4. Uczniowie będący w roli ekspertów przedstawiają własne poglądy na dany temat.
 5. Uczestnicy forum dyskutują i ustosunkowują się do wypowiedzi ekspertów.
 6. Moderator zapisuje wszystkie przedstawione przez ekspertów tezy i wnioski na plakacie (tablicy).
 7. Nauczyciel wybiera wspólnie z klasą najlepsze rozwiązania i dokonuje ich oceny.
 8. Uczniowie zapisują pod wnioskami swoją ocenę rozwiązania kolegów z sąsiedniej grupy.
Obserwacja to metoda poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Polega na planowy i celowym postrzeganiu przedmiotów, procesów i zjawisk.

Sposób realizacji:
 1. Nauczyciel przedstawia uczniom cel i sposób prowadzenia obserwacji.
 2. Dzieli klasę na zespoły , których zadaniem jest prowadzenie różnych obserwacji.
 3. Uczniowie prowadzą obserwację pośrednią lub bezpośrednią.
 4. Rozwiązują poszczególne zadania zawarte w kartach pracy.
 5. Zapisują wyniki swoich obserwacji w postaci notatek, schematów, rysunków.
 6. Nauczyciel wyjaśnia uczniom niezrozumiałe problemy i zjawiska, które powinni rozwiązać.
 7. Nauczyciel prowadzi dyskusję z uczniami na temat prowadzonej obserwacji .
 8. Uzupełnia wiedzę uczniów i dokonuje ewentualnych sprostowań.
Metoda projektów polega na samodzielnym zrealizowaniu przez uczniów zadania, które jest przygotowane i koordynowane przez nauczyciela. Metoda ta pozwala rozwijać umiejętność formułowania problemu, korzystania z różnych informacji i oceniania własnej pracy.

Sposób realizacji:
 1. Określenie z uczniami tematu projektu i wprowadzenie ich w zagadnienie.
 2. Wyjaśnienie przygotowanej wcześniej instrukcji.
 3. Uczniowie zbierają i opracowują informacje do danego tematu.
 4. Realizują zadania cząstkowe wynikające z podziału zadań.
 5. Opracowują sprawozdanie końcowe z wykonanego zadania.
 6. Liderzy grup przygotowują informacje.
 7. Prezentacja prac poszczególnych zespołów.
 8. Nauczyciel dokonuje z całym zespołem klasowym oceny pracy. Nauczyciel omawia z uczniami realizację projektu z punktu widzenia celów, jakie miał osiągnąć.
Inscenizacja to metoda służąca rozwiązywaniu problemów w twórczy sposób. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu inscenizacji danego zdarzenia, określonej sytuacji.

Sposób realizacji:
 1. Nauczyciel przygotuje scenariusz rozpatrywanego zdarzenia, który powinien zawierać: opis zdarzenia, charakterystykę postaci występujących w zdarzeniu, kolejność wydarzeń; dialog, czas przeznaczony na przeprowadzenie inscenizacji.
 2. Uczniowie sami przygotowują się do roli.
 3. Nauczyciel powierza role obserwatora tym uczniom, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w inscenizacji.
 4. Zadaniem uczniów jest sporządzenie arkusz obserwacji, który powinien zawierać opis zachowań uczestników inscenizacji, poprawność powierzonych im zadań, zgodność z faktami itd.
 5. Przeprowadzenie inscenizacji danego zdarzenia.
 6. Uczniowie odkrywają powierzone im role.
 7. Po zakończeniu inscenizacji następuje dyskusja nad rozwiązanym problemem.
 8. Zasady dyskusji nauczyciel wypisuje na plakacie i wywiesza w sali. 9. Obserwatorzy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !