Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W naszej placówce każda osoba, która napisała program profilaktyczny zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08.06.2009 r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników -Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r nr 89, poz.730 był zatwierdzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na zebraniu Grona Pedagogicznego. Obecnie ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego i mam bardzo delikatne pytania: składając program nie miałam świadomości, że powstanie w placówce stworzony przez dyrektora dokument na temat zasad zatwierdzania programów autorskich do realizacji.Tydzień po zlożeniu programu podpisałam nowe rozporządzenie o zaznajomieniu się z nowym dokumentem i nowymi zasadami, na mocy którego po złożeniu dyrektorowi programu, artykułu czy innego pisma dyrektor zwołuje komisję składającą się z pracowników 4: dwóch powoływuje sam autor a dwóch dyrektor, zespół bez udziału autora opiniuje program i zatwierdza bądź odrzuca materiał. Autor otrzymuje pismo z uwagami i zastrzeżeniami.W momencie podpisania przeze mnie rozporządzenia w placówce, dyrektor mnie poprosił o wybranie dwóch osób do zopiniowania programu. Mam pytanie: czy można zopiniować program wg nowych zasad złożony przed wydaniem dokumentu na temat zasad zatwierdzania programów autorskich? Jest to dla mnie istotna sprawa. Program mojego autorstwa wg zwołanego zespołu wymaga korekty, dostosowałam się do uwag i zastrzeżeń wymienionych przez zespół, ale mam i drugie pytanie: czy do programów profilaktycznych (ukończyłam studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, uczono mnie konstruowanias programów profilaktycznych i moje dwa programy zostały opublikowane w pracy naukowej, nie wymagano do programów podstawy prawnej) musi być podana konkretna podstawa prawna, jeśli tak, to jaka?

Rzeczywiście procedura dopuszczania do użytku programów nauczania jest regulowana  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.06.2009 r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r, nr 89, poz.730). Tam w § 4 ust. 2 (bez specjalnej procedury) ustawodawca zawarł przepis,

„. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

  1. nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
  2. konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
  3. zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.”

Oznacza to, że w opisywanym przypadku dyrektor zastosował punkt 3 tego przepisu.  Zespół taki działa w imieniu dyrektora i wszelkie uwagi zastrzeżenia, przyjęte przez dyrektora, muszą być uwzględnione w przedłożonym programie. W przeciwnym przypadku dyrektor może nie zatwierdzić tego programu. A chyba nie o to chodzi.

Podstawą prawną programów profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku, nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz wyżej cytowane rozporządzenie.
Jeśli dyrektor wymaga wpisania podstawy, to trzeba ją wpisać. Z przedstawionej informacji nie można odgadnąć intencji dyrektora. Można natomiast zapytać go o powód wpisania do programów podstawy prawnej.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk