Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD - Nowe możliwości diagnozy i terapii

Prowadzący: Renata Borowiecka

Termin: 16 maja 2016 r. (poniedziałek)

Koszt: 150 zł

Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Godziny:  09:30 — 14:30

Czas trwania: 6 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.

OPIS:

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:
·         kłopoty z koncentracją uwagi,
·         skupieniem się na głosie nauczyciela,
·         brzydkie pismo z błędami,
·         trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
·          trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
·         myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
·         brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
·          konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,           

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania dźwięków.
Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

CEL SZKOLENIA:

Celem   szkolenia   jest  zapoznanie   uczestników   z symptomami i diagnostyką  CAPD  oraz  przedstawienie  form  terapii.

PROGRAM SZKOLENIA:

Nowe możliwości diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C) APD.

1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego;
a) definicja,
b) objawy,
c) przyczyny,
d) profile kliniczne dzieci z (C) APD
e) współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z ADHD, dysleksją, SLI, autyzmem, Zespołem Aspergera

2. Diagnoza (C) APD;
a) interdyscyplinarny charakter  diagnozy (C) APD,
b)  kwestionariusze,
c) prezentacja  baterii testów  behawioralnych oceniających  najważniejsze funkcje słuchowe :
— test  rozumienia mowy w szumie,
— test sekwencji częstotliwości (FPT),
— test sekwencji długości (DPT),
— test rozdzielnouszny liczbowy (test dychotyczny, DDT)
— test wykrywania przerw w szumie (GDT)
d) testy elektrofizjologiczne,
e) miejsce diagnozy wyższych funkcji słuchowych w diagnozie dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się
f)  aktualne możliwości diagnozy (C) APD w placówkach oświatowych.

3. Terapia (C) APD ;
a)  poprawa środowiska akustycznego w szkole
b)  specjalistyczny trening słuchowy:
-  przegląd dostępnych treningów słuchowych, form pomocy,
— dobór właściwej formy terapii słuchowej do trudności dziecka,
c) rola terapii pedagogicznej, psychologicznej
d) wspomagające rola terapeuty integracji sensorycznej dla jednego z profili (C) APD


Więcej informacji na stronie http://www.cwro.edu.pl/

Zapraszamy!!!