Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy nauczyciel, który jest opiekunem samorządu szkolnego może wpisać regularne spotkania oraz przygotowanie różnych przedsięwzięć i imprez szkolnych z SU w ramach 19 lub 20KN? Dyrekcja odpowiedziała mi, że nie mogę pracy z SU wpisać w ramach 19KN lub 20KN (było to jeszcze w zeszłym roku szkolnym 2010/11). Ponieważ w tym roku szkolnym zrezygnowałam z opieki nad SU, ponieważ dostałam od tego roku dodatkowe zadania do realizacji i byłabym po prostu fizycznie i czasowo niezdolna wypełniać wszystkie zadania i funkcje, opiekę nad SU przejął inny nauczyciel. Nauczyciel ten zaczął wpisywać spotkania z SU w ramach 19 i 20 KN?  Czy jest to zgodne z prawem? A jeśli tak, to dlaczego mnie nie pozwolono wpisać tych zajęć w zeszłym roku? Czy za pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Organizacja zajęć dodatkowych w ramach tzw. "godzin karcianych" w danej szkole pozostaje w kompetencji dyrektora tej placówki.

Zgodnie z art 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych zobowiązani są do realizacji jednej lub dwóch dodatkowych godzin w tygodniu. Dodatkowe godziny powinny być przeznaczone na zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły oraz zajęcia świetlicowe. Godziny do dyspozycji dyrektora, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) przeznaczane są na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. W kompetencji dyrektora danej szkoły pozostaje organizacja zajęć w ramach tzw. godziny karcianej. Rodzaj prowadzonych zajęć w ramach godzin dodatkowych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów danej szkoły. Praca z samorządem może zostać uznana za realizację godzin karcianych – jednak tak naprawdę to dyrektor szkoły powinien zadecydować o zaliczeniu takich godzin do godzin karcianych lub zaliczeniu ich do godzin, realizowanych przez nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Nauczyciel bowiem zobowiązany jest oprócz realizacji obowiązkowego pensum, zajęć związanych z samokształceniem, przygotowaniem się do lekcji i doskonaleniem zawodowym – również do zajęć statutowych (art. 42 ust. 2 KN). Zazwyczaj rodzaj realizowanych zajęć przez nauczyciela w ramach godzin dodatkowych określany jest na początku roku szkolnego i w trakcie roku szkolnego zmienia się tylko w sytuacjach szczególnych.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk