Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Ile razy dyrektor MOW może podpisać z nauczycielem umowę na czas określony?

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 624 z późn. zm.) nie określa ilości umów na czas określony. W tym zakresie obowiązują przepisy art. 10 ust. 4, które stanowią, że stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.7. Ustęp 7 wskazuje sytuacje, które mogą być odstępstwem od tej normy. Te sytuacje, to: potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego (tu wymieniając wszystkie stopnie awansu zawodowego). W takich sytuacjach ustawodawca dopuszcza nawiązanie stosunku pracy na czas określony. A zatem nauczycielowi kontraktowemu można dać umowę na czas określony tyle razy, ile wystąpi potrzeba wynikająca z art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk