Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie nauczyciela ubiegającego się o mianowanie. Agnieszka Wośko — nauczyciel geografii.

Data dodania: 2017-09-17 16:45:18

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Przedmiot Geografia

Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczął się dnia 1 września 2009 roku, a ukończył 31 maja 2012 r.

Plan Rozwoju Zawodowego przygotowałam na podstawie analizy najważniejszych dokumentów szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.

Przyjęte w Planie Rozwoju Zawodowego zadania realizowałam rytmicznie, modyfikując je w zależności od potrzeb szkoły. Plan jest dostosowany do wymagań stojących przed nauczycielem ubiegającym się o status nauczyciela mianowanego.

 Zadania zawarte w plan rozwoju zawodowego realizowałam zgodnie      z wymaganiami ujętymi w §4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 

-§ 7 ust. 2 pkt. 1:

 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,  dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

- § 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- § 7 ust. 2 pkt. 3 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- § 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

- § 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,   dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach

 

I.    Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

1. W związku z zapoznaniem się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego:

 • Rozporządzenie Ministra MEN z dnia 03.08.2000 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • Karty Nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczycieli . Autorzy  tekstów: Krystyna Wasiluk, Agnieszka Zielińska Gdańsk 2000 r.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r.;
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 2000 Karty Nauczyciela ze zmianami z 1997, 2000 r (Nowelizacja  ustawy Karty Nauczyciela. Tekst ustawy po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawa  z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela oraz  o zmianie niektórych innych ustaw).
 • Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 1 grudnia 2004 roku,
 • Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 14 listopada 2007 r.,

      zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego   przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.). 

2. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, zatwierdzony przez mgr Marka Pikułę – Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Dyrektor przydzielił mi opiekuna stażu –  mgr Danutę Perdeus.

3. Uczestniczyłam w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela” prowadzonym przez wykładowcę z Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, które odbyło się  04. XII 2009 r. w Zespole Szkół Gospodarczych.

4. Dokonałam analizy dokumentacji Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,
w tym:

 • Statutu szkoły
 • Planu rozwoju szkoły
 • Planu pracy szkoły
 • Planu wychowawczego

Poznałam i przeanalizowałam przepisy dotyczące zasad BHP na terenie szkoły.

 

II.        Współpraca z opiekunem stażu.

1. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu  mgr Danutą Perdeus z dniem 15 IX   2009 r.,  zawierając kontrakt.

W kontrakcie ustalono zakres opieki nad stażystą , obejmujący:

- cele i zadania opiekuna stażu w okresie stażu,

- cele i zadania nauczyciela kontraktowego w okresie stażu

Założonymi celami opiekuna w okresie stażu były:

a)      Analiza planu rozwoju zawodowego:

 • Zawarcie kontraktu.

b)      Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez:

 • Zapoznanie nauczyciela kontraktowego z organizacją pracy szkoły, zasadami jej funkcjonowania, ze szkolną dokumentacją, przypomnienie aktów prawnych dotyczących oświaty i działania szkoły,
 • Przypomnienie nauczycielowi kontraktowemu procedur awansu zawodowego,
 • Obserwacja i analiza zajęć nauczyciela kontraktowego,
 • Prezentacja własnych zajęć nauczycielowi stażyście,
 • Prezentacja własnego warsztatu pracy nauczycielowi kontraktowemu,
 • Pomoc nauczycielowi kontraktowemu w doskonaleniu zawodowym,
 • Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • Obserwacja podopiecznego w trakcie wykonywania zadań.

c)      Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego z uwzględnieniem:

 •  Kryteriów ustalonych w kontrakcie,
 • Wyników realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • Postępów w rozwoju kompetencji dydaktycznych, wychowawczych

 i opiekuńczych,

 • Sposobu dokumentacji dorobku zawodowego.

              Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu poprzez: wspólnie opracowany kontrakt oraz plan pracy, konsultacja planu rozwoju, opracowanie harmonogramu wzajemnej obserwacji zajęć, pozwoliły mi na sensowne zaplanowanie działań rozwoju zawodowego.

              Głównymi celami założonymi i realizowanymi przeze mnie w trakcie stażu było:

a)             Przeanalizowanie planu rozwoju zawodowego razem z opiekunem stażu. Zwrócenie szczególnej uwagi w planie na:

 • Zadania do zrealizowania (zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela)
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • Pogłębianie wiedzy, umiejętności i  zdobywanie nowych doświadczeń w pracy nauczyciela.

     Zawarcie kontraktu.

b)            Realizacja planu rozwoju zawodowego poprzez:

 • Poznanie organizacji pracy szkoły, zasad jej funkcjonowania, dokumentacji, aktów prawnych dotyczących oświaty i działania szkoły,
 • Przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela,
 • Uczestniczenie w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
 • Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu,
 • Wykorzystanie w swojej pracy technologii komputerowej,
 • Spotkania o różnym charakterze z opiekunem stażu w ramach stażu,
 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • Dokumentowanie przebiegu stażu,
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy
 • Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.

2. Podczas trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna wg ustalonego wcześniej harmonogramu:

 • w klasie 1 BT – „Klasyfikacja oddziaływań” – X 2009 r.,
 • w klasie 2 GT – „Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne” – XI 2009 r.,
 • w klasie 2 GT – „ Promieniotwórczość naturalna” –  I 2011 r.,
 • w klasie 1 AT – „Właściwości magnetyczne substancji” – III 2011 r.,
 • w klasie 4 GT – „Popraw sobie mózg – dieta a uczenie się” – XI 2011 r.

              Lekcje te omawiałam, wymieniałam uwagi oraz redagowałam karty obserwacji. Obserwowane lekcje i rozmowy z opiekunem dostarczyły mi bogatej wiedzy na temat metod pracy, w szczególności metod aktywizujących.

3. Na bieżąco dokumentowałam realizację poszczególnych zadań poprzez gromadzenie zaświadczeń, konspektów i kart obserwacji lekcji, wyników ankiet, itp. Czynności te pomogły mi w doskonaleniu umiejętności dokumentowania własnych działań.

4. W czerwcu 2010 r. i 2011 r.  wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekty sprawozdań cząstkowych. W maju 2012 r. opracowałam sprawozdanie całościowe za okres 01.09.2009 – 31.05.2012 r. podsumowujące moje dokonania w trakcie stażu.

 

III.      Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Aktywny udział

w pracach na rzecz szkoły.

1. W mojej działalności dydaktycznej w okresie stażu położyłam szczególny nacisk na zdobycie wiedzy na temat aktywizujących metod pracy (takich jak: metoda projektu, metoda SWOT, metaplan, burza mózgów) i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym.

2. Opracowałam  plany  wynikowe,   rozkłady  materiału   oraz   wymagania  edukacyjne ze sposobami sprawdzania osiągnięć ucznia dla klas I, II, III, IV Technikum, I i II klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniów o nauczaniu indywidualnym z przedmiotów:

- Geografia,

- Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska,

- Geografia turystyczna.

3. Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z:

- Geografii,

- Geografii z ochroną i kształtowaniem środowiska,

- Geografii turystycznej.

4.Opracowywałam testy, sprawdziany i prezentacje multimedialne. Dbałam o wystrój

i doposażenie nowej klasopracowni geograficznej (kolekcja skał, gazetki, materiały szkoleniowe).

5. Poprawiałam i opracowywałam wyniki próbnych egzaminów maturalnych z geografii w latach 2009/2011. Analizowałam wyniki matur właściwych z maja 2010 i 2011 r., zamieszczałam wyniki analiz w Dzienniku Protokołów Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii.

6. Prowadziłam Dziennik Protokołów Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii.

7. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego, Zespołu Wychowawczego, Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Geografii. Z posiedzeń tych czerpałam wskazówki i wiedzę pomocną w realizacji własnych zadań.

8. W roku 2011/2012 odpowiadałam za zebranie informacji o sposobie realizacji 19 h z Karty Nauczyciela od wszystkich nauczycieli uczących w ZSG i zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

9. Współpracowałam z rodzicami uczniów poprzez bieżące kontakty: telefoniczne, spotkania indywidualne, wywiadówki, wywiadówkę otwartą.

10. Współpracowałam z biblioteką szkolną w zakresie podnoszenia poziomu czytelnictwa w klasach 3 BT i 1 JT oraz w zakresie materiałów dydaktycznych.

Opisane powyżej działania pozwoliły mi zgłębiać zadania i pracę szkoły, rozwijać kontakty interpersonalne.

 

IV.      Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.

1. W trakcie stażu pracowałam w komisjach szkolnych lub byłam oddelegowana do innych szkół rzeszowskich m.in.: ZSS, ZSE  przy egzaminach zewnętrznych: maturalnym i zawodowym.                    

 W charakterze przewodniczącego, członka zespołu nadzorującego lub nauczyciela dyżurującego brałam udział w pracach komisji przy:

-  próbnym egzaminie maturalnym w latach 2009 – 2011,

-  próbnym egzaminie zawodowym w latach 2010 – 2011,
-  egzaminie maturalnym w latach 2010 – 2012,

-  egzaminie zawodowym w latach 2010 – 2011. 

2. W latach 2009 – 2012 pracowałam w komisjach przy egzaminach poprawkowych i egzaminach klasyfikacyjnych z przedmiotu geografia.

3. Na przełomie VI – VII 2011 r. uczestniczyłam w pracach Komisji Rekrutacyjnej, jako przyszły wychowawca klasy I o profilu: technik obsługi turystycznej. 

4. Zostałam powołana wraz z innymi nauczycielami do wywiadu grupowego podczas Ewaluacji Pracy Szkoły w 2011 r. w obszarach:

 • „ Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły
 • „ Procesy zachodzące w szkole”- realizacja przyjętej w szkole koncepcji pracy szkoły..
 • „ Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym”
 • „ Zarządzanie Szkołą”

 Wspólnie z kolegami analizowałam dokumentację szkolną.

5. Uczestniczyłam w pracy zespołów międzyprzedmiotowych układających nowe programy nauczania i korelacje w ramach Nowej Podstawy Programowej w zawodach technik hotelarz i technik technologii odzieży.

6. Uczestniczyłam w pracach komisji zaliczającej praktyki zawodowe klasy 1 JT – V 2012 r.

 

V.      Popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu.

1. Prowadziłam konsultacje maturalne z geografii na poziomie podstawowym
i rozszerzonym w latach 2009 –  2012, podczas których pomagałam uczniom opanować wiedzę i umiejętności sprawiające im problemy. Moje zajęcia pozwoliły lepiej przygotować się uczniom do egzaminów końcowych.

2. Prowadziłam konsultacje i zajęcia wyrównawcze z geografii zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów przez cały okres stażu. 

3.  Wzięłam udział z klasą 1 JT  - technik obsługi turystycznej -  w Kalejdoskopie Podróżniczym – 04. XI 2011 r. Jest to impreza o charakterze turystycznym, zorganizowana przez WDK w Rzeszowie. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy jest pierwszą tego typu imprezą festiwalową w województwie podkarpackim, która jest kierowana do zainteresowanych turystyką, podróżami oraz aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. W czasie Kalejdoskopu wzięliśmy udział w trzech spotkaniach: m.in. z Krzysztofem Skokiem, który przebył trasę z Sopotu do Pekinu, z Mikołajem Gołachowskim, który opowiadał o zwierzętach Antarktyki i z Arkadiuszem Ziembą, dzięki któremu poznaliśmy kulturę tubylców z Madagaskaru. Uważam, że udział w tego typu wykładach jest wspaniałą lekcją, gdyż umożliwia poznanie miejsc z różnych względów niedostępnych, jest niezwykle kształcący i koniecznie potrzebny, szczególnie dla klas turystycznych.

4. Przygotowywana przeze mnie młodzież brała udział w konkursach o tematyce, geograficznej, ekologicznej i plastycznej – przez co rozbudzałam ich ciekawość geograficzną, propagowałam wiedzę i modę ekologiczną a także rozwijałam w nich wrażliwość artystyczną.   W czasie stażu byłam szkolnym organizatorem konkursów:

 • Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEOPLANETA – XI 2011 r.
 •  Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKOPLANETA – w formie testowej – III 2012 r., w formie graficznej –  I 2012 r.
 • Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o tematyce przyrodniczej – TĘCZA –  XII 2010 r., XII 2011 r.

- w  roku 2011 w Konkursie TĘCZA uczennica Krystyna Kapusta  z klasy 2 GT otrzymała wyróżnienie II stopnia na szczeblu krajowym i nagrodę w formie wydawnictwa encyklopedycznego,

- w roku 2012, ta sama uczennica zdobyła wyróżnienie I stopnia na szczeblu krajowym            i nagrodę rzeczową w formie odtwarzacza mp3. Wyniki (imię i nazwisko uczennicy i nazwa szkoły) zostały opublikowane na stronie http://www.suwikr.pl/.

 

VI.    Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej  i Zespołu Wychowawczego:

 

v  „Uczeń i szkoła wobec problemu uzależnień” – Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Rzeszowie – X 2009 r.,

v  „Awans zawodowy nauczycieli” - IDN „Solidarność – XII 2009 r.,

v  „Jak być dobrym wychowawcą” –  I 2010 r.

v  „Higiena głosu – warsztaty z emisji głosu” –  X 2010 r.

v  „Działanie złego ducha” – wykład z ks. Egzorcystą –  III 2011 r.,

v  „Komunikacja Interpersonalna w świetle teorii analizy transakcyjnej” –   III 2011 r.,

v  „Prowadzenie dziennika szkolnego” – IX 2011 r.,

v  „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – indywidualizacja nauczania” – X 2011 r.

v  „Ocenianie kształtujące – wprowadzenie w projekt” – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – XI 2011 r.,

v  Konstruowanie programów nauczania i monitorowanie realizacji podstawy programowej – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – III 2012 r.,

v  „Ochrona danych osobowych” – III 2012 r.,

v  „Uczeń z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” – IV   2012 r.,

v  „Komunikacja w procesie edukacyjnym – dialog, słuchanie, cisza i milczenie w wychowaniu” – V 2012 r.

v  Szkolenia członków zespołów nadzorujących przez egzaminami maturalnymi  i zawodowymi  w latach 2009 – 2012.

 

2. Studiowałam na bieżąco literaturę fachową z zakresu geografii:

 

v  Kassenberg A., Arcipowska A., 2009, „Małe ABC ochrony klimatu”, Wyd. Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Polska Zielona Sieć, Kraków,

v  Mizerski W.,2000, „Geologia dynamiczna dla geografów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

v  Otok S., 2000, „Geografia Polityczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

v  Schittenhelm K.M., 2006, „Gwiazdy, gwiazdozbiory, planety”, Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa,

v  Woś A., 2002, „Meteorologia dla Geografów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

v  Praca zbiorowa pod red. Dziopak B., Sikora M., 1993, „Młodzi Przyjaciele Ziemi – działania ekologiczne”, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny           w Tarnobrzegu.

v  Praca zbiorowa pod red. Fronczak J., 2006, „Ilustrowany Atlas Polski: nasza ojczyzna, mapy, informacje, krajobrazy” Wyd. Reader’s Digest, Warszawa,

v  Praca zbiorowa pod red. Olszewska E., 2000, „Geografia Państw Świata”, wyd. Muza, Warszawa,

v  Praca zbiorowa pod red. Warszyńska J., 2003, „Geografia Turystyczna Świata – cz.1, cz.2”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

v  „Geografia – Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 2011/2012”, 2011, wyd. Nowa Era, Warszawa,

v  Prenumeruje pismo National Geographic od 2008 r.

 

3. Nawiązałam współpracę z wydawnictwami pedagogicznymi: wydawnictwem     Operon i Nowa Era czego efektem było pozyskanie nowych publikacji oraz uczestnictwo                    w szkoleniach i warsztatach:

v  „Nowa podstawa programowa. Rewolucja w nauczaniu geografii?” – XI 2011 r.

v  „Oblicza geografii społeczno – ekonomicznej. Inspirujące pomysły na lekcję. Rozmieszczenie ludności na świecie. – dr M. Barwiński” – III     2012 r.,

v  „Kolumbia – Serce Świata” – z podróżnikiem Dominikiem Bacem – V   2012 r.

 

 

§ 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 

 

I.         Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.

1. Diagnozowałam sytuację uczniów, a szczególnie uczniów klasy 3BT, w której pełniłam obowiązki wychowawcy oraz klasy 1 JT, w której obecnie pełnię funkcję wychowawcy poprzez ankietowanie, rozmowy. Poszukiwałam rozwiązań, udzielałam uczniom pomocy.

2. Opracowałam tematykę lekcji wychowawczych dla klas 3 BT oraz 1 JT, zatwierdzoną przez Dyrekcję oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

3. Przeprowadzałam spotkania wywiadówkowe z rodzicami klas: 3 BT w roku szkolnym 2009/2010, 3 AT – wywiadówka semestralna w zastępstwie za wychowawcę  w  roku  szkolnym  2010/2011,  1 JT  w  roku szkolnym  2011/2012.

4. Współpracowałam z rodzicami uczniów, w szczególności swoich wychowanków
w zakresie organizacji życia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !