Regulamin

REGULAMINY

 

Regulamin korzystania z serwisu literka.pl

Warunki sprzedaży abonamentów i funkcjonowania serwisu www.literka.pl

Warunki sprzedaży produktów i funkcjonowania sklepu internetowego w serwisie www.literka.pl:

 

Regulamin korzystania z serwisu literka.pl

 1. Akceptacja Warunków Używania
  Za każdym razem, gdy używasz lub uzyskujesz dostęp do naszego serwisu wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków używania serwisu. Jeśli używasz konkretnej usługi lub całego serwisu, podlegasz zasadom lub wytycznym dotyczącym tych usług i są one załącznikiem do tych Warunków używania serwisu. Zobacz również naszą Politykę prywatności.
 2. Nasz serwis.
  Nasz serwis WWW i usługi oferowane Tobie w jego ramach są dostępne na bazie "TAK JAK JEST". Zgadzasz się, że właściciele tego serwisu mają wyłączne prawo i w każdej chwili, bez żadnej informacji czy zobowiązań, mogą modyfikować zawartość serwisu, zaprzestać jego rozwijania, zaprzestać oferowania jego usług, skasować dane udostępnione przez Ciebie, jakkolwiek tymczasowo lub na stałe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.
 3. Twoja odpowiedzialność i zobowiązania wynikające z rejestracji.
  Aby móc korzystać z większości usług naszego serwisu musisz zarejestrować się i założyć konto w naszym serwisie godząc się na udostępnianie potrzebnych informacji. Podczas rejestracji jawnie godzisz się na Warunki użycia serwisu i ewentualne poprawki w jego treści, które mogą mieć miejsce od czasu do czasu.
 4. Polityka prywatności.
  Dane rejestracyjne i inne osobowo identyfikowalne informacje, które możemy gromadzić podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.
 5. Rejestracja i hasło.
  Jesteś osobiście odpowiedzialny za poufność przechowywania Twojego hasła dostępu do Twojego konta i za każde użycie serwisu z wykorzystaniem Twojego konta i/lub nazwy użytkownika jakkolwiek autoryzowanych przez Ciebie jak i nie.
 6. Zawartość serwisu.
  Zgadzasz się, że wszystkie informacje lub dane dowolnego typu, czy to tekstowe, oprogramowanie, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafiki, filmy lub inne materiały ("Zawartość"), publicznie lub prywatnie udostępnione są udostępniane na odpowiedzialność osoby, której konto użytkownika zostało wykorzystane do udostępnienia tych danych. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Ciebie za żadną Zawartość, która może pojawić się w naszym serwisie ani za żadne błędy lub zaniedbania.
  Wyrażasz zgodę bez żadnych wyjątków, że używając naszego serwisu WWW lub dowolnej usługi, którą on udostępnia nie będziesz:
  1. udostępniał żadnej Zawartości lub wykonywał czynności, będących niezgodnymi z prawem, nielegalnymi, szkodliwymi, zamierzeniu mającej zaszkodzić działaniu tego serwisu WWW lub którejś z oferowanych usług;
  2. podszywania się lub fałszywego reprezentowania powiązań z jakąkolwiek osobą lub grupą osób czy organizacją, lub fałszerstw, lub innych nadużyć prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia jakiejkolwiek Zawartości udostępnianej przez ciebie;
  3. zbierania lub wyszukiwania informacji i danych o innych użytkownikach tego serwisu;
  4. udostępniania lub używania tego serwisu i jakiejkolwiek jego zawartości lub usług w jakimkolwiek komercyjnym lub innym celu, lub innych form nieautoryzowanej reklamy bez naszej uprzedniej zgody na piśmie;
  5. udostępniania jakiejkolwiek zawartości, która może prowadzić do cywilnej lub kryminalnej działalności lub może być przyczyną, lub sama w sobie łamaniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego włączając to, a nie ograniczając tylko do tego praw autorskich, patentowych, do znaków handlowych czy tajemnic handlowych.
 7. Zgłaszanie Zawartości do tego serwisu
  Poprzez udostępnianie jakiejkolwiek Zawartości w naszym serwisie:
  1. zgadzasz się i udzielasz nam prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na twoją rzecz, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, rozpowszechniania, wykonywania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia i do tworzenia prac na podstawie oraz kompilacji w całości lub części zawartości udostępnionej przez ciebie. Licencja ta dotyczy dowolnej formy, mediów i technologii znanych obecnie i w dostępnych w przyszłości;
  2. gwarantujesz i potwierdzasz posiadanie wszelkich legalnych, moralnych i innych praw, które mogą być konieczne do udzielenia nam praw wymienionych w punkcie 7a.
  3. Potwierdzasz i godzisz się, że mamy prawo (ale nie obowiązek) i pełną swobodę odrzucenia publikacji Zawartości lub usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnej Zawartości, która udostępniasz, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny zarówno informując jak i nie informując cię wcześniej.
 8. Usługi firm lub osób trzecich.
  Dobra i usługi oferowane przez firmy lub osoby trzecie mogą być reklamowane i/lub udostępniane w naszym serwisie. Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania dóbr i usług trzecich są unormowane odpowiednimi warunkami używania, licencjami i polityką prywatności odpowiednią dla firm lub osób trzecich, które udostępniają usługi lub dobra w naszym serwisie. Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, nawiązane za pośrednictwem naszego serwisu.
 9. Odszkodowania.
  Zgadzasz się zabezpieczyć i niedomagać się od nas, naszych partnerów i współpracowników, reklamodawców i innych powiązanych z naszym serwisem osób czy firm, jakichkolwiek żądań czy odszkodowań, które mogą być poniesione przez jakiekolwiek strony trzecie, które są pokrzywdzone wskutek Twojego działania.
 10. Nasze prawa.
  Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego, przysługują nam wszystkie prawa autorskie do wszystkich znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych dóbr niematerialnych, które udostępniamy w naszym serwisie, jego zawartości i dóbr oraz usług, które mogą być udostępniane. Nie przekazujemy Tobie bezpośrednio lub pośrednio żadnych praw wskutek oferowania Tobie naszego serwisu i jego usług. Nie masz również żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania naszego serwisu lub naszych usług bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie publikacje dokonywane przez naszych użytkowników są chronione prawami autorskimi. Prawa te posiadają autorzy publikacji
  Jeśli chcesz wykorzystać jakieś materiały zamieszczone na naszych stronach musisz skontaktować się z ich autorami i uzgodnić warunki ich użytkowania. Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody autorów stanowi w myśl prawa przestępstwo i autorzy mogą domagać się odszkodowania.
 11. Zgłoszenie naruszenia własności.
  Jeśli zauważysz, że Twoja własność została w jakiś sposób wykorzystana w naszym serwisie bez twojej wiedzy i zgody naruszając twoje prawa autorskie lub własność intelektualną, powiadom nas o tym niezwłocznie, a taka Zawartość zostanie natychmiast usunięta. Możesz skontaktować się z nami w tej sprawie pisząc do nas.
 12. Wybór prawa właściwego, miejsca rozstrzygania sporów oraz odesłanie.
  Prawem właściwym dla niniejszych Warunków używania serwisu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla naszej siedziby. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków używania serwisu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Warunki funkcjonowania serwisu www.literka.pl

 

 

1. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Za serwis literka.pl i sprzedaż produktów wydawniczych odpowiedzialne jest Forum Media Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307,

NIP 781-15-51-223

REGON631046924

Wysokość kapitału zakładowego 300.000 PLN

DEFINICJE

SERWIS – portal literka.pl, którego integralną częścią jest sklep oferujący produkty wydawnicze w postaci płyt CD, opracowań elektronicznych, książek zwartych.

ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na produkt wydawniczy. Zamawiający jest równocześnie użytkownikiem zamówionego produktu.

KONSUMENT – zamawiający - osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

PRODUKT FIZYCZNY – pod pojęciem produktów fizycznych należy rozumieć wszelkie publikacje Wydawnictwa dostarczane Zamawiającemu w formie płyt CD lub opracowań i książek zwartych.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sprzedawcą produktów jest Spółka FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Polskiej 13; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy KRS
   KRS Nr   0000037307 
   REGON 631046924, NIP 781-15-51-223,
   Bank Pekao S.A.  51 1240 6609 1111 0000 4932 7322,
   Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł,  zwana dalej FORUM  lub Spółką
  2. Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:
   • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych FORUM
   • dostarczenie do FORUM zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia
   • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
  2. Składając zamówienie, Zamawiający:
   • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

   • oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.
   • oświadcza, że zawiera umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Produkty FORUM są publikacjami regularnie aktualizowanymi, a informacja o tym zawarta jest w materiałach promocyjnych FORUM. Zamówienie publikacji aktualizowanej jest równoznaczne z zamówieniem odpłatnych zestawów aktualizujących. Warunki rezygnacji z aktualizacji określa rozdział 8, punkt 4 niniejszego Regulaminu.
  4. Warunki zamówienia oraz korzystania z abonamentowych i  jednorazowych produktów on-line określone są w regulaminach dostępnych na stronach internetowych  właściwych dla  tych produktów.
  5. Instalacja oprogramowania zakupionego w FORUM wymaga rejestracji za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.
 3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy FORUM a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru.
  2. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
  3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.
  4. W momencie dostarczenia przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie paczki lub jej zawartości, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający nr listu przewozowego i podpis kuriera. O fakcie spisania protokołu należy niezwłocznie powiadomić FORUM.
 1. SPOSÓB, TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI

  1. Do ceny zamówionych produktów doliczany jest podatek VAT oraz (w przypadku produktów fizycznych) koszty pakowania i wysyłki.

  2. Wraz z zamówionym produktem zamawiający otrzymuje fakturę z 10-dniowym terminem płatności.

  3. Ceny promocyjne i  udzielone rabaty dotyczą wyłącznie jednostkowego  zamówienia i nie przechodzą automatycznie na kolejne okresy. W przypadku przedłużenia prenumeraty na kolejny okres lub zakupu dalszych aktualizacji stosuje się ceny obowiązujące w chwili wystawienia faktury.
 2. REKLAMACJE, REZYGNACJE, noty korygujące

  1. FORUM nie prowadzi wysyłki produktów "na próbę" tj. na bezpłatny okres testowania produktu.
  2. FORUM przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych elementów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:      
   • fizyczne uszkodzenie segregatora lub kartek,
   • błędy drukarskie lub introligatorskie,
   • wadliwość nośnika DVD lub CD,
   • innych wad produktu powstałych z winy FORUM lub podczas transportu do Zamawiającego
  3. W celu reklamacji wadliwych elementów publikacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zwierające opis wady wraz z reklamowanym produktem. 
  4. Zamawiający, może dokonać rezygnacji z zestawów aktualizujących z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Podstawą do wprowadzenia rezygnacji jest pisemne oświadczenie przesłane na adres FORUM lub na nr faks: 061 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.   
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.   
  6. FORUM wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
   •  jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,     
   • stawce podatku,
   • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
   • wartości sprzedaży netto,
   • wartości sprzedaży brutto,
   • kwocie należności ogółem.
   •  
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2014 r.
  8. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.
  9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 

Niniejsze  Warunki sprzedaży ( Niniejszy regulamin sprzedaży) nie znajdują / nie znajduje  zastosowania do Konsumentów.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Spółka z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800  fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@literka.pl