Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

Data dodania: 2020-01-09 12:38:31

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela uzyskała w dniu 15 listopada 2019 r. kolejny swój tekst jednolity ujęty w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Tekst jednolity Karty Nauczyciela zawiera między innymi uregulowania opublikowane 11 lipca 2019 r. w Dz. U. — poz. 1287 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 września 2019 r.

  I. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela uzyskała w dniu 15 listopada 2019 r. kolejny swój tekst jednolity ujęty w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

2. Tekst jednolity Karty Nauczyciela zawiera między innymi uregulowania opublikowane 11 lipca 2019 r. w Dz. U. - poz. 1287 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 września 2019 r.

Zmiany te między innymi dotyczą postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, a dokładniej zapisów art. 75, 85, 85b, 85j i 85o ustawy Karta Nauczyciela.

II. Najważniejsze zmiany w zapisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli:

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Od 1 września 2019 r. wymienionych kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę (to odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa), zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego przy wojewodzie dla nauczycieli, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

2. Rzecznik dyscyplinarny powołany przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie organu, który go powołał.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Po zmianach przepisów postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje się, jeżeli: 

1) postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela;

2) za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową, chyba że popełniony czyn narusza prawa i dobro dziecka;

3) nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych oświaty;

4) nauczyciel zmarł;

5) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się;

6) nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

3. Od 1 września 2019 r. po otrzymaniu wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje:

1) postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego albo

2) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli:

a) postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela zarzucanego mu czynu,

b) zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela,

c) za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową, chyba że popełniony czyn narusza prawa i dobro dziecka,

d) nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych oświaty,

e) nauczyciel zmarł,

f) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się,

g) nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

4. Po zmianach przepisów, w przypadku kiedy komisja dyscyplinarna wydała postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu rozprawy wydaje ona orzeczenie o:

1) ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości lub w części zarzucanego mu czynu i wymierza karę dyscyplinarną, albo

2) uniewinnieniu, w przypadku gdy:

a) postępowanie dyscyplinarne nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela zarzucanego mu czynu,

b) zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela, albo

3) umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli:

a) za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, chyba że popełniony czyn narusza prawa i dobro dziecka,

b) nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych oświaty,

c) nauczyciel zmarł,

d) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się,

e) nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

5. Generalnie (przy istnieniu wyjątków) postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !