Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy nauczyciel — specjalista uczący w klasach I-III powinien po swojej lekcji w danej klasie mieć dyżur na przerwie z tymi dziećmi, które czekają na zajęcia pozalekcyjne ?

Odpowiadając na to pytanie trzeba przywołać art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
    1. nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
    2. nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.”

Dyżur, o którym Pani pisze mieści się w punkcie 2 art. 42 ust.2. A zatem, jeśli dyrektor uzna, że istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które czekają na zajęcia pozalekcyjne, to może taki dyżur przypisać w obowiązkach zatrudnionemu w szkole nauczycielowi, powołując się na art. 42 ust.2 pkt 2..

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk