Komentarz do obowiązujących ustaw oświatowych na dzień 1 stycznia 202009 styczeń 2020

Komentarz dotyczy m.in.:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)<o: p></o: p>
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197)<o: p></o: p>
Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)<o: p></o: p>
Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534)<o: p></o: p>
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)<o: p></o: p>

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałabym się dowiedzieć czy istnieją jakieś przepisy lub zasady dotyczące przyjmowania oraz liczby dzieci autystycznych w grupie integracyjnej w przedszkolu? Wiem, że w grupie specjalnej to od 2 do 4 dzieci autystycznych.

Nie funkcjonują odrębne przepisy regulujące oddział integracyjny dla dzieci autystycznych. Funkcjonują natomiast przepisy definiujące oddział integracyjny. Integrację realizuje się jako formę współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania - dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Integracja uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym. Grupy integracyjne są mniej liczne (od 18 do 20 dzieci, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych). Pracuje w nich większa liczba nauczycieli (nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający i ewentualnie pedagog specjalny, a w grupie trzylatków dodatkowo pomoc nauczyciela). Nauczyciele starają się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dzieciom. Dodatkowo dzieciom niepełnosprawnym, poza pracą w grupie, organizuje się indywidualne zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne. Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy opracowany przez pedagogów specjalnych we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem, logopedą i rehabilitantem. Jest on dostosowany do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka. Do oddziału integracyjnego z reguły przyjmowane są:

  • dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, nie zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci,
  • dzieci autystyczne
  • dzieci z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
  • dzieci z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,
  • dzieci z zaburzeniami słuchu,
  • dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym,
  • dzieci z upośledzeniem narządów ruchu,
  • dzieci z lub po przebyciu chorób przewlekłych i po operacjach, wymagających indywidualnej opieki.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk