Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pytanie dotyczy diagnozy w przedszkolu. Pracuję w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, od września tego roku jesteśmy zobowiązani do wykonania diagnozy gotowości szkolnej dzieciom. W mojej grupie będą 6 i 5-latki. Czy tą diagnozę robimy wszystkim dzieciom czyli 5 i 6-latkom czy tylko 5-latkom, bo to one jako sześciolatki mogą iść do I klas?

Pani wątpliwości reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. nr 89, poz.730).

W §3 tego rozporządzenia określono wymagania wobec programu wychowania przedszkolnego, który może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zawartość programu:

- szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

- treści zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

- sposoby osiągania celów kształcenia z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

- metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Ponieważ o tym, czy dziecko pójdzie do klasy I w wieku 5 lat jest autonomiczną decyzją rodziców (do 2012 roku), zatem w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej zobowiązana jest Pani prowadzić taką diagnozę wobec wszystkich dzieci, bez względu na ich PESEL. Narzędzia do diagnozy i szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie http://www.cmppp.edu.pl/

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk